Hyppää sisältöön

Luontotyyppien suojelu turvaa luonnon monimuotoisuutta

Maisemakuva perinnebiotoopista Häntälän notkossa.
Perinnebiotoopit ovat Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä. © Anne Saarinen

Luontotyypit ovat maa- tai vesialueita, joilla on tietynlaiset ympäristöolot sekä luonteenomainen kasvi- ja eläinlajisto. Luontotyyppien suojelu turvaa luonnon monimuotoisuutta ja säilyttää lajien elinympäristöjä.

Luontotyyppejä suojellaan lainsäädännöllä ja kansainvälisillä sopimuksilla sekä kansallis- ja luonnonpuistoissa ja muilla suojelualueilla.

Suomen luontotyyppien uhanalaisuus

Suomen luontotyypeistä noin puolet (48%) on uhanalaisia, kertoo jolukuussa 2018 julkaistu Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi, luontotyyppien punainen kirja.

Luontotyyppien punainen kirja sisältää arvion yhteensä lähes 400 luontotyypistä, jotka edustavat kahdeksaa luontotyyppiemme pääryhmää: Itämerta, rannikkoa, sisävesiä ja rantoja, soita, metsiä, kallioita ja kivikoita, perinnebiotooppeja sekä tuntureita.

Luonnonsuojelulain luontotyypit

Suomessa on yhdeksän luonnonsuojelulain mukaan suojeltavaa luontotyyppiä.

Laissa mainittuja luontotyyppejä ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen alueella vaarantuu. Muuttamiskielto tulee voimaan, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on määritellyt suojellun alueen rajat ja antanut rajauspäätöksen maanomistajalle tiedoksi. Asianosaisia kuullaan ennen rajauspäätöksen tekemistä, jollei kuuleminen vaaranna suojelun tarkoitusta. ELY-keskuksen rajauspäätöksestä voi valittaa.

Luontodirektiivin luontotyypit

Euroopan unionin luontodirektiivin liitteessä 2 on 69 arvokasta Suomessa esiintyvää luontotyyppiä, joista 22 on ensisijaisesti suojeltavia. Näiden luontotyyppien suojelemiseksi on perustettu Natura 2000 -alueita.

Metsälain ja vesilain luontotyypit

Metsälakiin sisältyy seitsemän erityisen tärkeää elinympäristöä ja vesilakiin neljä pienvesityyppiä, joiden ominaispiirteet vaarantavat toimet on kielletty.

Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi

Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnin tulokset julkaistiin joulukuussa 2018. Luontotyyppien punainen kirja sisältää arvion yhteensä lähes 400 luontotyypistä, jotka edustavat kahdeksaa luontotyyppiemme pääryhmää: Itämerta, rannikkoa, sisävesiä ja rantoja, soita, metsiä, kallioita ja kivikoita, perinnebiotooppeja sekä tuntureita. Luontotyypeistämme noin puolet (48 %) on uhanalaisia. Luontotyyppien uhanalaistuminen on jatkunut edellisen, 10 vuotta aiemmin toteutetun arvionnin jälkeen.

Edellisen, 10 vuotta aiemmin toteutetun arvioinnin jälkeen uhanalaistuminen on yhä jatkunut.

Muut luontotyyppien suojelun keinot

Suojelualueiden lisäksi luontotyyppejä voidaan turvata käyttämällä luonnonvaroja kestävästi sekä ottamalla luontotyypit huomioon maankäytön suunnittelussa. Jo muuttuneiden luontotyyppien tilaa voidaan parantaa luonnonhoidolla ja ennallistamisella.

Ympäristöministeriö on laatinut toimintasuunnitelman uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi.

Luontotyyppejä turvataan myös ympäristöministeriön käynnistämässä Helmi-elinympäristöohjelmassa. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa. 

Kuntien arvokkaat luontotyypit -kampanja

Kuntien arvokkaat luontotyypit -kampanjassa kunnille valittiin maakunnallisesti erityisen merkittäviä ja arvokkaita tai uhanalaisia luontotyyppejä.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Aulikki Alanen, p. 02952 50333, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 19.11.2019 klo 16.51, päivitetty 19.11.2019 klo 16.48