Päättyneet hakukierrokset ja tuetut hankkeet

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman avulla edistetään puun käyttöä rakentamisessa myöntämällä tukea erilaisille hankkeille. Tukiohjelmassa kohdennetaan tukea valittuihin alan teemoihin sekä aktivoidaan sidosryhmiä ja kannustetaan uusia toimijoita. Tavoitteena on saavuttaa avustettavien hankkeiden myötä laaja vaikuttavuus alan kasvun vauhdittamiseksi.

Haku keväällä 2019: Puurakentamisen käyttäjälähtöiset ratkaisut

Toisella hakukierroksella ympäristöministeriö myönsi tukea puurakentamisen käyttäjälähtöisiin ratkaisuihin. Hakuaika kevään 2019 hakukierroksella 25.3.2019–30.4.2019.

Puurakentamisen ohjelman tavoitteena on tukea terveellisten, turvallisten ja hyvinvointia edistävien puuratkaisujen kehittämistä. Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman toisen hakukierroksen teemana olivat käyttäjälähtöiset ratkaisut. Tukiohjelma kannusti tutkimustahoja ja yrityksiä perehtymään rakentamisen prosesseihin, materiaaleihin ja muihin tilojen käyttäjiin vaikuttaviin tekijöihin sekä tuottamaan tietoa käyttäjälähtöisyyden parantamiseksi. Haku kytkeytyi myös valtioneuvoston Terveet tilat 2028 -ohjelmaan ja ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmaan.

Hakuteemat

Rakennuksen tai tuotteiden käyttäjään fysiologisesti ja psykologisesti vaikuttavat ratkaisut ja mekanismit

Ympäristön suunnittelua ohjaavat yleensä muut kuin käyttäjien hyvinvointiin liittyvät tavoitteet. Ympäristöjen ja tilojen pitäisi tukea käyttäjää palautumaan stressistä, parantamaan tuotteliaisuutta sekä vähentämään henkistä väsymystä. Luomalla hyvin suunniteltuja, terveellisiä ja viihtyisiä rakennuksia sekä ympäristöjä, joissa luonto on läsnä monissa eri muodoissa esimerkiksi kuten materiaaleina, voimme hyödyntää luonnon restoratiivista vaikutusta. Hyvinvointiin liittyvien kokemusten mittaaminen on vaikeaa ja esimerkiksi puun käytön vaikutuksen todentamiseksi ja tiedon lisäämiseksi tarvitaan poikkitieteellistä tutkimusta kokemusperäisen ymmärryksen tueksi. Yritysten tuotekehityksessä ja tarjoamissa ratkaisuissa tulee ottaa huomioon myös tuotteiden ja toteutusten fysiologiset ja psykologiset vaikutukset. Rakennetun ympäristön ja rakennustuotteiden tuottaman ympäristön laadun seuranta on myös tärkeää.

Rakentamisen laadulliset prosessit ja kosteusturvallisuus sekä haitallisten aineiden hallinta rakentamisessa ja käytössä

Käyttäjien hyvinvointiin ja terveellisyyteen vaikuttavat suunnittelu, rakennusmateriaalit sekä rakentamisen prosessin hallinta. Niihin vaikuttavat mm. rakennuspaikka, rakennustapa, arkkitehtuuri- ja rakenneratkaisut, LVIS-ratkaisut sekä materiaalivalinnat. Merkittävänä tekijänä on myös rakennusten oikea käyttö ja sen seuranta.

Puurakentamisen teollinen esivalmistus tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia rakentamisen laadun parantamiseksi rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Kehitystyötä tarvitaan puurakentamisen ja yhdistelmärakenteiden toteuttamiseksi kustannustehokkaasti laadun kärsimättä.

Kuluttajien kasvavan ympäristötietoisuuden vaikutus kuluttajien ja yritysten käyttäytymiseen sekä ympäristömerkkien rooli

Kuluttajien kiinnostus rakentamisen ympäristövaikutuksiin lisääntyy. Ymmärrys rakentamisen materiaalikulutuksesta on noussut. Samalla rakennussektori on kehittämässä ratkaisuja ympäristötietoisille kuluttajille. Jotkut materiaalit mielletään ekologisiksi, toisia taas ei. Ympäristömerkittyjen tuotteiden määrä on kasvussa. Ekologisuus voi näkyä esimerkiksi siten, että ihmisten mahdollisuutta omatoimisuuteen rakentamisessa kehitetään.

