Hyppää sisältöön

Rakennustuotteita koskeva lainsäädäntö

Rakennustuotteita koskevan lainsäädännön tavoitteena on varmistaa, että rakennustuotteista saatava tieto on luotettavaa ja vertailukelpoista, kun suunnittelija ja rakentaja arvioivat tuotteiden soveltuvuutta rakennettavaan kohteeseen. Lainsäädännön tehtävänä on myös edistää rakennustuotteiden myyntiä sekä kotimaan markkinoille että vientiin.

Euroopan unionin rakennustuoteasetus

Euroopan unionin asetukset ovat suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä eli niitä sovelletaan sellaisenaan EU:n jäsenmaissa. Rakennustuotteisiin liittyvä keskeinen EU-säädös on niin sanottu EU:n rakennustuoteasetus, joka tuli voimaan kokonaisuudessaan 1.7.2013. Rakennustuoteasetus korvaa rakennustuotedirektiivin 89/106/ETY. Rakennustuoteasetuksessa säädetään kuinka rakennustuotteen ominaisuuksista kerrotaan ja millä edellytyksillä rakennustuotteet voidaan CE-merkitä.

Rakennustuoteasetuksen tavoitteena on tarkkojen ja luotettavien tietojen saanti rakennustuotteiden suoritustasoista ja ominaisuuksista yhteisellä eurooppalaisella tavalla. Asetus selkeyttää CE-merkinnän käyttöä. Lisäksi asetuksen tavoitteena on rakennustuotteiden vapaa liikkuvuus ja kaupanesteiden poistamiseen EU:n sisämarkkinoilla.

Rakennuskohteen perusvaatimukset

Rakennustuoteasetuksen liitteessä I on lueteltu rakennuskohteen perusvaatimukset. Rakennuskohteen perusvaatimukset muodostavat pohjan luotaessa mandaatteja, jotka ovat toimeksiantoja eurooppalaisille standardisointijärjestöille harmonisoitujen tuotestandardien laatimiseksi. Perusvaatimukset ohjaavat myös eurooppalaisten teknisten arviointien (ETA) laadintaa.

Nämä perusvaatimukset liittyvät seuraaviin asioihin:

  • Mekaaninen lujuus ja vakaus
  • Paloturvallisuus
  • Hygienia, terveys ja ympäristö
  • Käyttöturvallisuus ja esteettömyys
  • Meluntorjunta
  • Energiansäästö ja lämmöneristys
  • Luonnonvarojen kestävä käyttö

Harmonisoidussa tuotestandardissa tai ETA:ssa ei voi olla muita tuotteen ominaisuuksia kuin ne, jotka liittyvät rakennuskohteen perusvaatimuksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston NLF-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008 säädetään tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta eli niin sanotusta NLF-asetuksesta.

NLF-asetus toimii CE-merkintää koskevan lainsäädännön pohjana. Siinä säädetään akkreditoinnista, markkinavalvonnasta, kolmansista maista tuotavien tuotteiden valvonnasta ja CE-merkinnästä. Asetuksella on säädetty muun muassa vähimmäisvaatimukset markkinavalvonnan järjestämiselle ja toteuttamiselle ja asetuksessa on vahvistettu CE-merkinnän yleiset periaatteet. Se sisältää myös perustiedot CE-merkinnän graafisesta ulkoasusta.

Rakennustuotteita koskevat kansalliset säädökset


Laki CE-merkintärikkomuksesta

Laissa CE-merkintärikkomuksesta (187/2010) säädetään edellä mainitussa NLF- asetuksessa (EY) N:o 765/2008 tarkoitetun CE-merkinnän vastaisen käytön seuraamuksista. Lakia sovelletaan CE-merkintärikkomuksiin, jollei muualla laissa toisin säädetä.

Laki varmistaa osaltaan NLF-asetuksen CE-merkintää koskevan järjestelmän toimivuuden. Rakennustuoteasetuksessa on säädetty hallinnollisista pakkokeinoista, jotka ovat usein tehokkain tapa reagoida CE-merkintärikkomuksiin.

  • Laki CE-merkintärikkomuksesta 187/2010 (Finlex)

Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä

Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä  (954/2012) tuli voimaan 1.7.2013.  Laki koskee rakentamisessa käytettävien rakennustuotteiden hyväksymistä silloin, kun rakennustuote ei kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai rakennustuotteelle ei ole eurooppalaista teknistä arviointia. Laki koskee rakennustuotteita, joissa ei edellä mainituilla perusteilla voida käyttää CE-merkintää.

Lain mukaisilla toimenpiteillä voidaan osoittaa, että CE-merkinnän soveltamisalaan kuulumaton rakennustuote täyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset vaatimukset.

Lailla kumotaan rakennustuotteiden hyväksynnästä annettu laki (230/2003).

  • Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012 (Finlex)

Ympäristöministeriön asetus  eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä

Asetus tarkentaa eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annettua lakia. Asetuksessa säädetään tarkemmin muun muassa kansallisten hyväksymismenettelyjen hakemisesta, niitä koskevista päätöksistä, merkinnöistä ja valvonnasta.

  • Asetus eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 555/2013 (Finlex)

Lisätietoja

Hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi, p. 0295 250 177, etunimi.sukunimi@ym.fi
Ylitarkastaja Mikko Koskela, p. 0295 250 051, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 19.6.2014 klo 13.44, päivitetty 6.3.2019 klo 10.51