Hyppää sisältöön

Soidensuojelun täydentäminen parantaa soiden ja soidensuojelun tilaa

Ajankohtaista RSS

Soidensuojelutyöryhmä tutkii korpea.

Soidensuojelutyöryhmän ehdotuksen aineistoja nyt verkossa

25.5.2016
Soidensuojelutyöryhmän kokoamat, valtakunnallisesti arvokkaiden suoalueiden kartta- ja luontotietoaineistot ovat Etelä-Suomen yksityisten alueiden ja koko maan valtion kohteiden osalta nyt yleisessä käytössä. Tiedon avoimuudella pyritään välttämään mahdollinen, tiedon puutteesta johtuva soiden luonnonarvojen heikentäminen

Lakka_kuksa
Aarno Torvinen, YHA Kuvapankki

Soidensuojelun täydentämistä valmistellut työryhmä luovutti esityksensä 4.11.2015. Ympäristöministeriö lähetti työryhmän esityksen lausuntokierrokselle loppuvuodesta 2015.

Työryhmän työ kattoi koko Suomen lukuun ottamatta Tunturi-Lappia, Metsä-Lappia ja Peräpohjolan aapasuovyöhykkeen pohjoisosaa. Työryhmä tunnisti yhteensä 747 valtakunnallisesti arvokasta suoaluetta, joiden pinta-ala on 117 000 hehtaaria. Etelä-Suomesta työryhmä nimesi valtakunnallisesti arvokkaaksi 617 suoaluetta.

Soidensuojelun täydentämisen toteuttaminen käynnistyy aluksi valtion mailla sijaitsevien ja kiireisimmin suojelua kaipaavien Etelä-Suomen suoalueiden osalta.

Valtakunnallisesti arvokkaita suokohteita suojellaan vapaaehtoisesti ympäristöministeriön käynnistämässä Helmi-elinympäristöohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on suojella kuluvalla hallituskaudella noin 20 000 hehtaaria soita.

Lisäksi Suomen soita suojellaan kansallis- ja luonnonpuistoissa, erämaa-alueilla sekä vanhojen metsien suojeluohjelmalla. METSO-ohjelmassa voidaan suojella puustoisia soita.

Aiemmat soidensuojeluohjelmat ovat vuosilta 1979 ja 1981.

Suoluonnon suojelu - soidensuojelutyöryhmän loppuseminaari 17.12.2015

Näkökulmia ehdotuksen valmisteluun ja toimeenpanoon

Soidensuojelun täydennystarpeet pääosin Etelä-Suomessa

Soiden ja soidensuojelun tila on heikko erityisesti eteläisessä Suomessa. Myös monilla nykyisillä suojelualueilla soiden tila ja monimuotoisuus on heikentynyt. Puolet suoluontotyypeistä on uhanalaisia. Soiden eliölajiston uhanalaisuus on kiihtynyt viime vuosikymmenen aikana.

Soiden suojelussa on puutteita niin alueellisessa kuin ekologisessa edustavuudessa. Suurin osa suojelluista soista on karuja avosoita ja ne sijaitsevat pääosin Pohjois-Suomessa Soidensuojelun täydennysohjelmalla täydennetään nykyistä suojelualueverkostoa. Nykyinen suojeltujen soiden verkosto kattaa noin 1,2 miljoonaa hehtaaria eli 13 prosenttia koko maan suoalasta.

Soidensuojelun hyötyjä:

  • suojelu parantaa uhanalaisen suoluonnon tilaa
  • edistää nykyisen soiden suojelualueverkon kytkeytyvyyttä sekä alueellista ja ekologista edustavuutta
  • turvaa uhanalaisten suoluontotyyppien ja soiden yhdistymätyyppien säilymistä
  • tukee soiden uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien selviämistä
  • auttaa ilmastonmuutoksen hillinnässä
  • tasaa tulvia ja vähentää vesistöjä kuormittavia ravinnepäästöjä sekä
  • auttaa turvaamaan puhtaat vesistöt ja kalakannat.
Sarakorpea Hämeessä Valtakunnallisesti arvokas sarakorpi Hämeessä. Kuva: Teppo Häyhä.


Ohjelman valmistelu ja suojelualueiden valinta

Soidensuojelun täydennysohjelmaa valmisteli ympäristöministeriön vuonna 2012 asettama työryhmä. Työryhmän alkuperäinen tehtävä oli valmistella luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojeluohjelma soidensuojelun täydentämiseksi vuoden 2014 loppuun mennessä. Jatkokaudella 2015 työryhmän tavoitteeksi tarkentui tehdä ehdotus valtakunnallisesti arvokkaimmista ja nykyistä suojelualueverkkoa parhaiten täydentävistä suoalueista sekä niiden suojelun vaihtoehtoisista toteutuskeinoista. Lakisääteisen luonnonsuojeluohjelman valmistelusta luovuttiin.

Valmistelu perustuu hallitusohjelmaan sekä valtioneuvoston periaatepäätökseen soiden ja turvemaiden vastuullisesta ja kestävästä käytöstä ja suojelusta.

Suojeluehdotukseen tuli valita soita, joiden luontoarvoilla on valtakunnallista merkitystä. Tärkeää oli myös suoalueiden keskinäinen kytkeytyneisyys ja ennallistettavuus. Ohjelmassa suojeltavat alueet valittiin työryhmässä yhtenäisten kartoitustietojen pohjalta, luonnontieteellisillä perusteilla.

Ohjelman ympäristöarviointi

Ympäristöministeriö teetti Suomen ympäristökeskuksella soidensuojelun täydennysohjelmasta ympäristövaikutusten arvioinnin (ns. SOVA-lain mukainen ympäristöarviointi). Arvioinnissa selvitettiin ohjelman toteuttamisen ympäristövaikutukset ja laaditaan ympäristöselostus. Arviointi tullaan julkaisemaan erillisenä raporttina Suomen ympäristökeskuksen sarjassa.

Ohjelman valmistelussa käytettäviä aineistoja

Alueelliset tausta-aineistot

Ekologiset tausta-aineistot

Kuultavina olleet sidosryhmät

Soidensuojeluohjelman valmistelun aloitusseminaarin aineistot (29.1.2013)

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Aulikki Alanen, p. 02952 50333, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi

Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, p. 0400 148 670, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Erikoissuunnittelija Satu Kalpio, Metsähallituksen luontopalvelut, p. 0400 377907, etunimi.sukunimi@metsa.fi

Julkaistu 30.12.2015 klo 17.16, päivitetty 7.10.2019 klo 15.45
  • FI
  •  
  • SV