Puumateriaaliin liittyy vahva ekologisuusmielikuva. Tietoisten kuluttajien ja ammatillisten ostajien sekä puuratkaisuja toimittavien yritysten viestinnän kehittäminen on tarpeellista esimerkiksi viherpesusyytteiden välttämiseksi. Perusteltu tieto puun vahvuuksista määritellyille kohderyhmille oikein viestittynä edellyttää lisäosaamista.

Rakennuksen käyttäjän näkökulman huomioiminen ja ihmisten elämänkaariajattelu sekä muuntojoustavuus rakennussuunnittelussa

Rakennussuunnittelu käsittää rakennuksen arkkitehti-, rakenne- ja taloteknisten järjestelmien suunnittelun. Näitä tulee kehittää rakentamisen prosesseissa käyttäjiä ja heidän eri elämäntilanteitaan paremmin huomioivaksi. Rakentamisen kautta vaikutetaan alueiden arvostukseen ja mielikuviin niistä – suunnitellusti tai suunnittelematta. Teollinen esivalmistus ja teolliset puurakennejärjestelmät mahdollistavat käyttäjälähtöisyyden ja elämänkaariajattelun huomioimisen. Puurakentaminen vaikuttaa ympäristöön ja käyttäjiin positiivisesti ja asia koetaan tärkeäksi.

 

Haku syksyllä 2018: Puurakentamisen digitalisaation edistäminen

Ensimmäisellä hakukierroksella ympäristöministeriö myönsi tukea puurakentamisen digitalisaatiota edistäviin ratkaisuihin. Hakuaika syksyn 2018 hakukierroksella oli 1.8.2018-30.9.2018.

Digitalisaatio tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia puun arvoketjun kehittämiseen, aina metsistä jalostettuihin tuotteisiin saakka. Digitalisaation avulla on mahdollista edistää tiivistyvien kaupunkien rakentamista, kehittää terveellisen ja turvallisen julkisen rakentamisen sekä teollisen puurakentamisen ratkaisuja ja vauhdittaa alueellisten osaamiskeskittymien muodostumista.

Hakuteemat

Tietomallipohjainen (BIM) suunnittelu puurakentamisen tehostamiskeinona

Teollisessa puurakentamisessa on tarve yleisille tietomallivaatimuksille, yhteisille menetelmille sekä avoimille standardeille. Tietomallinnuksen yleiset kirjastot ja nimikkeistöt helpottavat puurakentamisen hankintoja ja vaihtoehtojen vertailua suunnitteluprosessin varhaisessa vaiheessa.

Tietomallipohjainen suunnittelu vaatii sekä määrämuotoista suunnitteluprosessia että tuoteosasuunnittelun ja valmistajan tuotannonsuunnittelun välisten rajapintojen täsmentämistä. Lisäksi puurakentamisessa on tarve mallinnustyötä nopeuttaville BIM-ohjelmistojen suunnittelukomponenteille. Tietomallien tietosisältöä on mahdollista hyödyntää tuotantoautomaation ohjauksessa rakenneosia valmistettaessa, mikä osaltaan tehostaa tuotantoa.

Suunnitteluprosesseja ja valmistuksen rajapintoja sujuvoittamalla voidaan tehostaa merkittävästi puurakentamisen arvoketjua ja muuttaa tapoja, joilla rakennusala toimii. Puurakentamisen teollinen esivalmistus tuo mukanaan runsaasti uusia sovelluksia. Myös puurakentamisen rakennejärjestelmät ovat muuttumassa, ja tietomallintamisen kehitys tapahtuu rakennushankkeiden yhteydessä. Toimialan tulisi tunnistaa hyödyllisiä suunnittelutyökaluja yhteistyössä ohjelmistoyritysten kanssa.

Kestävää laatua ja tiedon rajapinnat

Rakentamisen laadunvarmistuksen avulla voidaan löytää järkeviä tapoja rakentaa materiaali- ja energiatehokkaasti. Samalla rakennuksista tulee yhä terveellisempiä ja turvallisempia niiden käyttäjille. Sisäympäristön laadun seuranta, rakennusfysikaaliset arvioinnit, kosteuden ja haitallisten aineiden hallinta sekä kiinteistöhallinta kehittyvät uusilla sovelluksilla, älykkäillä rajapinnoilla ja seurantatyökalujen avulla.

Puurakentamisen perinne ja osaamisperusta tarjoavat arvokasta tietoa nykyrakentamisen kehitykseen. Digitaalisia työkaluja käyttämällä on mahdollista oppia puurakentamisen kulttuuriperinnöstä ja monipuolistaa puun käyttöä rakentamisessa.

