Hyppää sisältöön

Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma: Haku syksyllä 2019

Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman kolmannella hakukierroksella ympäristöministeriö myönsi tukea uusille ja innovatiivisille konsepteille kiertotalouden toteuttamiseksi puurakentamisen arvoketjussa. Hakuaika syksyn 2019 hakukierroksella oli 29.10.2019–1.12.2019.

Puurakentamisen ohjelman tavoitteena on tukea terveellisten, turvallisten ja hyvinvointia edistävien puuratkaisujen kehittämistä. Syksyn 2019 kokeellisen kehittämisen rahoitushaulla tuettiin puun kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön liittyvän osaamisen kehittämistä ja materiaalitehokkaita rakennustapoja. Rahoitushaun teemaa tuki ympäristöministeriön kesällä 2019 käynnistämä selvitys, jossa kartoitettiin puupohjaisten rakennus- ja purkujätteiden määriä ja laatuja, tarkempaa koostumusta sekä syntypaikkoja. Selvityksessä hankitun tiedon avulla pyritään tunnistamaan kierrätyksen kannalta potentiaalisia puupohjaisia jätejakeita sekä niiden mahdollisia käyttötarkoituksia.

Hakuteemat

Kiertotalouden ratkaisujen hankkeet voivat liittyä yhteen tai useampaan seuraavista teemoista: 

  • rakennus- ja purkujätteiden hyödyntäminen
  • kiertotalous rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä ja korjaamisessa
  • kiertotalous rakennustuotteissa ja -järjestelmissä
  • rakennusten tuoteselosteet ja inventoinnit

Hankkeet keskeiset ratkaisut ja innovaatiot voivat olla esimerkiksi:

  • uusia hyödyntämistapoja viennin ja innovaatiotoiminnan alueella sekä arvoketjujen ja alueellisten teollisten symbioosien kehittämiseen.
  • ratkaisuja kiertotalouden, elinkaariajattelun ja muuntojoustavuuden edistämiseksi on-site rakentamisessa sekä suur- ja tilaelementtien valmistuksessa.
  • uusia kierrätystä mahdollistavia menetelmiä, digitalisaation hyödyntämistä ja materiaalipasseja.
  • ratkaisuja haitallisten aineiden vähentämiseen kiertotaloudessa sekä uusia käytäntöjä käyttäjien turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseen.
  • standardisoinnin, ympäristövaatimusten ja -merkkien edistäminen kiertotaloudessa.

Tuetut hankkeet syksyn 2019 hakukierroksella

City Village CO-10 Oy: Kierrätyspohjaiset puutuotteet ja -rakenteet Kiertotalouskorttelissa

Mihin etsitään ratkaisua?

Helsingin Jätkäsaareen on tulossa Kiertotalouskortteli, joka suunnitellaan vuosina 2020–2021 ja rakennetaan 2022–2023. Jotta korttelista tulee puurakentamisen kiertotalouden periaatteiden mukainen, kiertotalous on huomioitava myös pohjarakentamisen, viherrakenteiden, tilojen, rakenteiden, rakennusosien ja materiaalien suunnittelussa. Suunnittelun lähtökohtana ovat suljetut kierrot, kiertotalouden palvelut ja toimintamallit sekä kiertotalouden mukaisen arjen mahdollistaminen. Suunnitteluratkaisuissa otetaan huomioon myös rakennuksen käyttö- ja ylläpitovaihe.

Mikä on hankkeen tavoite?

Hankkeen tavoitteena on selvittää, missä määrin uudelleenkäytettyä tai uudelleenkäytettävää puutavaraa tai -elementtejä voidaan käyttää Jätkäsaaren Kiertotalouskorttelissa.

Hankkeessa hyödynnetään paikallisesti saatavilla olevien alueiden käytettävissä olevia materiaaleja, joita käytetään ja sovelletaan teollisesti toteutetussa puurakenteisessa kerrostalokorttelissa. Kierrätettävät materiaalit voivat olla puu-, betoni-, tiili-, metalli- tai muurakenteisia. Tavoitteena on löytää luontevia tapoja yhdistää puurakenteiseen kerrostaloon kierrätettäviä materiaaleja. Hankkeessa saatuja oppeja ja kokemuksia sovelletaan Kiertotalouskorttelissa.

Mitä hankkeessa tehdään?

