Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma

Millenium-paviljongin sisäänkäynti
Millenium-paviljongin sisäänkäynti (Wood Program 2013-2016) © Kuva: Kimmo Räisänen

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman avulla edistetään puun käyttöä rakentamisessa myöntämällä tukea erilaisille hankkeille. Tukiohjelmassa kohdennetaan tukea valittuihin alan teemoihin sekä aktivoidaan sidosryhmiä ja kannustetaan uusia toimijoita. Tavoitteena on saavuttaa avustettavien hankkeiden myötä laaja vaikuttavuus alan kasvun vauhdittamiseksi. Rahoitusta myönnetään yhteensä enintään 2,5 miljoonaa euroa.

Haku syksyllä 2019: Puurakentamisen kiertotalouden ratkaisut

Puurakentamisen ohjelman tavoitteena on tukea terveellisten, turvallisten ja hyvinvointia edistävien puuratkaisujen kehittämistä. Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman kolmannella hakukierroksella etsitään uusia ja innovatiivisia konsepteja kiertotalouden toteuttamiseen puurakentamisen arvoketjussa.

Syksyn 2019 kokeellisen kehittämisen rahoitushaulla tuetaan puun kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön liittyvän osaamisen kehittämistä ja materiaalitehokkaita rakennustapoja. Rahoitushaun teemaa tukee ympäristöministeriön kesällä 2019 käynnistämä selvitys, jossa kartoitetaan puupohjaisten rakennus- ja purkujätteiden määriä ja laatuja, tarkempaa koostumusta sekä syntypaikkoja. Selvityksessä hankitun tiedon avulla pyritään tunnistamaan kierrätyksen kannalta potentiaalisia puupohjaisia jätejakeita sekä niiden mahdollisia käyttötarkoituksia.

Rahoitusta myönnetään tukiohjelman sääntöjen mukaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Hakuteemat

Kiertotalouden ratkaisujen hankkeet voivat liittyä yhteen tai useampaan seuraavista teemoista: 

  • rakennus- ja purkujätteiden hyödyntäminen
  • kiertotalous rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä ja korjaamisessa
  • kiertotalous rakennustuotteissa ja -järjestelmissä
  • rakennusten tuoteselosteet ja inventoinnit

Hankkeet keskeiset ratkaisut ja innovaatiot voivat olla esimerkiksi:

  • uusia hyödyntämistapoja viennin ja innovaatiotoiminnan alueella sekä arvoketjujen ja alueellisten teollisten symbioosien kehittämiseen.
  • ratkaisuja kiertotalouden, elinkaariajattelun ja muuntojoustavuuden edistämiseksi on-site rakentamisessa sekä suur- ja tilaelementtien valmistuksessa.
  • uusia kierrätystä mahdollistavia menetelmiä, digitalisaation hyödyntämistä ja materiaalipasseja.
  • ratkaisuja haitallisten aineiden vähentämiseen kiertotaloudessa sekä uusia käytäntöjä käyttäjien turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseen.
  • standardisoinnin, ympäristövaatimusten ja -merkkien edistäminen kiertotaloudessa.

Hakeminen

Hakuaika: 19.9.2019 – 13.10.2019

Kaikki myönnettävät tuet ovat valtionavustuksia. Tällä hakukierroksella hankkeet voivat hakea Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (komission asetus 651/2014) 25 artiklan mukaisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin myönnettävää tukea. Tuki on kokeellisen kehittämisen tukiluokasta. Hakukriteerit ja hankkeiden arviointiperusteet on esitetty tässä hakukuulutuksessa.

Ketkä voivat hakea tukea?

Tukea voivat hakea kaikki yksityiset ja julkiset organisaatiot ja yritykset, jotka ovat oikeushenkilöitä. Hakija ei voi olla yksityishenkilö. Hakijana voi olla myös konsortio. Mikäli konsortio hakee tukea, hankkeella on oltava yksi päähakija, jonka kanssa ympäristöministeriö tekee sopimuksen tai avustuspäätöksen. Päähakija vastaa hankkeesta kaikkien konsortion osapuolten puolesta ja huolehtii siitä, että konsortio on sopinut hankkeen toteuttamisesta keskenään riittävällä tavalla.

Ensimmäinen hakuvaihe

Kiertotalousratkaisujen hankehaku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat lähettävät sähköisellä hakulomakkeella ideapaperin hankkeesta. Ideapaperit eivät ole julkisia. Ensimmäisen vaiheen jälkeen hankkeet jaetaan ideapaperien perusteella 3-5:en eri ryhmään ja kaikki ideahakuun osallistuvat pääsevät hankesuunnittelutyöpajaan työstämän hankeaihioitaan ohjatusti. Kaksivaiheisella hankehaulla ja osallistavilla työpajoilla pyritään parantamaan hankkeiden laatua ja vähentämään hakijoiden hankehallinnon taakkaa. Hankeideoiden kehittäminen saa aikaan monipuolisia ja ennalta-arvaamattomia konsortiojoukkoja, joissa yhdessä tekemällä vältetään päällekkäisyyksiä ja saavutetaan laajempaa vaikuttavuutta sekä isompia hankekokonaisuuksia. Ideapapereita ei arvioida erillisten kriteerien mukaan, mutta kaikille ideapaperin lähettäneille annetaan kirjallinen palaute hankeaihiosta.