Rakennuksen elinkaaren kustannuslaskennan avulla on mahdollista parantaa teollisen puurakentamisen kilpailukykyä ja tuottaa kestävää arvoa. Tiedonkeruuta on yhä kehitettävä, jotta ratkaisut jalkautuvat rakennusalan käytäntöihin ja tuotekehitykseen.

Vähähiilisen rakentamisen edistäminen digitalisaation ja tiedonlouhinnan keinoin

Rakentamisen ympäristövaikutusten arvioinnissa tarvitaan parempia laskentamenetelmiä ja tietokantoja, helppokäyttöisiä arviointityökaluja sekä käytännönläheisiä pilottihankkeita, joissa tutkitaan puun käyttöä rakentamisessa ja sen ympäristövaikutuksia rakennusten elinkaaren loppuun saakka.

Rakennetun ympäristön arvioinnissa digitalisaatio ja datan hyötykäyttö tarjoavat uusia keinoja ja alustoja löytää ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Tiedonkeruun avulla voidaan laskea esimerkiksi puutuotteiden hiilivarastot, verifioida rakennusten elinkaarilaskennan tulokset ja saada puutuotteiden ympäristöselosteita.

Materiaalitehokkaiden, uusiutuvien ja kierrätettävien puupohjaisten tuotteiden kehitys ja käytön edistäminen perustuvat materiaalivirtojen seurantaan ja laadunvarmistukseen. Tähän tarvitaan uusia alustoja ja kokeiluja, joiden avulla tutkimustieto saadaan siirrettyä rakennusalan käytäntöihin ja samalla parannettua alan ympäristötehokkuutta sekä puurakentamisen arvoketjuja ja ekosysteemejä.

Tuetut hankkeet syksyn 2018 hakukierroksella

Aalto-korkeakoulusäätiö: CircWood – rakennusmateriaalina käytettävän puun kierrättäminen kestävyyden parantamiseksi

Hankkeessa tutkitaan, miten rakennusmateriaalina käytettävää puuta voisi kierrättää ja hyödyntää kestävästi uudelleen entistä tehokkaammin. 

Mihin etsitään ratkaisua? 

Puun kysyntä ja sen käyttövolyymit kasvavat tulevaisuudessa esimerkiksi puurakentamisen myötä. Näin ollen puuta pitäisi käyttää aiempaa tehokkaammin. Tällä hetkellä puuta rakennusmateriaalina ei kierrätetä tarpeeksi tehokkaasti ja kestävästi. Puuta pitäisi kuitenkin pystyä hyödyntämään uudelleen ja kierrättämään myös silloin, kun rakennus puretaan.

Mikä on hankkeen tavoite? 

Hankkeen tavoitteena on mallintaa, miten rakennusmateriaalina toimivaa puuta pystytään kierrättämään entistä tehokkaammin. Hankkeessa selvitetään myös, mitkä ovat puun kierrättämisen vaikutukset kestävän kehityksen kannalta.  

Mitä hankkeessa tehdään? 

Hanke testaa kestävyysmallia hypoteettisilla rakennuksilla, joiden suunnittelussa on otettu huomioon myös niiden purku. Lisäksi hanke testaa hypoteettisia rakennuksia ja muita käyttökohteita, jotka hyödyntävät uudelleenkierrätettyä puuta. Kestävyysmallien perusteella hanke pyrkii tunnistamaan puun kierron ja laskemaan, kuinka suuri osa puusta voitaisiin saada uudelleen käyttöön ja mitä vaikutuksia kierrätyksellä on. 

Kenelle hankkeesta on hyötyä? 

Hankkeesta hyötyy alan tieteellinen yhteisö. Lisäksi suunnittelijat, arkkitehdit, rakennusyhtiöt ja muut yritykset pystyvät tutkimustulosten myötä kierrättämään puuta paremmin rakentamisessa.  

Kesto: 1.1.2019‒31.5.2020 
Toteuttaja: Aalto-korkeakoulusäätiö

Yhteystiedot

Mark Hughes
+358 50 512 2615 
mark.hughes@aalto.fi

 

Bionova Oy: Tietoa puurakennusten päästöjen ja kustannusten säästöpotentiaalista  

Materiaalivalinta tehdään rakennussuunnittelun varhaisessa vaiheessa. Bionova tuottaa päätöksen tueksi automatisoitua ja helppokäyttöistä tietoa puun päästöistä ja kustannuksista rakennuksen koko elinkaaren ajalta kaikkiin päätöksentekovaiheisiin.  

