Hyppää sisältöön

Jäte

NPHarvest -hankeessa kehitettiin ravinteiden talteenottoa

Hankkeessa kehitettiin vuosien 2017-2019 aikana ravinteiden talteenottoprosessi nestemäisille jätejakeille.Hankkeessa laaditun markkinaselvityksen perusteella nestemäisten jätejakeiden typen talteenottoprosessille on Suomessa markkinapotentiaalia. Osuudeltaan merkittävimmät NPHarvest-prosessiin soveltuvat nestemäiset jätejakeet ovat biokaasulaitosten ja yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden mädättämöiden rejektivedet. Prosessi voi soveltua myös mm. erilliskerätyn virtsan tai kaatopaikkojen suotovesien käsittelyyn.

Nesteravinne -hankeessa selvitettiin nestemäisten lannoitevalmisteiden käyttöä

Hankkeessa selvitettiin mahdollisuuksia hyödyntää maatiloilla olevaa kalustoa nestemäisten kierrätyslannoitteiden levitykseen, rakensi tarvittaessa puuttuvan levityskaluston ja teki niillä kenttäkokeita hyvän sadon kannalta oikeiden menetelmien selvittämiseksi nurmella ja viljalla. Yleisesti ottaen nestemäisistä kierrätyslannoitteista ei saatu mitään erityisetua mutta parhaimmillaan niillä saatiin vastaavia satoja kuin perinteisillä kiteisillä mineraalilannoitteilla. Kun niistä ei mitään erityisetua sadonmuodostuksen kannalta löytynyt, pitäisi niiden hinnan olla merkittävästi alle perinteisten mineraali-lannoitteiden, jotta niiden maatalouskäyttö lisääntyisi.

BioRent -hankeessa etsittiin ratkaisuja vuokrakiinteistöjen biojätelajitteluun

Hankkeen alussa valittiin pääkaupunkiseudulta kahdeksan pilottikiinteistöä, joissa toteutettiin valikoituja toimenpiteitä. Tulosten analysoimiseksi pilottikohteiden jätteet tutkittiin hankkeen alussa ja lopussa. Hankkeen lopussa kolmelle eniten toimenpiteitä saaneelle kiinteistölle lähetettiin kysely ja asukkaita haastateltiin. Kyselyn perusteella jaetut biojäteastiat ja -pussit olivat otettu hyvin vastaan ja viestinnällinen materiaali oli huomioitu. Biojätteen lajittelutulokset vaihtelivat, mutta kaikissa kohteissa biojätteiden lajitteluun oli kiinnitetty huomiota.

ProRavinne -hankeessa kehitettiin jäteveden käsittelyä

Hankkeessa selvitettiin ja demonstroitiin, kuinka esiselkeytyksen korvaaminen mikrosiivilällä vaikuttaa jätevedenpuhdistamon lietteiden ominaisuuksiin, biokaasulaitoksen energian tuotantoon ja mädätteessä olevien ravinteiden käytettävyyteen. Lisäksi arvioitiin vaikutuksia jätevedenpuhdistamon ja biokaasulaitoksen energia-, ravinne- ja ainetaseisiin. Hyvin suunniteltuna mikrosiivilöinti tarjosi yhtä tehokkaan kiintoaineen ja ravinteiden poiston kuin perinteinen esiselkeytys. Yhdyskuntajätevedestä mikrosiivilöinnillä erotettu kiintoaine soveltui hyvin biokaasuprosessin syötteeksi ja syntyneen mädätteen sisältämät ravinteet olivat hyvin kasvien käytettävissä. Mädätteet tulisi kuitenkin väkevöidä, jotta ne olisivat kuljetettavissa ja markkinoitavissa kierrätysravinnevalmisteina.

HIERAKKA -hanke edisti tietoisuutta virtsan lannoitekäytöstä

Hankkeen tavoitteena oli edistää virtsan lannoitekäyttöä ja hyödyntämistä tuottamalla ja levittämällä tutkimustietoa virtsan ominaisuuksista ja lannoitetehosta. Viestintäkeinoina tapahtumat ja demonstraatiot houkuttelevat parhaiten paikalle, kun on jotakin isoa ja näyttävää esittää. Muutoin näyttäisi siltä, että sopivasti kohdennettu, myös maksullinen sosiaalinen media olisi tehokkain tapa viestiä ja tavoittaa suurempaa yleisömäärää. Tutkimustietoa virtsan käytöstä lannoitteena ja vaikutuksista maaperään ja satoon julkaistiin erillinen raportti.

