Lainsäädäntö monimuotoisen luonnon turvaamiseksi

Ajankohtaista RSS

Luonnonsuojelulainsäädännön kehittäminen kiinnosti – kansalaiskyselyllä 2126 vastaajaa

27.3.2020
Ympäristöministeriö käynnisti luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen tammikuussa 2020 kuuntelemalla kansalaisia ja sidosryhmiä. Näkemyksiä kerättiin kaikille avoimella verkkokyselyllä ja keskusteluilla keskeisten sidosryhmien kanssa. Jopa 2126 henkilöä vastasi verkkokyselyyn toivoen muun muassa lisää kannustavuutta luonnonsuojeluun.
Kaikki ajankohtaiset
Luonnonsuojelulain tavoitteena on
  • luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen
  • luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen
  • luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen
  • luonnontuntemuksen ja yleisen luonnonharrastuksen lisääminen 
  • luonnontutkimuksen edistäminen.

Luonnonsuojelulakia sovelletaan luonnon- ja maisemansuojeluun ja maisemanhoitoon. Luonnonsuojelulain nojalla voidaan muun muassa perustaa luonnonsuojelualueita valtion maille, ja se määrittää näiden alueiden käyttöä. Valtioneuvosto voi täsmentää määräyksiä asetuksilla aluekohtaisesti. Luonnonsuojelulain säännökset, jotka liittyvät lajien rauhoittamiseen, koskevat myös talouskäytössä olevia alueita. Metsien hoidossa ja käytössä sovelletaan kuitenkin pääosin metsälakia.

Arvokkaimmat kosket on suojeltu vesirakentamiselta koskiensuojelulailla. Lakia täydentävät eräiden vesistöjen erityissuojelua koskevat lait.

Luontovahinkoihin liittyvä lainsäädäntö

Onnettomuuksien ja muiden pilaantumisvahinkojen ennaltaehkäisyä säädellään ympäristönsuojelulainsäädännön lisäksi merenkulkulainsäädännössä, kemikaalilainsäädännössä ja ydinenergialaissa.

EU-lainsäädäntö

Keskeisintä luonnonsuojelua koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä ovat lintudirektiivi ja luontodirektiivi.

Muita luonnon monimuotoisuutta turvaavia säädöksiä

Luonnon monimuotoisuutta turvaavat lisäksi muun muassa:

  • Erämaalaki (62/1991, Finlex)
  • Maa-aineslaki (555/1981, Finlex)
  • Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005, Finlex)
  • Laki valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta (1112/1982, Finlex)
  • Maastoliikennelaki (1710/1995, Finlex)

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta liikkua luonnossa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija.

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, p. 029 525 0278, etunimi.sukunimi@ym.fi
Hallitussihteeri Heikki Korpelainen, p. 029 525 0135, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 14.5.2013 klo 16.19, päivitetty 20.11.2019 klo 11.00