Hyppää sisältöön

Opas 1 Kaavamerkinnät

Työryhmä: Auvo Haapanala, Ritva Laine, Harri Pitkäranta, Elina Raatikainen, Ritva-Liisa Salmi, Tanja Sippola-Alho

Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Opas 1. s. 64. ISBN 951-731-240-7 (PDF), URN:ISBN:9513732355. Julkaisu on saatavissa myös painetussa muodossa (ISBN 951-37-3235-5).

Tiivistelmä

Julkaisu sisältää ympäristöministeriön 31.3.2000 antaman asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä ja asetuksen liitteenä olevat merkinnät. Asetus liitteineen on julkaistu myös Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (osa A 5). 

Asetus kaavamerkinnöistä tuli voimaan 1.5.2000. Asetuksella kumottiin aikaisempi ministeriön päätös kaavamerkinnöistä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Uusien kaavamerkintöjen kehittämisen lähtökohtia ovat olleet maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyt eri kaavamuotojen sisältövaatimukset, tarve kehittää kaavojen vaikutusten arviointia ja lain keskeinen tavoite  asukkaiden osallistumismahdollisuuksien parantamisesta ja aikaisempaa vuorovaikutteisemmasta suunnittelutavasta. Tämä edellyttää muun muassa kaavojen havainnollisuuden parantamista.

Maakuntakaava- ja yleiskaavamerkintöihin on otettu uusia suunnitteluperiaatteita ja -tavoitteita kuvaavia merkintöjä. Havainnollisuuden parantamiseksi on etenkin yleiskaavoja varten kehitetty merkintöjä, joilla voidaan tarvittaessa osoittaa erikseen ennallaan säilyvät, vähäisin muutoksin kehitettävät ja uudet tai merkittävästi muuttuvat alueet. Kaikkia kaavamuotoja varten on myös kehitetty uusia rasteri- ja viivamerkintöjä, joita voidaan käyttää kaavan osa-alueiden erityisominaisuuksien ilmaisemiseen. Uusia merkintöjä on kehitetty myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisien uusien käsitteiden ilmaisemiseen ja osoittamiseen kaavoissa. Tällaisia ovat mm. suunnittelutarvealue, vähittäiskaupan suuryksikkö, kansallinen kaupunkipuisto ja kehittämisalue.

Lisätietoja

Ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto

Julkaistu 10.4.2000 klo 8.34, päivitetty 30.7.2015 klo 10.04
  • FI
  •  
  • SV