Lainsäädäntö monimuotoisen luonnon turvaamiseksi

Ajankohtaista RSS

Komission suositukset Suomelle vesienhoidon ja tulvadirektiivin täytäntöönpanosta

14.3.2019
EU-komissio on antanut palautetta vesipolitiikan puitedirektiivin ja tulvadirektiivin täytäntöönpanon edistymisestä. Raportissa on suosituksia, kuinka Suomen vesienhoito- ja tulvariskien hallinnan suunnitelmia tulisi kehittää. Myös perusteellisempi palaute on nyt saatavilla.
Kaikki ajankohtaiset
Luonnonsuojelulain tavoitteena on
  • luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen
  • luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen
  • luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen
  • luonnontuntemuksen ja yleisen luonnonharrastuksen lisääminen 
  • luonnontutkimuksen edistäminen.

Luonnonsuojelulakia sovelletaan luonnon- ja maisemansuojeluun ja maisemanhoitoon. Luonnonsuojelulain nojalla voidaan muun muassa perustaa luonnonsuojelualueita valtion maille, ja se määrittää näiden alueiden käyttöä. Valtioneuvosto voi täsmentää määräyksiä asetuksilla aluekohtaisesti. Luonnonsuojelulain säännökset, jotka liittyvät lajien rauhoittamiseen, koskevat myös talouskäytössä olevia alueita. Metsien hoidossa ja käytössä sovelletaan kuitenkin pääosin metsälakia.

Arvokkaimmat kosket on suojeltu vesirakentamiselta koskiensuojelulailla. Lakia täydentävät eräiden vesistöjen erityissuojelua koskevat lait.

Luontovahinkoihin liittyvä lainsäädäntö

Onnettomuuksien ja muiden pilaantumisvahinkojen ennaltaehkäisyä säädellään ympäristönsuojelulainsäädännön lisäksi merenkulkulainsäädännössä, kemikaalilainsäädännössä ja ydinenergialaissa.

EU-lainsäädäntö

Keskeisintä luonnonsuojelua koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä ovat lintudirektiivi ja luontodirektiivi.

Muita luonnon monimuotoisuutta turvaavia säädöksiä

Luonnon monimuotoisuutta turvaavat lisäksi muun muassa:

  • Erämaalaki (62/1991, Finlex)
  • Maa-aineslaki (555/1981, Finlex)
  • Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005, Finlex)
  • Laki valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta (1112/1982, Finlex)
  • Maastoliikennelaki (1710/1995, Finlex)

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta liikkua luonnossa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija.

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, p. 029 525 0278, etunimi.sukunimi@ym.fi
Hallitussihteeri Heikki Korpelainen, p. 029 525 0135, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 14.5.2013 klo 16.19, päivitetty 20.11.2019 klo 11.00