Hyppää sisältöön

Luonnon monimuotoisuuden työryhmä

Luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelman toteutumista seuraa ympäristöministeriön asettama biodiversiteettityöryhmä. Se muun muassa:

  • koordinoi ohjelman toteutusta ja luonnon monimuotoisuuden tilan seurantaa
  • arvioi luonnon monimuotoisuuden tilassa tapahtuvia muutoksia
  • kehittää toimintaohjelman toteutukseen tarvittavaa vuorovaikutusta ja huolehtii yhteenvetoraporttien kokoamisesta
  • tekee ehdotuksia toimintaohjelman kehittämisestä ja tarkistamisesta

Työryhmässä on edustettuna 10 ministeriön lisäksi laaja joukko virastoja, tutkimuslaitoksia, elinkeinojen edustajia, kansalais- ja etujärjestöjä ja muita sidosryhmiä.

Puidenlatvoja_Sipoonkorvessa_KatjaHuumo
Katja Huumo

Asiantuntijaryhmät tukena

Biodiversiteettityöryhmän työtä tukevat ympäristöministeriön asettamat asiantuntijaryhmät:

Kansainvälisten biodiversiteettiasioiden asiantuntijaryhmä

Koordinoi biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman toteutukseen liittyviä kansainvälisiä tehtäviä ja valmistelee Suomen osallistumista kansainvälisten sopimusten osapuolikokouksiin. Seuraa myös sopimuksiin liittyvää Euroopan unionin toimintaa ja valmistelee Suomen osallistumista tähän.

Alkuperäiskansojen perinnetietoa käsittelevän artikla 8j:n kansallinen asiantuntijaryhmä

Valmistelee asioita, jotka pohjautuvat biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen alkuperäiskansojen perinnetiedon säilyttämiseen liittyvään artikla 8j-työohjelmaan. Avustaa valmisteluissa, kun osallistutaan asiaa koskevaan kansainväliseen ja EU:n toimintaan.

Viestintäryhmä

Suunnittelee ja toteuttaa viestintää, joka tukee biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman toteutusta. Viestinnän avulla lisätään suomalaisten tietämystä luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön merkityksestä maapallon elämän sekä kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta.

Ekosysteemipalvelut ja biodiversiteetti -suunnitteluryhmä

Valmistelee, seuraa ja edistää tiedonvaihtoa ekosysteemipalveluista sekä parantaa eri viranomaisten ja tutkimuslaitosten yhteistyötä ekosysteemipalveluita koskevissa hankkeissa.

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön voimavarat -asiantuntijaryhmä

Edistää luonnon biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (CBD) 10. ja 11. osapuolikokousten edellyttämän kansallisen voimavarasuunnitelman valmistelua ja siihen liittyvää kansallista raportointia. Lisäksi verkosto edistää haitallisten tukien kartoitukseen ja uudelleen suuntaamiseen liittyvää työtä erityisesti luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön näkökulmasta.

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön voimavarat -asiantuntijaverkosto julkaisi 2015 selvityksen luonnon monimuotoisuudelle haitallisista tuista. Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (CBD) 12. osapuolikokous asetti haitallisten tukien kartoittamisen tavoitteeksi vuonna 2014. (pdf)

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön voimavarat -asiantuntijaverkoston laatima selvitys Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön toimintaohjelman edellyttämistä voimavaroista

Elinympäristöjen tilan edistämisen asiantuntijaryhmä

Edistää biodiversiteettistrategian tavoitetta 15 ja toimintaohjelman toimenpidettä 82. Näiden mukaan Suomi osallistuu heikentyneiden ekosysteemien ennallistamisen maailmanlaajuisen, vähintään 15 prosentin pinta-alaosuuden tavoitteen saavuttamiseen.

  • Ryhmän kokoonpano (valtioneuvoston hankerekisteri HARE)

Uhanalaisten lajien suojelun asiantuntijaryhmä

Laatii uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelman, jossa tehdään esitykset mm. suojelun painopisteitä, toimenpiteistä aikatauluineen sekä eri toimijoiden työnjaosta.

RaportointiLuonnon_monimuotoisuus_136pxl.jpg

Vuonna 2014 valmistui viides kansallinen raportti biologisesta monimuotoisuudesta. Raportti luovutettiin YK:n yleissopimuksen sihteeristölle. Raportti perustuu indikaattoreihin, jotka löytyvät Luonnontila.fi -sivustolta.

Väliarviointi

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Mikko Kuusinen, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 30.7.2018 klo 14.48, päivitetty 19.3.2020 klo 13.42