Ensimmäisessä vaiheessa luodaan kiertotalouteen pohjautuva visio kortteli-, rakennus- ja asuntosuunnittelulle. Toisessa vaiheessa laaditaan kirjallisuustutkimus, jossa esitellään puun uudelleenkäytön parhaita käytäntöjä rakennuksissa ja rakennuselementeissä. Kolmannessa vaiheessa hankkeessa syntyy konseptisuunnitelma, jossa kuvataan, miten puutuotteita ja -elementtejä voidaan hyödyntää osana kerrostalon suunnittelua. Neljäs vaihe sisältää toteutussuunnitelman, jossa käydään läpi puurakenteisia osia ja puuelementtiosia, sisustuksellisia puurakenteisia kierrätysmateriaaleja sekä erityiskohteita, joissa puurakenteita voidaan soveltaa.

Tuloksina syntyvät arviot siitä, miten rakennusten ja asuntojen puuosia voidaan kierrättää, mitkä ovat puun uudelleen käytön esteet ja miten niitä voidaan poistaa.

Kenelle hankkeesta on hyötyä?

Rakennus- ja kiinteistöalalle, julkiselle ja yksityiselle sektorille, aluerakentamiselle ja kaupunkisuunnittelulle, rakennuttajille, rakennusurakoitsijoille, arkkitehdeille ja muille suunnittelijoille sekä asukkaille ja kaupunkilaisille.

Kesto: 1.6.2020‒31.12.2021
Toteuttaja: City Village CO-10 Oy
Kumppanit: Planetary Architecture Research Studio Oy, Ethica Oy

Yhteystiedot

Kimmo Rönkä
050 339 7550
kimmo@co10.fi
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy: Case Viitasaaren Haukirinne Arboretum – Kiertotalous aluerakentamisessa

Mihin etsitään ratkaisua?

Alue- ja maisemasuunnittelussa sekä erilaisissa rakennusprosesseissa olisi mahdollista pitää puumateriaaleja pidempään käytössä kiertotalouden avulla ja etsiä paikallisen sahateollisuuden ylijäämämateriaalille uudenlaista käyttöä aluerakentamisessa. Kiertotalouden edistäminen linkittyy kaavoitukseen, rakentamisen ohjaukseen sekä eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön.

Mikä on hankkeen tavoite?

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten puun kiertotaloutta voi tukea alue- ja maisemasuunnittelussa sekä rakentamisen prosesseissa. Hankkeen koealustana toimii Viitasaaren Haukirinteen alue, jossa kiertotalous ja ekologinen puurakentaminen ovat aluekehityksen keskiössä. Alueella sijaitsee lukuisia puualan yrityksiä, jotka voivat kehittää yhdessä resurssiviisaita puunkäyttöratkaisuja sekä hyödyntää kierrätyspuuta ja puutuoteyritysten sivuvirtoja.

Haukirinteen Arboretum-alueeseen kuuluu palstaviljelyalue, puurakenteinen näkötorni, reittejä sekä muita kierrätys- ja ylijäämäpuurakenteita ja pinnoitteita. Arboretum sijaitsee rinteisessä maastossa, jossa kulkuväylien ja tukimuurien rakentamiseen voidaan käyttää ylijäämäpuuta, kierrätettyä puumateriaalia, uudenlaisia kierrätys- ja sivuvirtapuutuotteita sekä hankalimmissa tukimuuri- ja rinnerakenteissa myös paikkakunnan kiviteollisuuden ylijäämäkiveä.

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeessa laaditaan uusia kierrätyspuupinnoite-, rakenne- ja tuotekuvauksia sisältävä suunnitteluopas, joka kertoo kiertotalouden ja puun mahdollisuuksista aluesuunnittelun eri vaiheissa ja mittakaavoissa. Oppaan tapausesimerkkinä toimii Haukirinne Arboretum.

Työn tuloksia hyödynnetään myös suoraan koekohteena toimivan Viitasaaren Haukirinteen alueen Arboretumin ja muiden yleisten alueiden toteutuksessa. Lisäksi myöhemmin toteutuvan pientaloalueen piharatkaisuihin on käytettävissä samoja toteutusesimerkkejä. Näin varmistetaan tuloksien toteuttamiskelpoisuus sekä saadaan luotettavaa tietoa niiden monistettavuudesta ja skaalautuvuudesta.

Kenelle hankkeesta on hyötyä?

