Etelä-Karjalaan perustetaan luonnonsuojelualueita - keskustelut sidosryhmien kanssa käynnistyivät

Tiedote 21.10.2015 klo 8.55

Etelä-Karjalaan ollaan perustamassa luonnonsuojelualueita.  Suojeltaviksi suunnitellut alueet ovat valtion omistamia, jo aikaisemmin luonnonsuojelutarkoituksiin osoitettuja maita. Paikallistahojen kanssa käytävät keskustelut ovat keskeinen osa alueiden perustamiseen liittyvää säädösvalmistelua. Näkemyksiä suunnitelmista kysytään muun muassa maakuntaliitolta, kunnilta sekä metsästys- ja luonnonsuojelujärjestöiltä. Asetusluonnos lähtee myöhemmin myös lausuntokierrokselle.

Etelä-Karjalaan suojeltaviksi suunniteltuihin alueisiin lukeutuu muun muassa vanhoja metsiä ja soita sekä arvokkaita lintukosteikkoja. Alueet sijaitsevat eri puolilla Etelä-Karjalaa, ja niitä on yhteensä 45 yhteispinta-alaltaan noin 2 500 hehtaaria.

Luonnonsuojeluun osoitettujen alueiden käyttöä määrittää luonnonsuojelulaki. Laki vaikuttaa esimerkiksi alueiden matkailu-, virkistys-, ja metsästyskäyttöön. Luonnonsuojelualueilla on yleisenä tavoitteena säilyttää alueet luonnontilassa ja vapaina ihmisen aiheuttamilta häiriöiltä. Jokamiehen oikeuksia ei alueilla kuitenkaan ole yleensä tarpeen rajoittaa, ja marjastaminen, sienestäminen ja liikkuminen ovat jatkossakin sallittuja.

Metsästystäkin alueilla usein sallitaan. Metsähallitus voi esimerkiksi sallia alueilla hirvenajoa ja vieras- tai haittalajien metsästystä. Valtioneuvoston asetukseen voidaan sisällyttää muitakin metsästystä sallivia säännöksiä, vaikka pääsääntöisesti eläinten tappaminen on näillä alueilla lain mukaan kiellettyä. Samalla on kuitenkin huolehdittava, että alueiden muuta käyttöä tai luonnonarvoja ei haitata tai vaaranneta.

Nyt käynnistyneiden keskustelujen tarkoituksena on koota tietoja ja selvittää eri tahojen näkemyksiä paikallisista erityispiirteistä ja metsästystä sallivien poikkeusten tarpeista ja mahdollisuuksista.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, ympäristöministeriö, p. 050 374 0247, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Erikoissuunnittelija Arto Vilén, Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut,
p. 0400 725478, etunimi.sukunimi@metsa.fi

  • FI
  •  
  • SV