Ohjelmat ja strategiat – vesiensuojelu

Ahven
Ahven, Riku Lumiaro, YHA Kuvapankki

Vesiensuojelun tehostamiseksi ja vesien hyvän tilan saavuttamiseksi on tehty useita valtakunnallisia ja alueellisia ohjelmia ja strategioita.

Alueelliset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat

Valtioneuvosto on hyväksynyt vesienhoitosuunnitelmat seitsemälle vesienhoitoalueelle.  Suunnitelmissa ja niihin liittyvissä toimenpideohjelmissa on tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toimista, joilla pinta- ja pohjavesien hyvä tila aiotaan saavuttaa alueella vuoteen 2015 mennessä. Vesienhoitosuunnitelmien toteutumista on arvioitu ensimmäisen kerran vuoden 2012 lopussa.

Vesienhoitosuunnitelma tarkistetaan kuuden vuoden välein. Vuoteen 2021 ulottuvien suunnitelmien valmistelu on käynnissä.

Vesien kunnostustrategia

Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia

Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategialla luodaan suuntaviivat sille, että pienvesien säilyttämisen ja ennallistamisen tarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon niiden tilaan vaikuttavien toimintojen suunnittelussa sekä muissa pienvesiin vaikuttavissa linjauksissa ja toiminnoissa. Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategiassa määritellään toimenpiteitä jäljellä olevien luonnontilaisten pienvesien säilyttämiseksi ja heikentyneiden pienvesien kunnostamiseksi. Strategian tavoitteena on lisätä pienvesien arvostusta ja parantaa niiden tilaa.

Suositussopimus yhdyskuntajätevesistä

Vesihuoltolaitoksia kannustetaan parantamaan yhdyskuntien jätevesien puhdistusta vapaaehtoisin keinoin tehokkaammaksi kuin puhdistamoiden ympäristöluvat vaativat. Ympäristöministeriö, Suomen kuntaliitto ja Vesilaitosyhdistys allekirjoittivat tammikuussa 2012 suositussopimuksen rehevöitymistä aiheuttavien päästöjen vähentämiseksi. Suositussopimus on ensimmäinen vapaaehtoisuuteen perustuva valtakunnallinen sopimus vesiensuojelussa.

Yhdyskuntajätevesidirektiivin täytäntöönpano-ohjelma

Täytäntöönpano-ohjelma perustuu yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettuun direktiiviin 91/271/ETY. Ympäristöministeriön 30.9.2014 hyväksymässä täytäntöönpano-ohjelmassa käsitellään niitä viemärilaitoksia, joiden toiminta ei täyttänyt vuonna 2012 direktiivin vaatimuksia. Ohjelmassa selvitetään laitoskohtaisesti arvioidut syyt puutteelliseen toimintaan sekä suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja kustannusarvioineen. Ohjelma ei ole oikeudellisesti sitova.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Antton Keto, p. 050 431 9289, etunimi.sukunimi@ym.fi
Suositussopimus ja täytäntöönpano-ohjelma: neuvotteleva virkamies Ari Kangas, p. 0400 143 910, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 6.10.2017 klo 10.18, päivitetty 19.9.2018 klo 10.08