Mihin etsitään ratkaisua? 

Merkittäviä rakennushankkeen elinkaaripäästöihin vaikuttavia ratkaisuja tehdään usein jo konseptivaiheessa, jolloin elinkaarivaikutusten arviointiin on saatavissa rajallisesti tietoa. Myöhemmissä vaiheissa suunnittelutietoja on saatavissa enemmän, mutta mallinnuskäytäntöjen hajanaisuuden vuoksi tieto ei aina sovellu hyvin päästölaskennan automatisointiin. Tämän vuoksi päätökset rakennusmateriaaleista tehdään tällä hetkellä puutteellisilla tiedoilla. Hankkeessa varmistetaan, että standardien mukaista tietoa päästöjen ja elinkaarikustannuksien vähennyspotentiaalista on helposti saatavilla päätöksenteon tueksi.  

Mikä on hankkeen tavoite? 

Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että rakennusten tilaajilla ja suunnittelijoilla on saatavilla helposti ja luotettavasti tietoa puurakenneratkaisujen elinkaaren päästö- ja kustannusvaikutuksista ja säästöpotentiaalista kaikissa keskeisissä päätöksentekovaiheissa. Näin tilaajilla ja suunnittelijoilla on mahdollisuus tehdä parempia päätöksiä tietoon pohjautuen. 

Mitä hankkeessa tehdään? 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa luodaan prototyyppi ohjelmistosta. Sillä voi verrata puurakenteiden päästö- ja elinkaarikustannuksia tavanomaisiin ratkaisuihin jo hyvin varhaisessa vaiheessa esimerkiksi pelkkien laajuus- ja rakennustyyppien perusteella. Toisessa vaiheessa luodaan määrittelyt ja minimivaatimukset puurakennusten elinkaarilaskentaa tukeville tietomalleille. Hankkeessa tuotetaan tilaajille ja suunnittelijoille myös ohjeistus puurakennusten elinkaarivaikutuksista. 

Kenelle hankkeesta on hyötyä? 

Tilaajat, arkkitehdit ja suunnittelijat hyötyvät hankkeen tuottamista tiedoista.  

Kesto: 1.11.2018‒30.6.2020 
Toteuttaja: Bionova Oy 
Kumppanit: Puutuoteteollisuus ry, Hirsitaloteollisuus ry, Stora Enso Wood Products Oy, Sisco, Ecosensor Tmi 

Yhteystiedot 

Tytti Bruce-Hyrkäs 
+358 50 0655 020 
tytti.bruce@bionova.fi

 

Puuinfo Oy: Digitaalinen työkalu puurakennusten hankintaan 

Puuinfo Oy:n hankkeessa rakennetaan digitaalinen hankintatyökalu, joka helpottaa julkisten puurakennushankkeiden tilaajien ja rakennuttajien työtä. 

Mihin etsitään ratkaisua? 

Selvitysten mukaan puurakentamisen yleistymisen keskeisimpiä esteitä on se, etteivät kysyntä ja tarjonta kohtaa. Myös tilaajan puutteelliset tiedot suunnittelu- ja hankintakäytännöistä hidastavat puurakentamisen yleistymistä. Kiinnostus julkisiin puurakennushankkeisiin kariutuu usein tiedonpuutteeseen ja epävarmuuteen hankintaan liittyvissä asioissa. 

Mikä on hankkeen tavoite? 

Hankkeen tavoitteena on lisätä julkisia puurakennushankkeita helpottamalla tilaajien ja rakennuttajien työtä. Hankkeessa rakennettava digitaalinen hankintatyökalu poistaa suunnittelu- ja hankintakäytäntöihin liittyviä esteitä.   

Mitä hankkeessa tehdään? 

Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyy puurakentamisen parhaiden käytäntöjen mukainen verkkopohjainen, vuorovaikutteinen hankintatyökalu ePuu.fi. Työkalu etenee rakentamisen prosessin vaiheiden mukaisesti.  

Kenelle hankkeesta on hyötyä? 

Hankkeesta hyötyvät julkisten rakennushankkeiden tilaajat ja päättäjät, rakennuttajat ja hankinnoista vastaavat, tuotteita tarjoavat yritykset, suunnittelijat ja rakennusvalvontaviranomaiset.  