Selvitys puhdistamolietetutkimusten tuloksista

Ympäristöministeriö tilasi selvityksen Suomessa tehtyjen puhdistamolietetutkimusten tuloksista Tyrsky Konsultointi Oy:llä. Selvityksen johtopäätös oli, että koska haitta-aineiden aiheuttamia riskejä ei kuitenkaan voida täysin poissulkea, olisi mietittävä, millainen lähestymistapa puhdistamolietteiden maatalouskäyttöön otetaan. Pyritäänkö pitämään suomalaisten elintarvikkeiden maine puhtaana lainsäädännöllä ja laatukontrollilla vai kehitetäänkö puhdistamolietteiden ja niistä valmistettujen lannoitevalmisteiden käyttöä ravinteiden talteenoton suutaan ja orgaanista ainesta sisältävät massat käytetään muihin tarkoituksiin kuin maatalouteen? Erilaisten puhdistamolietteiden käytön vaihtoehtojen vaikutusten tarkastelu voisi olla tarpeen.

RAVITA -prosessissa jäteveden ravinteet talteen

Hankkeessa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) kehittifosforin ja typen talteenottoon perustuvan RAVITA - prosessin. Prosessissa fosfori erotetaan jätevesivirrasta jälkisaostamalla ja typpi lietteen kuivauksessa syntyvästä erotusvedestä strippaamalla. Fosforin jälkisaostuksessa muodostunutta kemiallista sakkaa (RAVITA-lietettä) prosessoidaan eteenpäin, jolloin saadaan tuotettua fosforihappoa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi lannoiteteollisuuden raaka-aineena. Typpi talteenotetaan ammoniumfosfaattina.

Tuotteita jätevedestä konttiratkaisulla

Hankkeessa VTT selvitti jäteveden puhdistuksessa ja ravinteiden talteenotossa parhaat fysikaalis-kemialliset yksikköoperaatiot ja laskettiin alustavasti niiden teknistaloudellisuus. Tulosten perusteella valittiin tutkituista yksikköoperaatioista parhaat konseptit, joista yksi testattiin Paraisten jäteveden-puhdistamolla. Yhden m3/h mittakaavassa kunnallisesta jätevedestä hyödynnettävinä tuotteina syntyi laimea ammoniumsulfaattiliuos, puhdas kalsiumfosfaattisakka, vähän raskasmetalleja mutta ravinteita sisältävä biohiili sekä puhdas vesi. Ravinteiden tuotto laimeasta jätevedestä osoittautui kuitenkin teknistaloudellisessa arviossa melko kalliiksi. Kunnallisten jätevesien osalta pääasiallisin kohde konttipuhdistamolle olisikin paikallisesti pienissä yksiköissä, esimerkiksi saaristossa, jossa puhtaan veden tuottaminen ja jäteveden käsittely on kallista.

Veneilyjätevedet Tankkivahdilla järjestykseen

Turun yliopiston Tankkivahti-hanke tuotti yhden lisäaskeleen parempaan veneilyjätevesien hallintaan. Kun jätevesisäiliöiden täyttöasteesta on ajantasaista tietoa sekä veneilijöiden että säiliöiden tyhjentäjien saatavilla, säästyy aikaa ja kuluja turhilta ajeluilta eivätkä veneet joudu pakkotilanteissa tyhjentämään septitankkejaan epäasiallisesti. Tarkemmat tiedot hankkeesta löytyvät oheisesta loppuraportista.

Jätevesityppi kierrätysravinteena

Gasum Biovakka kokeili typen talteenottoa yhdyskuntien jätevesilietteistä strippaus-menetelmällä ja tutki syntyvän ns. typpiveden ominaisuuksia lannoitteena tai muussa uudelleenkäytössä. Tuloksista voi päätellä hyötykäytön olevan mahdollista ja laitoskokoluokasta ja tapauksesta riippuen myös taloudellisesti järkevää. Lannoitevalmistetta voidaan käyttää mineraalilannoitteen sijasta, jolloin säästyy typpilannoitteen valmistukseen kuluvia uusiutumattomia energiavaroja. Projektissa todettiin lisäksi, että haitta-aineita ei juurikaan siirry typpiveteen, jonka käyttö siten myös turvallista.

BIOUREA –onko virtsasta lannoitteeksi?

Tampereen ammattikorkeakoulun BIOUREA selvitteli erilliskerätyn virtsan hyödyntämistä lannoitteena. Tulokset ovat lupaavia ja äärimmäisen mielenkiintoisia. Ne osoittavat selvästi, että tässä on mahdollisuuksia, joskin selvityksiä tarvitaan lisää sekä käymäläteknisistä ja logistisista ongelmista että lannoiteominaisuuksista ja haitta-aineiden kertymisestä. Hankkeessa selviteltiin aihepiiriä laajasti ja seikkaperäisesti ja pohdittiin myös asenteiden vaikutuksia. Selkeä ja hyvä loppuraportti tarjoaa lisätietoja ja kannatta myös vilkaista hankkeen tekemä video.