Kuntien maankäytön ja rakentamisen ohjauksesta vastaaville viranomaisille ja päätöksentekijöille

Kesto: 1.2.2020‒31.12.2020
Toteuttaja: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kumppanit: Viitasaaren kaupunki, Witas Oy, Viitasaaren ja Pihtiputaan puu-, kierrätys- ja rakennusalan yrityksiä

Yhteystiedot

Arja Sippola
044 748 0315
arja.sippola@fcg.fi

Jutta Laine-Ylijoki
040 522 8580
jutta.laine-ylijoki@fcg.fi
 

FM-Haus Oy: Kiertotaloushyötyjen pilotointi moduulirakentamisessa

Mihin etsitään ratkaisua?

Puusta tehtyjä moduuleja voidaan käyttää kattavasti puurakentamisessa sekä kaupunkiympäristössä, julkisessa rakentamisessa, halleissa ja muissa suurissa puurakenteissa. Moduuleista tehtävää rakennusta on helpompi muunnella, mutta kiertotaloudesta eli moduulien uudelleenkäytöstä on vielä vähän tietoa.

Mikä on hankkeen tavoite?

Hankkeen tavoitteena on selvittää modulaaristen puutuotteiden kiertotaloushyötyjä ja arvioida, mitä asioita pitää kehittää puurakentamisen, materiaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen lisäämiseksi.

Mitä hankkeessa tehdään?

Modulaaristen puutuotteiden kiertotaloushyödyt osoitetaan elinkaariarvioinnilla. Hankkeen pilottikohteena toimii päiväkotirakennus. Lisäksi hankkeessa arvioidaan, miten rakenteiden materiaaleja voitaisiin uudelleen käyttää ja kierrättää tehokkaammin. Erityisesti arvioidaan muovimateriaalien korvausmahdollisuuksia ensisijaisesti biopohjaisilla materiaaleilla. Hankkeessa arvioidaan myös yleisellä tasolla, miten moduulirakentamisessa estetään sisäilmaongelmia.

Kenelle hankkeesta on hyötyä?

Muuntojoustavat tilat ja rakennuksien 100-prosenttinen kierrätettävyys tarjoavat rakentamiseen kestävän kehityksen ratkaisuja julkiselle ja yksityiselle sektorille sekä tilojen käyttäjille ja niiden tilaajille.

Kesto: 1.3.2020‒28.2.2021
Toteuttaja: FM-Haus Oy

Yhteystiedot

Toni Sjöman
toni.sjoman@fm-haus.fi
 

Helsingin kaupunki: Arkkitehtuurikilpailu ‒ Lähiökerrostalon kuoriva peruskorjaus ja lisärakentaminen puulla

Mihin etsitään ratkaisua?

Kilpailulla haetaan arkkitehtonisesti korkeatasoista, teknisesti laadukasta ja elinkaaritaloudeltaan toteuttamiskelpoista peruskorjaus- ja korotussuunnitelmaa 1970-luvulla rakennetuille betonielementtikerrostaloille. Korotusosa tehdään puurakenteisena.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmassa edellytetään, että kaupungin rakennushankkeiden elinkaaripäästöt minimoidaan, ja kaupungin oman asuntotuotannon peruskorjauksissa tavoitellaan suurta energiatehokkuutta. Lisäksi peruskorjauksissa tulee toteuttaa elinkaarikustannuksiltaan kannattavat energiatehostamisen toimenpiteet. Ohjelmassa edellytetään myös, että kaupunki edistää puurakentamista omissa hankkeissaan.

Mikä on hankkeen tavoite?

Hankkeen tavoitteena on parantaa asuttavuutta ja energiatehokkuutta sekä tontin lisärakentaminen korottamalla taloja kahdella puurakenteisella kerroksella. Tavoitteena on löytää toteuttamiskelpoinen vaihtoehto purkamiselle ja uudisrakentamiselle maankäytön tehostamiseksi peruskorjausikään tulleiden rakennusten tonteilla. Vanhojen lähiökerrostalojen purkaminen uudisrakentamisen tieltä ei välttämättä ole ilmaston, kestävän kehityksen, kiertotalouden ja resurssitehokkuuden kannalta järkevää.

