Rakennusvalvonnan uudistaminen

HANKKEEN NIMI: Rakennusvalvonnan uudistaminen

Miten kuntien rakennusvalvontojen toimintaa tulisi mielestäsi kehittää? Miten ne voisivat palvella asiakkaitaan entistä paremmin? Ympäristöministeriö on käynnistänyt hankkeen, jossa arvioidaan, voidaanko rakennusvalvontoja yhdistämällä yhtenäistää toimintatapoja ja laatua sekä lisätä rakennusvalvontojen ammatillista osaamista.

Useiden selvitysten mukaan rakennusvalvontojen toimintaperiaatteet, hinnoittelu ja resurssit vaihtelevat kunnissa huomattavasti. Moni esimerkiksi kotipaikkakunnallaan ja mökillään rakentanut on voinut huomata erot kuntien käytännöissä – samoin monet rakennusyrittäjät.

Keräämme palautetta ja kehitysehdotuksia rakennusvalvontojen asiakkailta, kaikki ideat ovat tervetulleita!

Diaarinumero: YM012:00/2014

Lainsäädäntöhanke


Perustiedot:

Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa vuonna 2013 päätettiin vahvistaa kuntien rakennusvalvontatoimen asiantuntemusta sekä yhtenäistää toimintatapaa kokoamalla rakennusvalvontoja nykyistä isommiksi ylikunnallisiksi yksiköiksi.

Päätöksen taustalla ovat suuret kuntakohtaiset erot rakennusvalvontatoiminnassa, sen resursoinnissa ja osaamisessa sekä säädösten tulkinnoissa. Myös rakentamisen haasteet tulevat lähitulevaisuudessa vaatimaan rakennusvalvontatoimelta uutta osaamista ja erikoistumista.

Lähtökohtana on, että riittävää ja monipuolista asiantuntemusta ja erityisosaamista voidaan tarjota suurempien rakennusvalvontayksiköiden avulla. Samalla riittävä rakentamisen määrä mahdollistaa, että uusimuotoinen toiminta voidaan kattaa lupamaksuilla ja näin saavuttaa myös säästöjä kuntien menoihin.

Työ jakaantuu kolmeen vaiheeseen: organisointivaihtoehtojen määrittelyn, lainvalmistelu- sekä toimeenpanovaiheen. Uudistusta valmistelee työryhmä, joka arvioi eri vaihtoehtoja ja ohjaa varsinaista lainvalmistelutyötä. Varsinainen uudistus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2016 aikana.

Lisätietoa:

Työryhmän tehtävänä on valmistella esitys uudenlaisen rakennusvalvonnan toiminta- ja organisointivaihtoehdoista 31.8.2014 mennessä. Vaihtoehtojen selvittämisessä tulee tarkastella ainakin isäntäkuntamallia, kuntayhtymä- ja muuta yhteistoimintamallia sekä yksityistämismallia. Työryhmän tehtävänä on tuottaa organisoimisen ja siihen liittyvän lainsäädäntövalmistelun tueksi selvityksiä muun muassa organisointitapojen vaikutuksista kuntien muuhun toimintaan kuten maankäytön suunnitteluun sekä kiinteistö- ja mittaustoimeen, muuhun viranomaisyhteistyöhön, tarvittaviin resursseihin ja asiantuntemukseen, henkilöstöön, kuntatalouteen ja asiakkaisiin sekä rakennusalan muiden toimijoiden vastuisiin ja tehtäviin. Työryhmän tulee ottaa huomioon rakennusvalvontatoimen alueellisesta yhteistyöstä sekä sähköisestä asioinnista saadut kokemukset.
 

Julkaistu 23.6.2014 klo 10.34, päivitetty 26.2.2016 klo 8.54