Hyppää sisältöön

Kemikaaleja käsittelevät ja varastoivat tuotantolaitokset – onnettomuusvaaran huomioon ottaminen kaavoituksessa ja rakentamisessa

Ympäristöministeriön kirje 26.9.2001 ja uusittu laitosluettelo

Ympäristöministeriö on 26.9.2001 lähettänyt kunnille ja muille asianomaisille tahoille kirjeen (3/501/2001) kemikaaleja käsitteleviin ja varastoiviin tuotantolaitoksiin liittyvän onnettomuusvaaran huomioon ottamisesta kaavoituksessa ja rakentamisessa.

Kirjeessä on kuvattu menettelyjä, joita kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaisten suositellaan noudattavan, kun ne ovat laatimassa tai muuttamassa kaavaa tai harkitsevat rakentamista koskevien lupien edellytyksiä vaarallisia kemikaaleja käsitteleville tai varastoiville laitoksille tai näiden laitosten läheisyydessä. Kirjeessä selvitettiin myös maankäyttö- ja rakennuslain sisältöä ja sen suhdetta kemikaalilainsäädäntöön. Kirje liittyi EU:n neuvoston direktiivin 96/82/EY (ns. Seveso II -direktiivi) maankäytön suunnittelua koskevan 12 artiklan saattamiseen voimaan Suomessa.

Ympäristöministeriön kirjeen liitteenä oli Turvatekniikan keskuksen (TUKES) laatima luettelo direktiivin 96/82/EY mukaisista laitoksista Suomessa. Turvatekniikan keskus on kemikaalien käyttöön liittyvien säädösmuutosten johdosta uusinut tämän laitosluettelon 2006.

Ympäristöministeriö on 11.5.2006 lähettänyt kunnille ja muille asianomaisille tahoille kirjeen laitosluettelon uusimisesta.

Ympäristöministeriö lähetti 23.6.2015 kunnille ja muille asianomaisille tahoille alla olevan ohjekirjeen. Ohjekirje tuli tarpeelliseksi Seveso III -direktiivin korvattua aikaisemman Seveso II -direktiivin.

Julkaistu 18.3.2014 klo 11.05, päivitetty 31.7.2015 klo 10.07
  • FI
  •  
  • SV