Hyppää sisältöön

Natura 2000 -verkoston hoidon ja käytön suunnittelu

Natura 2000 -alueilla on toteutettava niiden suojeluperusteina olevien luontotyyppien ja lajien ekologisia vaatimuksia vastaavia suojelutoimenpiteitä ja laadittava tarvittaessa tarkoituksenmukaisia aluekohtaisia hoito- ja käyttösuunnitelmia tai laaja-alaisempia kehittämissuunnitelmia.

Suomessa Natura 2000 -verkoston suunnittelutarpeita arvioidaan noin kymmenen vuoden välein ns. Natura 2000 -yleissuunnitelmissa. Yleissuunnitelmien tehtävänä on priorisoida ja kohdentaa tarkempaa aluekohtaista suunnittelua tärkeimpiin ja kiireellisimpiin kohteisiin muun muassa keskeisten suojeluarvojen, luontotyyppien, lajien merkittävyyden, hoito- tai ennallistamistarpeiden sekä alueisiin kohdistuvien uhkien ja paineiden mukaan.

Tarvittavat suunnitelmat voivat olla koko Natura 2000 -alueen kattavia hoito- ja käyttösuunnitelmia, joilla pääsääntöisesti tarkoitetaan valtion luonnonsuojelualueille tai erämaa-alueille laadittavia laissa mainittuja suunnitelmia. Hoito- ja käyttösuunnitelmia voi olla tarpeen tarkentaa esim. ennallistamiseen, luonnonhoitoon, lajien suojelun toimenpiteisiin tai suojelualueen käytönohjaukseen liittyvillä toimenpidesuunnitelmilla. Monilla Natura 2000 -alueilla toimenpidesuunnitelma voi olla jo yksinään riittävä suunnitteluväline.

Muita aluekohtaisia suunnitelmia voivat olla esim. Natura 2000 -alueen suojelutavoitteet huomioon ottava metsäsuunnitelma, lintuvesien, luontotyyppien tai lajien elinympäristöjen kunnostussuunnitelma, yksityistä luonnonsuojelualuetta koskeva suunnitelma tai mikä tahansa Natura 2000 -alueen suojeluperusteiden turvaamiseen tai niiden tilan parantamiseen tähtäävä suunnitelma.

Laaja-alaiset kehittämissuunnitelmat voivat koskea etenkin Natura 2000 -alueita, joiden suojelu toteutetaan kokonaan tai suurelta osin muilla kuin luonnonsuojelulain mukaisilla toimenpiteillä. Ne voivat olla esim. maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisia kaavoja, metsänkäyttöä tai vesienhoitoa koskevia suunnitelmia.

Yleissuunnitelmat päivitettiin 2016–2017

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) ovat yhdessä Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa päivittäneet toimialueidensa Natura 2000 -verkoston yleissuunnitelmat. Päivitykset valmistuivat maaliskuussa 2017. Niissä esitetään ELY-keskusten toimialueittain Natura 2000 -alueiden hoidon ja käytön suunnittelun tilaa ja kattavuutta sekä tarkempien aluekohtaisten suunnitelmien tarvetta ja kiireellisyyttä.

Yksittäisten Natura 2000 -alueiden yksityiskohtien sijaan yleissuunnitelmissa tarkastellaan verkostoa kokonaisuutena. Ne ovat tarkempaa suunnittelua priorisoivia ja kohdentavia asiakirjoja, joiden on tarkoitus olla luonnonsuojeluviranomaisten tukena vuosittaisia työsuunnitelmia laadittaessa ja hankkeita valmisteltaessa.

Hoidon ja käytön suunnittelun kattavuus on hyvä

Yleissuunnitelmien (2016 tilanne) mukaan noin 5 miljoonan hehtaarin Natura-verkoston pinta-alasta noin 58 %:lla on ajantasaiset ja kattavat suunnitelmat. Noin 7 %:lla ei ole suunnittelun tarvetta, sillä luonnontilan säilyttäminen on niillä riittävä suojelutoimenpide. Noin 25 % verkoston pinta-alasta vaatii uusia suunnitelmia tai vanhojen merkittävää täydentämistä . Vähäisiä tarkistuksia on tarpeen tehdä noin 10 %:lla alueista.

Natura 2000 -alueiden lukumäärän (1778 kpl) mukaan tarkasteltuna tilanne poikkeaa yllä esitetystä. Suunnittelu ei ole tarpeen noin 37 %:lla alueista, kun taas suunnitelmat ovat kattavia ja ajantasaisia noin 23 %:lla alueista. Uusia tai uusittavia suunnittelukohteita on 31 % alueista ja pieniä tarkistuksia on tarpeen tehdä noin 9 %:lla alueista.

Natura-alueiden tilan arviointi (NATA)

Natura 2000 -verkoston kaikkien alueiden tilaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti ns. NATA-arvioinneissa. Niissä määritetään aluekohtaiset luonto-, kulttuuri- ja käyttöarvot ja niiden tila sekä arvoihin kohdistuvat uhkatekijät. Näiden perusteella määritellään arvojen tavoitetilan säilyttämiseksi tai saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja suunnitelmat. Lisäksi arvioidaan aluekohtaisesti luontotyyppien ja lajien tilaa sekä tehtyjen suojelutoimenpiteiden riittävyyttä. Ne vastaavat sisällöltään pienimuotoista hoito- ja käyttösuunnitelmaa.

NATA-arvioinnit laaditaan Metsähallituksen Luontopalvelujen ja ELY-keskusten toimesta. Lukumäärällisesti noin 67 % alueista on tehty NATA-arvioinnit, ja ne kattavat verkoston pinta-alasta noin 85 % (tilanne 2018). Lopuille alueista arvioinnit laaditaan lähivuosina.

Lisätiedot:

Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, p. 02952 50135, etunimi.sukunimi@ym.fi
Ympäristöneuvos Aulikki Alanen, ympäristöministeriö, 0295 250 333, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 11.4.2017 klo 17.05, päivitetty 5.4.2019 klo 12.19
  • FI
  •  
  • SV