Hankesuunnittelutyöpajat pidetään 29.10.2019 klo 12-16. Työpajoja on rinnakkain 3-5 riippuen saapuneiden ideapapereiden sisällöistä. Työpajoja voidaan yhdistää teemojen mukaan ja niissä saattaa olla yhteisiä osioita.

Ideapaperin jättäminen

Ideapaperi laaditaan hakuilmoituksen ja tukiohjelman ohjeiden mukaisesti. Kaikkiin kohtiin on vastattava, ja vaillinaisesti täytetyt lomakkeet jätetään huomioimatta. Ideapaperi jätetään sähköisellä hakulomakkeella.

Toinen hakuvaihe

Varsinainen avustushaku avataan 29.10.2019. Hankehaku on kaikille avoin, kunhan hakemus ja hakija täyttävät hakuohjeessa esitetyt vähimmäisvaatimukset. Suosittelemme kaikkia hankkeita osallistumaan ideapaperivaiheeseen ja hankesuunnittelutyöpajoihin, mutta varsinaiseen avustushakuun voi lähettää hakemuksen ilman osallistumista ensimmäiseen vaiheeseen ja hankesuunnittelutyöpajaan.

Hakemusten arviointi

Hankehakemukset arvioidaan pisteyttämällä ne kriteerien mukaisesti asteikolla 1-5.  Ympäristöministeriön ja tarvittaessa muiden ministeriöiden edustajista koostuva asiantuntijapaneeli pisteyttää hankehakemukset ja asettaa ne paremmuusjärjestykseen.

Arviointikriteerit

Kyky edistää kiertotaloutta puun käytössä: Hanke edistää puun käyttöä kierotalouden keinoin ja sovittaa kiertotalousperiaatteita puurakentamisen käytäntöihin. Puun käytön näkökulma ja soveltamisen tavoite ovat hankkeessa selkeästi perusteltuja.

Hanke on innovatiivinen, uusi ja kokeellinen: Hanke tähtää tulevaisuuteen ja se luo uutta tietoa. Hanke tai siinä esitetty ratkaisu on jotain uutta ja erityistä tai uudella tavalla tehty tai siihen liittyy uusia ja erityisiä elementtejä.

Vaikuttavuus: Hanke liittyy rakennetun ympäristön ja rakentamisen laadullisen toteutumisen kannalta keskeiseen haasteeseen tai mahdollistaa muita, vaikuttavuuden kannalta merkittäviä ratkaisuja.

Toteuttamiskelpoisuus: Toteuttajilla on riittävä osaaminen ja verkostot toteuttamiskelpoisen ja taloudellisesti järkevän ratkaisun kehittämiseen, käyttöönottoon ja vakiinnuttamiseen. Hanke on toteutettavissa esitetyn suunnitelman, aikataulun ja käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Hankkeen keskeinen sisältö ei ole tuotteen tai palvelun myynti. Lisäksi hankkeen budjetti on realistinen.

Monistettavuus: Hankkeessa saadut opit ovat hyödynnettävissä myös muilla aloilla ja isommassa mittakaavassa.

Jatkuvuus: Hakemuksessa osoitetaan vahva sitoutuminen, resurssit ja suunnitelmat toiminnan jatkuvuudesta hankkeen jälkeen.

Viestinnällisyys: Hankkeen toteuttajat sitoutuvat suunnittelemaan ja toteuttamaan hankkeen viestinnän. Viestinnän tavoitteena on levittää hankkeesta saatuja oppeja ja mahdollistaa niiden monistettavuus sekä lisätä kuluttajan tietoisuutta puusta valmistetuista korkean arvon lisätuotteista.

Hakemuksen jättäminen

Avustushakemus laaditaan hakuilmoituksen ja tukiohjelman ohjeiden mukaisesti. Kaikkiin kohtiin on vastattava, ja vaillinaisesti täytetyt lomakkeet jätetään huomioimatta. Hakemuksen on oltava virallisen nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoittama. Hakemukseen tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa pyydetyt mahdolliset liitteet. Yhdestä hankkeesta hyväksytään vain yksi hakemus. Hakemista koskevat ehdot ja tukiprosentit löytyvät tukiohjelman ohjeista hakijoille ja avustuksen saajille.

Hakulomake ja ohjeet

Hakumenettelyyn sovellettava lainsäädäntö

Lisätietoja

Kysymykset puurakentamisen ohjelmaan ja Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmaan liittyen:

puutuki@ym.fi

Julkaistu 12.7.2018 klo 14.42, päivitetty 19.9.2019 klo 14.44