Hankkeessa etsitään puun käytölle uusia muotoja etenkin korjausrakentamisessa. Hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta puun käytössä niin, että elinkaarensa päähän tulevan rakennuksen ikää jatketaan puuosia käyttäen. Samalla rakennuksen energiatehokkuus paranee ja maankäytön tehokkuus kasvaa. Hankkeen tarkoituksena on luoda vähäpäästöisempi, silti elinkaaritaloudellinen vaihtoehto kaupunkirakenteen tiivistämisessä käytetylle purkamiselle ja uudisrakentamiselle.

Mitä hankkeessa tehdään?

Helsingin kaupungin asuntotuotanto ja asemakaavoitus toteuttavat arkkitehtuurikilpailun vuonna 1977 valmistuneeseen Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kerrostalokohteeseen Malmilla. Arkkitehtikilpailun osallistujat suunnittelevat kohteen perus- ja julkisivukorjauksen sekä lisärakentamisen mahdollisimman paljon puuta käyttäen. Suunnitelmien tulee olla muun muassa riittävän kustannustehokkaita ARA-rahoituksella toteutettavaksi, mikä varmistetaan kilpailuvaiheessa laskentakonsulttia käyttämällä. Suunnitelmissa tulee huomioida arkkitehtoninen laatu sekä hiilijalanjälki ja -kädenjälki. Kilpailuehdotukset esitellään Puupäivässä marraskuussa 2020. Voittaja julkistetaan talvella 2020–2021.

Kenelle hankkeesta on hyötyä?

Heka Karviaistie 12 asukkaille, Heka Oy:lle, Helsingin kaupungille, vanhojen kerrostalokiinteistöjen omistajille, jotka harkitsevat lisärakentamisvaihtoehtoja, puurakentajille.

Kesto: 20.1.2020‒31.1.2021
Toteuttaja: Helsingin kaupunki

Yhteystiedot

Rami Nurminen
09 310 27635
rami.nurminen@hel.fi
 

Helsingin kaupunki: Puurakenteisen pysäköintilaitoksen kehittäminen

Mihin etsitään ratkaisua?

Suomessa on vain vähän puurakenteisia pysäköintilaitoksia. Hankkeessa kehitetään puurakenteisen pysäköintilaitoksen tyyppiratkaisu, joka olisi toteutettavissa Suomeen. Pysäköintilaitos suunnitellaan tonteille Helsinkiin ja Vantaalle.

Mikä on hankkeen tavoite?

Hankkeen tavoitteena on laatia rakennuslupatasoiset pääpiirustukset kahdelle puurakenteiselle pysäköintilaitokselle, joiden laajuutta ja kerroslukua voidaan muokata tarpeen mukaan. Pysäköintilaitoksen konseptin tulee sisältää vaiheittaisen rakentamisen mahdollisuus ja myöhemmin siirtämismahdollisuus uuteen käyttöön toisaalle. Pysäköintilaitoksiin on pystyttävä rakentamaan myös viherkatot. Laskelmien tulee tuottaa realistiset kustannusarviot, joissa on eritelty puuosat ja asennus. Puurakenteisen pysäköintilaitoksen tulee olla hinnaltaan kilpailukykyinen betoni- ja teräsrakenteisiin pysäköintilaitoksiin verrattuna.

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeessa kehitetyt suunnitelmat sovitetaan tonteille Helsingissä ja Vantaalla 3D-kuvina ja tietomallina. Helsingin suunnittelukohde sijaitsee Kuninkaantammessa Lammenrannan alueella ja Vantaan kohde Puu-Kivistössä. Hankkeessa laaditaan kevään 2020 aikana tarjouskilpailu pysäköintilaitoksen suunnittelusta. Suunnittelutyö saatetaan valmiiksi vuoden 2020 aikana.

Kenelle hankkeesta on hyötyä?

Rakennusalalle, rakennuttajille ja asukkaille.

Kesto: 20.1.2020‒31.1.2021
Toteuttaja: Helsingin kaupunki
Kumppanit: Vantaan kaupunki, Tampereen kaupunki, Finnpark Oy ja Rakennusliike Reponen Oy

Yhteystiedot

Anu Turunen
040 661 6849
anu.turunen@hel.fi
 

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto: RAPUPUU ‒ Rakennus- ja purkupuun kierrättäminen ja uusiotuotteiden tuoteturvallisuus

Mihin etsitään ratkaisua?

