Level(s) – Rakennusten resurssitehokkuuden yhteiset EU-mittarit

Level(s) – Rakennusten resurssitehokkuuden yhteiset EU-mittarit
 

Mikä on Level(s)?

Level(s) on Euroopan komission laatima menetelmä rakentamisen resurssitehokkuuden mittaamiseen. Se on kehitetty laajapohjaisessa yhteistyössä EU:n jäsenmaiden sekä kestävän rakentamisen ammattilaisten kanssa. Rakennusalan yrityksillä ja järjestöillä on ollut tärkeä rooli menetelmän kehittämisessä.

Level(s)-menetelmä koostuu kuudesta päätavoitteesta:

 • Mittariluokka 1: Elinkaaren hiilijalanjälki
 • Mittariluokka 2: Resurssitehokas materiaalien käyttö
 • Mittariluokka 3: Veden kulutus
 • Mittariluokka 4: Terveelliset tilat ja sisäilman laatu
 • Mittariluokka 5: Sopeutuminen ilmastonmuutokseen
 • Mittariluokka 6: Elinkaarikustannukset

Kukin mittariluokka sisältää useita alakohtia. Useimmat tavoitteet edellyttävät olemassa olevien EN-standardien käyttöä. Arviointia voidaan tehdä kolmella eri tarkkuustasolla:

 1. Yksinkertaistettu arviointi
  • Yhteinen lähtötaso EU:n rakennusten arviointiin
   
 2. Vertaileva arviointi
  • Toiminnallisesti samanlaisten rakennusten vertailu
   
 3. Yksityiskohtainen optimointi
  • Ympäristöindikaattorien laaja käyttö

Arvioinnin eri tarkkuustasojen avulla on tarkoitus mahdollistaa menetelmän soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin. Yksinkertaistettu taso tarjoaa matalan kynnyksen elikaariarvioinnin aloittamiselle. Edistynein taso mahdollistaa monipuolisten arviointimetodien käytön kokeneiden elinkaariarvioinnin ammattilaisten tarpeissa.

Menetelmästä on julkaistu kolme englanninkielistä käyttöohjetta, jotka ovat saatavilla Euroopan komission verkkosivuilta.

Miksi Level(s)?

Level(s) pyrkii luomaan yhteisen perustan eri maissa käytettäville rakentamisen resurssitehokkuuden ja ekologisuuden mittareille. Tavoitteena on myös luoda yhteinen kieli ja käsitteistö kommunikaation tueksi.

Erilaiset rakentamisen ympäristömittaristot eivät välttämättä tuota yhteismitallista tietoa rakennuksen resurssitehokkuudesta. Kuluttajat, suunnittelijat, rakentajat ja sijoittajat tarvitsevat kuitenkin selkeämpää ja laadukkaampaa tietoa rakentamisen vaikutuksesta rajallisten resurssien kulutukseen. Tämän vuoksi Level(s) tarjoaa yhteisen pohjan rakennusten resurssitehokkuuden raportointiin ja viestintään. Tätä pohjaa voidaan soveltaa myös kaupallisten ympäristösertifikaattien (esim. RTS Ympäristöluokitus, LEED tai BREEAM) kehittämisessä.

Menetelmän kehitys on oleellinen osa Euroopan komission työtä kiertotalouden edistämiseksi. Euroopan komission joulukuussa 2015 antama ehdotus kiertotaloudesta sisältää laajan toimintasuunnitelman sekä joukon tätä tukevia ehdotuksia säädösmuutoksista; rakentamiseen käytetään vuosittain noin puolet maailman raaka-aineista, ja rakennettu ympäristö kuluttaa merkittävästi energiaa ja aiheuttaa runsaasti kasvihuonekaasupäästöjä. 

Kenelle Level(s) on tarkoitettu?

Level(s) soveltuu rakennushankkeen eri osapuolten käyttöön:

 • Suunnittelijat
 • Rakennusliikkeet
 • Kiinteistönhuolto
 • Rakennusten omistajat ja käyttäjät
 • Kiinteistösijoittajat

Menetelmää tai sen osia voidaan soveltaa myös tutkimukseen ja rakentamisen resurssitehokkuuden mittaristojen kehittämiseen.

Miten Level(s)-menetelmä otetaan käyttöön?

Level(s)-järjestelmän käyttöä testataan 2018 – 2019 EU:n jäsenmaissa. Suomessa ympäristöministeriö, GBC Suomi ja Rakennustieto koordinoivat testausta yhdessä ARA:n kanssa. Testauksen painopiste Suomessa on rakentamisen hiilijalanjäljessä ja resurssitehokkuudessa (päätavoitteet 1-2). Testauksen jälkeen mittaristo on tarkoitus ottaa vapaaehtoiseen käyttöön kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Testauksen tavoitteena on selvittää Level(s)-menetelmän soveltuvuus ja helppokäyttöisyys erilaisten rakennushankkeiden arviointiin. Testausvaiheen kokemukset raportoidaan Euroopan komissiolle ja niitä käytetään Level(s)-menetelmän jatkokehityksessä.

Liityntä Suomen rakennusmääräysten kehittämiseen

Level(s)-menetelmän käyttö on vapaaehtoista. Ympäristöministeriö tarkastelee menetelmää osana vähähiilisen rakentamisen tiekartan toteutusta. Tavoitteena on luoda Suomeen vähähiilisen rakentamisen arviointi- ja raportointimenetelmä, joka pohjautuu EN-standardeihin ja ottaa huomioon Level(s)-menetelmän periaatteet.
 

Lisätiedot

Simon Le Roux, projektiasiantuntija, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 086, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 6.2.2018 klo 11.50, päivitetty 15.2.2018 klo 15.51