Liito-oravan suojelukäytännöt metsätaloudessa muuttuvat – suojeluvaatimukset säilyvät ennallaan

Tiedote 14.4.2016 klo 11.56
Liito-orava
© Marko Schrader | YHA-kuvapankki

Luonnonsuojelulain muutoksen myötä ELY-keskukset eivät enää jatkossa tee metsänkäyttöilmoituksiin liittyviä rajauspäätöksiä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista. Muutos astuu voimaan perjantaina 15.4.2016. Liito-oravan suojeluvaatimukset säilyvät ennallaan eli lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on edelleen kiellettyä.

Rajauspäätösmenettelyn poistaminen on osa hallitusohjelman mukaista norminpurkua ja hallinnollisen taakan keventämistä. Rajauspäätöksiä on tehty vuosittain noin 500 kappaletta ja ne ovat edellyttäneet merkittävästi hallinollista työtä ELY-keskuksissa.

Rajausmenettelyn vaikuttavuus liito-oravan suojelutasoon on arvioitu heikoksi, koska sen piiriin on kuulunut vain 1-2 prosenttia Suomen liito-oravista. Rajauspäätös on ollut ajallisesti ja alueellisesti sidottu kyseiseen metsänkäyttöilmoitukseen eikä liito-oravan elinvaatimuksia ole voitu huomioida päätöksissä sen laajemmin. Kaiken aikaa on kuitenkin ollut voimassa myös luonnonsuojelulain mukainen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskielto, joka säilyy ennallaan jatkossakin.

Metsänkäyttöilmoitukseen perustuvan päätösmenettelyn poistuminen korostaa maanomistajien ja metsäalan toimijoiden omaa vastuuta asiassa. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat on eduksi ottaa huomioon jo hakkuiden suunnitteluvaiheessa, jolloin tarve hakkuusuunnitelmien muuttamiseen myöhemmässä vaiheessa voidaan välttää. Tietoa liito-oravan havaintopaikoista tullaan välittämään maanomistajille erityisesti Metsään.fi -palvelun kautta ja ELY-keskukset neuvovat tarvittaessa liito-oravan suojeluvaatimuksiin liittyvissä kysymyksissä. Neuvonnan tueksi on valmisteilla ohje erilaisista tavoista huomioida liito-orava hakkuiden yhteydessä.

Liito-orava on EU:n tiukasti suojelema laji. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen turvaamiseksi Metsäkeskus tulee jatkossakin ilmoittamaan maanomistajalle ja metsänhakkuuoikeuden haltijalle, jos metsänkäyttöilmoitus kohdistuu viranomaisen tiedossa olevaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaan. Lisäksi tieto metsänkäyttöilmoituksesta toimitetaan ELY-keskukselle.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 094, etunimi.o.sukunimi@ymparisto.fi