Puupohjaista rakennus- ja purkujätettä sekä kyllästettyä puuta ei uusiokäytetä materiaalina kovinkaan paljon. Hyödynnettävät materiaalit ovat hajallaan ympäri Suomea, ja niiden kuljettaminen on haastavaa pitkien välimatkojen takia. Samalla kierrätykseen liittyvät lait ja asetukset tiukkenevat. Alalle tarvitaan lisää tietoa, missä vaiheessa osa rakennuspuusta on tehokkainta kerätä uusiokäyttöön ja miten erilaisia sekalaisia puulaatuja kannattaa kerätä materiaalihyötykäyttöön talouden ja ympäristön kannalta.

Mikä on hankkeen tavoite?

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on selvittää puupohjaisten rakennus- ja purkujätteestä sekä kyllästetystä puusta valmistettujen tuotteiden tuoteturvallisuutta. Tarkoituksena on luoda resurssiviisas ja vähähiilinen, teolliseen toimintaan soveltuva toimintatapa, jonka avulla rakennuspuuta voidaan kierrättää nykyistä enemmän ja resurssitehokkaammin. Samalla rakennuspuuta palautettaisiin entistä enemmän uuteen, korkeamman jalostusasteen käyttöön. Hanke luo mahdollisuuksia teollisuuden uudistumiseen kohti kiertotaloutta ja tukee kilpailukykyä.

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeessa mukana olevat raaka-ainelähteet ovat puupohjaisia raaka-ainevirtoja uudis- ja korjausrakentamisesta, purkupuuta sekä kyllästettyjä puumateriaaleja. Hanke demonstroi rakennus- ja purkupuusta valmistettujen pilottituotteiden avulla niiden käyttökelpoisuutta erilaisissa teollisissa käyttökohteissa.

Hanke selvittää myös, missä vaiheessa rakennuspuu on tehokkainta kerätä uusiokäyttöön ja mikä potentiaali erilaisilla rakennuspuuseoksilla on – miten niiden käytettävyyttä voi parantaa ja kuinka paljon fossiilisia materiaaleja voitaisiin korvata kierrätysmateriaaleilla.

Kenelle hankkeesta on hyötyä?

Korjaus- ja purkurakentamiseen erikoistuneille yrityksille
Kesto: 1.2.2020‒30.6.2021
Toteuttaja: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT)
Kumppanit: LAB-ammattikorkeakoulu, Demolite Oy, Purkupiha Oy, Kymenlaakson Jäte Oy, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

Yhteystiedot

Timo Kärki
040 770 8791
timo.karki@lut.fi
 

Versowood Oy: Puupakkaus- ja muusta puujätteestä syntyvän puumurskemateriaalin hyödyntäminen puupakkaustuotannossa

Mihin etsitään ratkaisua?

Versowoodin toiminnassa syntyy puumursketta, joka menee tällä hetkellä energiapolttoaineeksi omaan lämpölaitokseen. Hankkeessa selvitetään, voiko puumursketta hyödyntää muulla tavoin. Puumurskeen hyödyntäminen edistäisi kiertotalouden periaatteita, jos puumursketta voidaan käyttää uudelleen ja korvata sillä uuden puun käyttöä.

Mikä on hankkeen tavoite?

Hankkeen tavoitteena on lisätä puumurskeen uudelleenhyödyntämistä. Hankkeessa selvitetään puumurskeen vaihtoehtoisen hyödynnystavan tekniset ja taloudelliset edellytykset. Tätä varten tarvitaan lisää osaamista ja tietoa siitä, onko uudenlainen liiketoiminta teknisesti ja taloudellisesti kannattavaa.

Mitä hankkeessa tehdään?

Riittävän raaka-ainevirran saamiseksi vastaanotettavan puujätteen määrää pitää kasvattaa nykytilanteeseen verrattuna. Hankkeessa selvitetään, mitä reunaehtoja vastaanotettavalla puulla on ja kuinka suurella vuosivolyymilla raaka-ainetta on mahdollista saada tuotantolaitokselle taloudellisesti kannattavasti.

Kenelle hankkeesta on hyötyä?

Kansallisille kiertotalous- ja puutuotemarkkinoille

Kesto: 1.2.2020‒30.6.2021
Toteuttaja: Versowood Oy

Yhteystiedot

Laura Paloviita
044 051 6405
laura.paloviita@versowood.fi
 

Lisätietoja

Kysymykset puurakentamisen ohjelmaan ja Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmaan liittyen:

puutuki@ym.fi

Julkaistu 10.12.2019 klo 12.46, päivitetty 24.4.2020 klo 12.33