Jäteveden puhdistuksen uusia menetelmiä typpikuorman vähentämiseen ja fosforin talteenottoon

HSYn Jälkifosfori-hankkeessa paneuduttiin jäteveden fosforin poistamiseen jälkisaostuksella sekä lopputuotteen hyödyntämismahdollisuuksiin. Menetelmän havaittiin olevan käyttökelpoinen ja sen kehittämistä jatketaan Ravita-jatkohankkeessa. Lisäksi HSY kokeili Rejektityppi-projektissa uutta menetelmää puhdistamon prosessissa sisäisesti kiertävän typen määrää vähentämiseen tarkoituksena saada lisää varata kapasiteettia jäteveden kasvavan typpikuorman käsittelyyn. Lietteen mädätyksen lopputuotetta, rejektivettä käsiteltiin biologisesti ns. AnitaTMMox-menetelmällä, joka perustuu Anammox-bakteerien toimintaan. Tarkemmat lopputulokset esitellään raporteissa.

 

Biojätteen käsittelyn uudet kuviot testattiin KOMBI-hankkeessa

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) KOMBI -hankkeessa pureuduttiin biojätteen käsittelyyn kokeilemalla uutta kompostointia ja mädätystä yhdistelevää prosessia. Hankkeessa kehitettiin malli, jolla prosessia voidaan optimoida ravinteiden talteenoton parantamiseksi ja haitallisten ympäristöpäästöjen minimoimiseksi. Malli laskee, mitä ravinteille prosessissa tapahtuu ja miten ne käyttäytyvät, jos olosuhteita, kuten lämpötilaa tai kompostoinnin ilmastusta, muutetaan. Hankkeessa tehtiin myös biojätteen käsittelyn elinkaarimallinnus ympäristön ja energiantuotannon kannalta parhaiden käsittelyvaihtoehtojen löytämiseksi. Lisäksi tutkittiin biohiilen lisäyksen vaikutusta kompostointiprosessiin. Biohiilen havaittiin kiihdyttävän prosessia ja auttavan myös ravinteiden hallinnassa.

PUPE-hankkeessa perehdyttiin haja-asutuksen jätevesilietteiden käyttöön

PUPE-hankkeessa kartoitettiin voisivatko haja-asutuksen jätevesilietteet toimia

järkevinä ja kustannustehokkaina lannoitevalmisteina nykyaikaisessa ravinnekiertoon pyrkivässä maataloudessa ja olisiko maatilamittakaavainen jatkokäsittely ja hyödyntäminen taloudellista ja järkevää. Mahdollisuuksia löytyi, mutta toistaiseksi tämän tyyppinen  toiminta on ollut vähäistä. Tuloksista hanketoteuttaja Valonia laati oheisen selkeän oppaan lähtien lietteiden ominaisuuksista käsittelypaikan rakentamiseen ja peltokäyttöön ja koko hankkeen yksityiskohdat on luettavissa loppuraportista.

PuBi-hanke kartoitti puhdistamolietteen ja biojätteen kierrättämisen kustannuksia

Suomen ympäristökeskus kartoitti hankkeessa vaihtoehtoja puhdistamolietteen ja biojätteen kierrättämiseksi ja selvitti näiden vaihtoehtojen kustannustasoa. Tämän perusteella voitiin luoda palvelunhankinnalle toimintamalli, jonka avulla jätevirtoja tuottavat vesi- ja jätehuoltolaitokset voivat löytää itselleen parhaiten sopivan toimintatavan käsitellä puhdistamolietettä ja biojätettä ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta.

Jätevedenpuhdistamoiden toimintaa voidaan kehittää

SITOn hankkeessa paneuduttiin jäteveden puhdistamoiden häiriö- ja ylivuototilanteiden aiheuttamaan vesistökuormitukseen. Projektissa kehitettiin ja kokeiltiin geotuubisuodatukseen perustuvaa lieteasemamenetelmää ja -laitteistoa, joilla saatiin puhdistettua jätevedenpuhdistamojen ylivuotovesiä. Kehitetyn lisäjärjestelmän avulla luontoon johdettavien vesien laatua voitiin parantaa huomattavasti ja ympäristökuormitus vähentyi käsiteltyjen vesien osalta merkittävästi. Menetelmä toimi ilmeisen hyvin ja on varajärjestelmänä ja poikkeustilanteissa hyödynnettävissä. Lisäksi menetelmä on kustannuksiltaan kohtuullinen. Hyvin laimeiden vesien ylivuototilanteita varten menetelmässä on vielä kehitettävää, esimerkiksi silloin kun runsaasti sulamisvettä pääsee järjestelmään.

Julkaistu 16.2.2015 klo 8.51, päivitetty 18.1.2020 klo 15.30