Kesto: 1.1.‒31.12.2019 
Toteuttaja: Puuinfo Oy 

Yhteystiedot 

Mikko Viljakainen
+358 40 526 6413 
mikko.viljakainen@puuinfo.fi 

 

Metsä Wood: Open Source Wood -alustan integrointi suunnitteluohjelmistoihin  

Hankkeessa Open Source Wood -alusta integroidaan suunnittelijoiden yleisimmin käyttämiin ohjelmistoihin suunnittelutyön helpottamiseksi ja puurakentamisen osaamisen kasvattamiseksi. 

Mihin etsitään ratkaisua? 

Tiedon ja osaamisen puute vaikuttavat suurelta osin siihen, että puun käyttö rakentamisessa kasvaa hitaasti. Puurakentamista ja puun laajempaa käyttöä voidaan edistää suoraviivaistamalla rakentamisen suunnitteluprosessia ja jakamalla puurakentamisen suunnitteluun liittyvää tietoa avoimella lähdekoodilla. Metsä Wood lanseerasi vuonna 2017 Open Source Wood -hankkeen, joka tähtää puurakentamisen osaamisen ja ratkaisujen avoimeen jakamiseen globaalisti. Suunnittelijoiden työtä halutaan helpottaa, joten Open Source Wood -alustan materiaalit tuodaan suunnitteluohjelmistoihin tarjolle. 

Mikä on hankkeen tavoite? 

Hankkeen tavoitteena on yhdistää suunnittelussa käytetyt yleisimmät ohjelmistot ja Open Source Woodin sisältö. Lisäksi Metsä Woodin tavoitteena on kehittää yhdenmukainen prosessi, jonka avulla eri muodoissa jaetut innovaatiot saataisiin muokattua suunnittelijoita parhaiten hyödyttävään muotoon ja yhteensopiviksi suunnitteluohjelmistojen kanssa. 

Mitä hankkeessa tehdään? 

Metsä Wood kartoittaa suunnittelijoiden yleisimmin käyttämät suunnitteluohjelmistot ja integroi ne Open Source Wood -alustan kanssa. Integraation myötä avoimella lähdekoodilla jaetut suunnittelumateriaalit voidaan jakaa suoraan suunnitteluohjelmistoihin. Suunnittelijoiden ratkaisuvalikoima kasvaa, kun avoimella lähdekoodilla jaettuja puuelementtejä ja moduuleita voi hyödyntää suunnittelussa. 

Lopputuloksena syntyy kansainvälinen jakamisalusta, jonka materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä ja jatkojalostettavissa. 

Kenelle hankkeesta on hyötyä? 

Suunnittelijat saavat käyttönsä lisää digitaalisia työvälineitä, jotka tehostavat suunnitteluprosessia. Samalla rakentamisen laatu ja materiaalitehokkuus paranevat. 

Kesto: 1.11.2018‒30.10.2019
Toteuttaja: Metsäliitto Osuuskunta / Metsä Wood 

Yhteystiedot 

Tuukka Kyläkallio
+358 40 653 0466 
tuukka.kylakallio@metsagroup.com

 

OOPEAA: Life Cycle Visualizer – rakentamisen kestävien ratkaisujen visualisointityökalu 

Arkkitehtitoimisto OOPEAA:n hankkeessa syntyy visualisoinnin työkalu, joka kertoo, millaisia ympäristövaikutuksia rakennushankkeen rakenteellisilla ja materiaalivalintoihin liittyvillä ratkaisuilla on.

Mihin etsitään ratkaisua?

Rakentaminen tuottaa suuren määrän hiilidioksidipäästöjä. Jotta päästöjä saadaan vähennettyä, on rakennushankkeiden ympäristövaikutukset tunnistettava rakennuksen koko elinkaaren osalta paremmin jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa. Nykyiset LCA-analyysin työkalut tarjoavat informaatiota, mutta ainoastaan silloin, kun rakenne- ja materiaaliratkaisuista on jo tiedossa hyvin yksityiskohtaista tietoa.  

Puun käytön lisääminen rakentamisessa voi merkittävästi auttaa edistämään ilmastotavoitteiden toteutumista paitsi rakennuskantaan sitoutuvan hiilen kasvun myötä, myös rakentamisen koko elinkaaren tehokkuuden kautta. 

Mikä on hankkeen tavoite? 

