Hyppää sisältöön

Alkuperäiskansojen perinnetietoa käsittelevä artikla 8 j

Tämä verkkosivu pohjoissaameksi:

Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (yleissopimus) artikla 8:n mukaan osapuolet, kuten Suomi, ovat sitoutuneet suojelemaan ekosysteemejä ja luontaisia elinympäristöjä sekä säilyttämään lajien elinkykyisiä populaatioita ja elvyttämään niitä luonnollisessa ympäristössään ja jalostettujen tai viljelylajien osalta siinä ympäristössä, jossa ne ovat kehittäneet erityisominaisuutensa.

Artiklan alakohta 8(j) täsmentää tätä yleisperiaatetta: kunkin sopimuspuolen tulee mahdollisuuksien mukaan ja soveltuvin osin kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti

  • kunnioittaa, suojella ja ylläpitää alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen sellaista tietämystä, keksintöjä ja käytäntöä, joka sisältyy biologisen monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kannalta merkityksellisiin perinteisiin elämänmuotoihin ja edistää ja laajentaa niiden soveltamista mainittujen yhteisöjen luvalla ja myötävaikutuksella sekä
  • rohkaista tietämyksestä, keksinnöistä ja käytännöstä saadun hyödyn tasapuolista jakoa.

Suomen ja Euroopan ainoa alkuperäiskansa ovat saamelaiset.

Yleissopimuksen artikla 10 koskee biologisen monimuotoisuuden osien kestävää käyttöä. Artiklan alakohdan 10 (c) mukaan kunkin sopimuspuolen tulee mahdollisuuksien mukaan ja soveltuvin osin suojella ja rohkaista biologisten luonnonvarojen perinteistä käyttöä vanhojen kulttuurien käytännön mukaisesti tavalla, joka soveltuu suojelun ja kestävän käytön edellytyksiin.

Artikla 8 (j):n toimeenpano Suomessa

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi 2012-2010 toteuttaa  biodiversiteettisopimusta Suomessa.

Yksi ohjelman viidestä strategisesta päämäärästä koskee saamelaisia:

  • Päämäärä 5. Parannetaan luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimeenpanoa osallistavalla suunnittelulla, tietojen hallinnalla ja toimintamahdollisuuksien ja -kykyjen kehittämisellä

Päämäärää täsmentää sen alle kuuluva tavoite 18:

  • Tavoite 18. Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kannalta olennaista saamelaisten perinteistä tietoa ja käytänteitä sekä biologisten resurssien perinteistä käyttöä kunnioitetaan, elvytetään ja suojellaan kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti kehittämällä perinteisen tiedon suojelua koskevaa hallintoa ja lainsäädäntöä. Yleissopimuksen toimeenpanossa otetaan huomioon saamelaisten täysipainoinen ja tehokas osallistuminen kaikilla tarpeellisilla tasoilla yleissopimuksen ja osapuolikokousten päätösten mukaisesti.

Strategian toimeenpanoa koskeva dokumentti Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi. Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelma 2013–2020 (pdf) sisältää useita toimenpiteitä Artikla 8(j):n toteuttamisesta Suomessa

Yleissopimuksen osapuolikokous on hyväksynyt vapaaehtoiset Akwé: Kon -ohjeet. Ohjeet on tarkoitettu huomioitavaksi alkuperäiskansojen, kuten Suomen saamelaisten, kotiseutualueella toteutettavien sellaisten hankkeiden suunnittelussa sekä suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa ja vaikutusten arvioinnissa, jotka saattavat vaikuttaa saamelaiskulttuuriin, -elinkeinoihin ja kulttuuriperintöön.

Artikla 8 j:n yhteistyöverkosto

Artikla 8 j:n kansallinen yhteistyöverkosto

  • valmistelee asioita, jotka pohjautuvat biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen alkuperäiskansojen perinnetiedon säilyttämiseen liittyvään artikla 8j-työohjelmaan,
  • avustaa kansainväliseen ja EU:n toimintaan liittyvissä valmistelussa sekä
  • tuo käsiteltäväksi asioita ja aloitteita Luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelman toteutumista seuraavalle työryhmälle sekä tekee valmistelutyötä ryhmän toiveiden mukaisesti.

Verkostoon kuuluu yhteyshenkilöt ulkoasiain-, opetus- ja kulttuuri-, maa- ja metsätalous- sekä ympäristöministeriöistä, Saamelaiskäräjiltä, Metsähallituksesta ja Lapin ELY-keskuksesta. Verkoston toimintaa koordinoi luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen ympäristöministeriöstä.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen työryhmä Ad Hoc Working Group on Article 8(j) valmistelee artikla 8(j):tä koskevia asioita biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolikokoukselle

Julkaistu 8.1.2016 klo 12.55, päivitetty 22.6.2017 klo 12.03