Opas 3 Asemakaavan selostus

Elina Raatikainen, Riitta Vesala, Outi Koskenniemi

Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Opas 3. s. 64. ISBN 951-731-241-5 (PDF), URN:ISBN:951373353X. Julkaisu on saatavissa myös painetussa muodossa (ISBN 951-37-3353-X).

Tiivistelmä

Opas sisältää asemakaavan selostuksen laatimisen perusteet, selostusta koskevat keskeiset maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen säännökset, laatimisen lähtökohdat sekä sisältörakenteen jäsentelyn.

Selostuksen sisältörakenne muodostuu kuudesta osasta, jotka ovat
-  perus- ja tunnistetiedot
-  tiivistelmä
-  lähtökohdat
-  asemakaavan suunnittelun vaiheet
-  asemakaavan kuvaus
-  asemakaavan toteutus.

Selostus laaditaan kaavatehtävän mukaisessa laajuudessa. Sisältörakenteen pääotsakkeita käytetään aina. Alaotsakkeista ja niihin liittyvistä muistilistanomaisista luetteloista selostuksen laatija voi valita tarpeelliset kohdat ja tarvittaessa laatia myös uusia. 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 25 §:n selostukselle asettamat sisältövaatimukset kerrotaan yksityiskohtaisesti sisältörakennetta käsittelevissä kohdissa oppaan luvussa 3.

Oppaan liitteenä on asemakaavan seurantalomake täyttämisohjeineen. Huom. excel 97 -muotoinen lomake on muutettu internet-selaimella täytettäväksi verkkolomakkeeksi (sivuvalikon linkki Asemakaavan seurantalomake).

Lisätietoja

Ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto

Julkaistu 15.11.2000 klo 8.30, päivitetty 31.7.2015 klo 9.30
  • FI
  •  
  • SV