Hyppää sisältöön

Vesien- ja merensuojelun lainsäädäntö ja ohjeet

Vesienhoidon järjestäminen ja merenhoidon järjestäminen

Vesienhoidon järjestämistä ja merenhoidon järjestämistä koskevat vuonna 2011 annettu laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä, asetus vesienhoitoalueista sekä  asetus vesienhoidon järjestämisestä ja merenhoidon järjestämisestä. Säädökset ovat osa vesipolitiikan puitedirektiivin kansallista täytäntöönpanoa ja merenhoidon järjestämistä, joka ovat parhaillaan käynnissä.

Pilaantumisen ehkäiseminen ja vesirakentaminen

Vesien pilaantumisen ehkäisemisestä säädetään vuonna 2000 voimaan tulleessa ympäristönsuojelulaissa.

Vesiympäristölle vaarallisten tai haitallisten aineiden päästöistä ja huuhtoutumista säädetään valtioneuvoston asetuksella, jonka tarkoituksena on suojella pintavesiä ja parantaa niiden laatua.

  • Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) siihen tehtyine muutoksineen (1818/2009) ja (868/2010)sekä  perustelumuistio (pdf, 121 kb)

Vesirakentamista säädellään vesilailla, joka kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan.

Jätevesien käsittely

Valtioneuvoston asetusta yhdyskuntajätevesistä sovelletaan ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa edellyttävään yhdyskuntajätevesien käsittelyyn ja johtamiseen.

  • Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä (888/2006)

Talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 16 luvussa (muutos 19/2017) ja 238 §:ssä. Tarkentavia säännöksiä sisältyy talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annettuun valtioneuvoston asetukseen (157/2017)

  • Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä  viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017)

Vesihuollon järjestämisestä ja liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon säädetään vesihuoltolaissa.

Maatalouden päästöt vesiin

Typpilannoitusta sääntelevä nitraattiasetus on annettu nitraattidirektiivin perusteella ja se ohjaa sekä lannan että orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttöä ja varastointia. Asetuksen noudattaminen koskee kaikkia maatalouden ja puutarhatalouden harjoittajia ja se on voimassa kaikkialla Suomessa. Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää lannan ja lannoitevalmisteiden ympäristöön aiheuttamia päästöjä. Ravinteiden käyttöä ohjataan kasvien kasvukaudelle ja lannoitteiden varastointia asianmukaisiin varastoihin.

Oheisessa dokumentissa on asetuksen toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Asetuksen soveltamisesta voi kysyä lisätietoja myös oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Muita säädöksiä

Ohjeita

Julkaistu 29.9.2017 klo 8.43, päivitetty 14.9.2018 klo 9.26