Hyppää sisältöön

Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet

Luonnonsuojelualueilla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta. Luonnonsuojelualueilla huolehditaan lisäksi kansallismaiseman, kulttuuriperinnön ja virkistys- ja retkeilyalueiden säilymisestä.

Luonnonsuojelualueita ovat:

  • kansallispuistot
  • luonnonpuistot
  • valtion muut luonnonsuojelualueet
  • yksityisille maille perustetut suojelualueet.
Karhu
Pentti Sormunen, YHA Kuvapankki

Valtaosa luonnonsuojelualueista sijaitsee valtion mailla, ja niitä hoitaa Metsähallitus. Luonnonsuojelu- ja erämaalailla on suojeltu Suomen pinta-alasta noin yhdeksän prosenttia.

Suuri osa suojelualueista sisältyy luonnon monimuotoisuutta turvaavaan Natura 2000 -verkostoon.

Muut luontoa turvaavat alueet

Luonnonsuojelualueiden lisäksi luontoa turvataan myös muilla tavoin. Erämaalailla on perustettu erämaa-alueita pohjoisille tunturi- ja metsäalueille ja ulkoilulailla retkeilyalueita maan eri puolille. Koskiensuojelulailla on suojeltu vesistöjä voimalaitosten rakentamiselta.

Luonnonsuojelulain nojalla voidaan lisäksi perustaa maisema-alueita luonnon- tai kulttuurimaiseman ominaispiirteiden ja erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla voidaan perustaa kansallisia kaupunkipuistoja kaupunkimaisen ympäristön erityisten arvojen säilyttämiseksi.

Luonnonsuojelutavoitteita tukevia muita alueita ovat lisäksi muun muassa Natura 2000 -verkoston alueet, joita ei ole tarkoitus perustaa luonnonsuojelualueiksi, kaavojen eritasoiset suojeluvaraukset, metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt, maanomistajien omilla päätöksillään rauhoittamat alueet.

Erikoinen luonnonmuodostuma, kuten puu, puuryhmä tai siirtolohkare, voidaan rauhoittaa luonnonsuojelulain nojalla luonnonmuistomerkiksi.

Luonnonsuojelualueiden perustaminen

Luonnonsuojelualueet perustetaan luonnonsuojelulain mukaan lailla tai asetuksella valtion maalle tai ELY-keskuksen päätöksellä yksityismaalle.

Luonnonsuojelualueet perustetaan pääosin kansallisten luonnonsuojeluohjelmien perusteella. Alueita voidaan varata suojeltavaksi luonnonsuojeluohjelmassa, josta päättää valtioneuvosto. Myöhemmin alueesta perustetaan luonnonsuojelualue.

Kansallis- ja luonnonpuistot perustetaan lailla. Muista valtion maan luonnonsuojelualueista yli 100 hehtaarin suuruiset perustetaan valtioneuvoston asetuksella ja enintään 100 hehtaarin suuruiset ympäristöministeriön asetuksella. Luonnonsuojelualueen perustamisen edellytyksenä on, että:
  • alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi
  • alueella on luontodirektiivissä määriteltyjen eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja
  • alueella on erikoinen tai harvinainen luonnonmuodostuma
  • alue on erityisen luonnonkaunis
  • alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi
  • luontotyypin tai eliölajin suotuisan suojelutason säilyttäminen tai saavuttaminen sitä vaatii.

Luonnonsuojelualueiden hoito ja käyttö

Luonnonsuojelualueiden käyttöä säätelee luonnonsuojelulaki. Laissa on säädetty suojelualueilla noudatettavista rauhoitusmääräyksistä ja niistä poikkeamisesta. Muita luonnonsuojelualueita perustettaessa voi valtioneuvosto säätää eräistä aluekohtaisista poikkeuksista.

Kansallispuistolle laaditaan aina luonnonsuojelulaissa mukainen hoito- ja käyttösuunnitelma. Muille luonnonsuojelualueille hoito- ja käyttösuunnitelmat laaditaan silloin, kun se on tarpeellista.

Hoito- ja käyttösuunnitelman laatii aluetta hallinnoiva viranomainen, joka on valtion mailla Metsähallitus. Alueen käyttäjiä kuullaan suunnitelmien valmistelussa. Kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistaa ympäristöministeriö. Yksityisten omistamien luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelua tehdään maanomistajien, ELY-keskuksen ja Metsähallituksen yhteistyönä.

Päätöksissä huomioidaan paikalliset olot

Luonnonsuojelupäätöksissä otetaan huomioon paikalliset olot, paikallisen väestön oikeudet sekä alueen elinkeinojen ja työpaikkojen säilyttäminen suojelusta huolimatta. Ympäristöministeriö on teettänyt selvityksen luonnonsuojelupäätöksiin liittyvien valtion velvoitteiden toteutumisesta.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Aulikki Alanen, p. 0295 250 333, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 13.5.2013 klo 12.22, päivitetty 29.6.2016 klo 16.21