Hyppää sisältöön

Ympäristöministeriön hankkeet kosteus- ja homeongelman poistamiseksi

Ympäristöministeriössä kehittämistoimia on tehty virkatyönä, kosteus- ja hometalkoiden verkostoyhteistyönä sekä erillisinä hankkeina. Hankkeita ministeriöllä ja sen hallinnonalalla on tällä hetkellä käynnissä neljä.

Rakentamisen kosteusohjauksen kehittäminen

Oulun kaupungin rakennusvalvonta kehittää toimintamallin rakentamisprosessin kokonaisvaltaisen kosteudenhallinnan vaiheista ja etenemisestä niin, että lupaviranomainen on mukana eri vaiheissa rakennuttajaa tukemassa ja ohjaamassa. Kosteudenhallintaa tukemaan kehitetään yksinkertaiset selkeät ohjauksen ja yhteistoiminnan mallit. Toimintamallit tehdään ns. korttien muotoon. Kortteja kokeillaan pilottikohteissa.

Rakennusten terveellisyyteen liittyvien asetusten päivitys

Päivitetään rakennusten terveellisyyteen liittyvät asetukset (maankäyttö- ja rakennuslain 117 c §:n nojalla annettavat asetukset, rakentamismääräyskokoelma: Kosteus ja D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärijärjestelmät). Asetusten täsmentämisellä ja selkeyttämisellä luodaan edellytyksiä säädösten ja määräysten parempaan noudattamiseen. Tarkastelussa ovat mukana myös rakentamisen kosteudenhallinta ja rakennusten elinkaaren aikainen ylläpito.

Esiselvitys keskitetyn valtion ohjaus- ja neuvontajärjestelmän toteuttamisesta

Motivan toteuttamalla esiselvityksellä selvitettiin vaihtoehtoja keskitetyn valtion ohjaus- ja neuvontajärjestelmän toteuttamiseksi. Esiselvitys koskee olemassa olevia rakennuksia, elinkaaren aikaista kosteudenhallintaa sekä ennakoivaa huoltoa ja ylläpitoa.

Sisäilmasto ja energiatehokkuus, SE 5 -projekti

Suomen Kuntaliiton toteuttamassa projektissa tarkasteltiin koko rakennuksen elinkaaren eri vaiheisiin liittyviä juridisia, hallinnollisia, teknisiä, terveydellisiä ja taloudellisia kysymyksiä, yhdistettiin nykyinen tietämys ja syvennettiin sitä. Samalla kartoitettiin kirjallisuus- ja kyselytutkimuksella nykytietämys sisäilmaston ja energiatehokkuuden yhteensovittamiseen liittyvistä seikoista ja selvitettiin kehittämistarpeet.

Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus ja korjaus - oppaan päivitys

Vuonna 1997 valmistunut Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen korjaus -opas päivitetään vastaamaan nykypäivän tietämystä. Päivitetty opas valmistuu alkuvuonna 2016.

YLEn Putkiremontti-ohjelmaan liittyvän tausta-aineiston tuottaminen Korjaustieto.fi-sivustolle

Ympäristöministeriö tuotti Putkiremontti-ohjelman tausta-aineiston yleisimmistä putkiremontteja koskevista asioista. Aineisto julkaistiin Korjaustieto.fi-sivustolla. Tavoitteena oli korostaa putkiremonttien terveellistä ja turvallista toteutusta.

Julkaistu 21.10.2014 klo 8.32, päivitetty 8.2.2016 klo 14.14