Opas 4 Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi

Kimmo Koski

Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Opas 4. s. 88. ISBN 951-731-242-3 (PDF). Julkaisu on saatavissa myös painetussa muodossa (ISBN 951-37-3393-9).

Tiivistelmä

Opas koskee vähittäiskaupan suuryksikön vaikutusten selvittämistä ja arviointia. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan suuryksikön sijoittaminen maakunta- ja yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle perustuu aina sellaiseen asemakaavaan, jossa alue on osoitettu nimenomaisesti tähän tarkoitukseen. Kaavaa laadittaessa on suuryksikön vaikutukset selvitettävä. Näiden selvitysten perusteella arvioidaan kaavan sisältöä.

Oppaan tarkoituksena on antaa etenkin kunnille ja maakuntien liitoille työkaluja, joilla vaikutusselvityksiä voidaan tehdä. Tarkastelussa keskitytään käytännön arviointityöhön eri vaiheineen. Mistä lähdetään liikkeelle ja miten selvitystyö etenee? Mitä aineistoja tarvitaan ja mistä niitä saadaan? Millaisia ovat arviointimenetelmät ja miten niitä käytetään?

Arviointiprosessi on jaettu kahteen vaiheeseen: lähtökohtien arviointiin ja vaikutusten arviointiin. Lähtökohtia arvioitaessa tarkastellaan hankkeen sopivuutta kunnan ja seudun tavoitteisiin, suhdetta keskuksiin ja palveluverkkoon, hankkeen toteuttamismahdollisuuksia ja tarkasteluvaihtoehtoja sekä ostovoimaa ja sen kehitystä. Vaikutusten arvioinnissa selvitetään ostovoiman siirtymiin, yhdyskuntarakenteeseen, kaupunkikuvaan, liikenteeseen, kunnallistalouteen, kuluttajien talouteen, asukkaiden arkielämään ja työllisyyteen kohdistuvat vaikutukset.

Vaikutuksia suositellaan tarkasteltavaksi myös toimijoittain: kunnan, asukkaan, kaupan, kaupan työntekijän, muulla kuin kaupan alalla toimivan yrityksen sekä valtiontalouden näkökulmasta katsottuna. Ennakkoarvioinnin lisäksi suositellaan, että uuden suuryksikön vaikutuksia seurataan sen aloitettua toimintansa.

Lisätietoja

Ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto

Julkaistu 14.1.2001 klo 8.29, päivitetty 31.7.2015 klo 9.32
  • FI
  •  
  • SV