Luontotyyppien suojelu turvaa luonnon monimuotoisuutta

Pöllö
Tuomas Heinonen, YHA Kuvapankki

Luontotyypit ovat maa- tai vesialueita, joilla on tietynlaiset ympäristöolot sekä luonteenomainen kasvi- ja eläinlajisto. Luontotyyppejä suojellaan luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi.

Luontotyyppejä suojellaan lainsäädännöllä ja kansainvälisillä sopimuksilla sekä kansallis- ja luonnonpuistoissa ja muilla suojelualueilla.

Luonnonsuojelulain luontotyypit

Suomessa on yhdeksän luonnonsuojelulain mukaan suojeltavaa luontotyyppiä.

Laissa mainittuja luontotyyppejä ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen alueella vaarantuu. Muuttamiskielto tulee voimaan, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on määritellyt suojellun alueen rajat ja antanut rajauspäätöksen maanomistajalle tiedoksi. Asianosaisia kuullaan ennen rajauspäätöksen tekemistä, jollei kuuleminen vaaranna suojelun tarkoitusta. ELY-keskuksen rajauspäätöksestä voi valittaa.

Luontodirektiivin luontotyypit

Euroopan unionin luontodirektiivin liitteessä 2 on 69 arvokasta Suomessa esiintyvää luontotyyppiä, joista 22 on ensisijaisesti suojeltavia. Näiden luontotyyppien suojelemiseksi on perustettu Natura 2000 -alueita.

Metsälain ja vesilain luontotyypit

Metsälakiin sisältyy seitsemän erityisen tärkeää elinympäristöä ja vesilakiin neljä pienvesityyppiä, joiden ominaispiirteet vaarantavat toimet on kielletty.

Muut luontotyyppien suojelun keinot

Suojelualueiden lisäksi luontotyyppejä voidaan turvata ottamalla ne huomioon maankäytön suunnittelussa ja luonnonvarojen kestävällä käytöllä. Jo muuttuneiden luontotyyppien tilaa voidaan parantaa luonnonhoidolla ja ennallistamisella.

Ympäristöministeriö on laatinut toimintasuunnitelman uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi.

Kuntien arvokkaat luontotyypit -kampanja

Kuntien arvokkaat luontotyypit -kampanjassa kunnille valittiin maakunnallisesti erityisen merkittäviä ja arvokkaita tai uhanalaisia luontotyyppejä.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Aulikki Alanen, p. 02952 50333, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 26.4.2017 klo 10.19, päivitetty 26.4.2017 klo 10.18