Hyppää sisältöön

Toimintaohjelmat turvaavat monimuotoista luontoa

METSO, logo (suomi)Laajojen luonnonsuojelulakiin perustuvien luonnonsuojeluohjelmien lisäksi valtioneuvosto ja ympäristöhallinto ovat käynnistäneet erilaisia toimintaohjelmia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

METSO eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma yhdistää metsien monimuotoisuuden suojelun ja hoidon sekä talouskäytön. METSO-ohjelman tavoite on metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantumisen pysäyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden suotuisan kehityksen vakiinnuttaminen. Ohjelmaa tullaan jatkamaan vuoteen 2025 saakka.

METSO-ohjelmaa koordinoivat yhteistyössä ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Mikko Kuusinen, p. 02952 50145, etunimi.sukunimi@ym.fi

Lajisuojelun valtakunnallinen toimintaohjelma

kaviosammal
Kaviosammal, Terhi Ryttäri, YHA Kuvapankki

Ympäristöhallinto valmistelee valtakunnallista lajisuojelun toimintaohjelmaa. Ohjelmassa:

  • määritellään suojelutoiminnan painopisteet, voimavarat ja työnjako
  • yhtenäistetään toiminnan ohjausta
  • selvitetään lajien suojeluun liittyvien poikkeuslupamenettelyiden keventämismahdollisuudet.

Suomen ympäristökeskus (SYKE), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset), Metsähallitus ja Luonnontieteellinen keskusmuseo ovat tehneet ehdotuksen lajisuojelun toimintaohjelmaksi tammikuussa 2012.

Ehdotusten perusteella on käynnistetty lajisuojelun alueellinen toimeenpano ja neuvottelut alueellisista lajien suojelusta, hoidosta ja seurannasta. Vuoden 2012 kuluessa neuvotteluja käytiin kuuden ELY-keskuksen alueella kasveista, sammalista, jäkälistä ja joistakin hyönteisryhmistä. Tavoitteena on käynnistää neuvottelut jokaisen ELY-keskuksen alueella kaikkien eliöryhmien kiireellisesti suojeltavista lajeista vuoteen 2015 mennessä.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen p. 02952 50094, etunimi.o.sukunimi@ym.fi

Toimintasuunnitelma uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi

Toimintasuunnitelma uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi valmistui vuonna 2008. Suunnitelman teki ympäristöministeriön toimeksiannosta Suomen ympäristökeskus.

Toimintasuunnitelman tavoitteena on pysäyttää luontotyyppien uhanalaistuminen vuoteen 2020 mennessä ja parantaa uhanalaisten luontotyyppien tilaa.

Tavoitteisiin pyritään muun muassa

  • parantamalla luontotyyppitietojen tasoa ja niitä koskevia tietojärjestelmiä
  • täydentämällä elinympäristöjen säilyttämisen, hoidon ja ennallistamisen keinovalikoimaa
  • kehittämällä taloudellisia kannustimia ja ohjauskeinoja alueiden ja luonnonvarojen käytössä
  • seuraamalla uhanalaisten luontotyyppien tilan kehitystä ja toimenpiteiden vaikuttavuutta.

 

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Aulikki Alanen, p. 02952 50333, etunimi.sukunimi@ym.fi

Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittäminen

Valtioneuvosto on tehnyt teki vuonna 2003 periaatepäätöksen toimintaohjelmasta luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämiseksi. Ohjelma sisältää 30 toimenpidettä, joilla edistetään luonnon virkistyskäyttöä ja luontomatkailua. Toimenpiteet on ryhmitetty neljän päätavoitteen alle.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Miliza Malmelin, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 176, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 13.5.2013 klo 11.24, päivitetty 19.5.2016 klo 9.35