Hyppää sisältöön

Strategia tuo valtavirtaan työn luonnon puolesta

Kasvi_Aitovirna  

Jouko Lehmuskallio, YHA kuvapankki

 

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ”Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi” hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä joulukuussa 2012. Strategian päätavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä. Se tuo luonnon monimuotoisuuden taloudelliset ja kulttuuriset arvot luonnonvarojen käyttöä koskevan päätöksenteon keskiöön.

Strategia ja sitä tukeva toimintaohjelma toteuttavat Biologista monimuotoisuutta koskevaa yleissopimusta.

Luontostrategialla on vankka kansainvälinen perusta. Se toteuttaa kahden vuoden takaisia kansainvälisiä päätöksiä tehostaa sopimuksen toimeenpanoa maailmanlaajuisesti. Strategiassa on myös otettu huomioon EU:n tavoitteet. Lisäksi perustana ovat laajat kansalliset selvitykset Suomen luonnon monimuotoisuuden tilasta ja siihen vaikuttavista uhkatekijöistä.

Viisi päämäärää

Strategian viidessä päämäärässä korostuu luontoasioiden valtavirtaistaminen kaikkialle yhteiskuntaan, uusien toimijoiden saaminen mukaan luonnon puolesta tehtävään työhön, vankkaan tutkimustietoon perustuva päätöksenteko sekä Suomen vastuu maailman luonnosta osana kansainvälistä yhteisöä. Strategia linjaa myös saamelaisten perinteisen tiedon kytkemisen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.

Erityinen huomio kiinnitetään luonnonvarojen kestävään käyttöön. Uusiutuvia luonnonvaroja tulee käyttää tavalla, joka varmistaa, että ne todellakin uusiutuvat eivätkä vähene. Uusiutumattomia luonnonvaroja taas on käytettävä mahdollisimman ekotehokkaasti.

Toimintaohjelma luonnon puolesta ja ihmisen hyväksi

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelma vuosille 2013–2020 tavoittelee sitä, että luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysähtyy Suomessa vuoteen 2020 mennessä.

Ohjelman valmisteli ja hyväksyi ympäristöministeriön asettama laajapohjainen -työryhmä, jossa on edustettuina 10 ministeriön lisäksi laaja joukko virastoja, tutkimuslaitoksia, elinkeinojen edustajia, kansalais- ja etujärjestöjä ja muita sidosryhmiä.

Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma ovat olleet perustana laadittaessa Suomen priorisoidun rahoituksen puiteohjelmaa (Prioritized Action Framework, PAF). Puiteohjelma luo perusteet sille, miten EU:n yhteisörahoitusta suunnataan Natura 2000-alueiden suojelun toimeenpanoon. 

Toimintaohjelman toimenpiteeseen 13 liityvä selvitys, jossa tarkastellaan esimerkkejä muissa maissa toteutetuista kompensaatiomekanismeista ja suomalaista lainsäädäntöä sekä habitaattipankin toimintamalleja ja toimintaedellytyksiä Suomessa.

Lisätietoja

Luonnonsuojeluvalvoja Ilkka Heikkinen, p. 0295 250 079, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 7.3.2017 klo 14.58, päivitetty 7.3.2017 klo 14.57