Hankkeen tavoitteena on avata erilaisten rakenteellisten ratkaisujen ja materiaalivalintojen vaikutusta ympäristövaikutusten kannalta. Tarkoituksena on tehdä näkyväksi ja ymmärrettäväksi vaihtoehtoisten ratkaisujen ympäristövaikutukset kaikkien rakennushankkeen päätöksentekoon osallistuvien tahojen kesken. Hankkeessa luodun työkalun avulla kootaan ja visualisoidaan tietoa, joka on muutoin vaikeasti saavutettavissa ja hajallaan monessa paikassa.  

Mitä hankkeessa tehdään? 

Hankkeessa tehdään verkkopohjainen rakennushankkeen eri ratkaisuvaihtoehtojen ympäristövaikutusten visualisoinnin työkalu. Se tarjoaa mahdollisuuden tarkastella rakentamisen eri ratkaisujen vaikutuksia ekologisen kestävyyden ja ympäristökuormituksen kannalta jo rakennushankkeen suunnittelun alkuvaiheessa. Työkalun avulla rakennuksen suunnittelija tai tilaaja hahmottaa puurakentamisen mahdollisuudet elinkaarikestävyyden näkökulmasta.  

Työkalun kehittämisvaiheessa OOPEAA tekee aktiivista yhteistyötä eri maissa toimivien arkkitehtitoimistojen sekä rakentamisen alan toimijoiden kanssa. 

Kenelle hankkeesta on hyötyä? 

Hankkeesta on hyötyä kaupunkisuunnitteluun päätöksentekoon, rakennusten suunnittelijoille, tilaajille ja puuteollisuudelle. 

Kesto: 15.11.2018‒30.6.2020 
Toteuttaja: OOPEAA 

Yhteystiedot 

Anssi Lassila 
+358 41 441 1219 
anssi.lassila@oopeaa.com 

 

Stora Enso Wood Products Oy: Puurakentamisen digitaaliratkaisujen testaus  

Hankkeessa testataan puurakentamisen uusia digitaalisia teknologioita ja työkaluja. Yhtenä pilottikohteena toimii esimerkiksi puinen Ekopaviljonki.  

Mihin etsitään ratkaisua? 

Tulevaisuudessa tavoitteena on rakentaa entistä kestävämpiä ja terveellisempiä rakennuksia. Yhtenä keinona tähän on puurakentaminen. Analogisten korkealaatuisten puutuotteiden ja puurakentamisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi tarvitaan uusia toimintatapoja, tiedonkulun automatisointia (mm. BIM- tiedostojen materiaalimäärittelyt) ja uusien teknologioiden käyttöä suunnittelun apuna (mm. AR/VR). Lisäksi tulee kerätä erilaista dataa rakennusprosessin aikana ja koko rakennuksen elinkaaren ajan. Tämän datan analysointi ja jakaminen eri muodoissa eri arvoketjun toimijoille on tärkeää esimerkiksi laadun varmistuksessa ja tehokkuuden lisäämisessä. 

Mikä on hankkeen tavoite? 

Tavoitteena on lisätä kansainvälisten rakentamisen vaikuttajien, toteuttajien ja kuluttajien tietoisuutta ja osaamista puurakentamisen mahdollisuuksista ja trendeistä - erityisesti digitalisaatiosta. Tavoitteena on myös testata lisätyn ja virtuaalitodellisuuden sekä BIM-tietomallinnuksen hyötyjä puurakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kerätä erilaista dataa tehtaalta rakennustyömaalle.   

Mitä hankkeessa tehdään? 

Hankkeessa testataan uusia teknologioita erilaisten demojen sekä esimerkiksi uuden puisen rakennuksen, Ekopaviljongin, avulla. Stora Enso rakentaa Itävallan Seefeldiin talviurheilun MM-kilpailuihin puisista rakennuskomponenteista, kuten CLT:stä, LVL:stä ja termopuusta, Ekopaviljongin. Siellä esitellään puurakentamisen ja sen digitalisoinnin mahdollisuuksia ja hyötyjä eri sidosryhmille ammattilaisista kuluttajiin. Tapahtuman aikana ja sen jälkeen pidetään tilaisuuksia ja työpajoja, joista kerätään palautetta demojen jatkokehitystä varten. 

Tavoitteena on, että hankkeen aikana kehitetyt puurakentamisen teknologiaratkaisut ja sen ympärille kehitettävä ekosysteemi parantavat hankkeen jälkeen arvoketjun toimijoiden yhteistyötä sekä puurakentamisen elinkaaren eri vaiheiden tuottavuutta, läpimenoaikaa ja laatua.  

Kenelle hankkeesta on hyötyä? 

Hankkeesta hyötyvät rakennusteollisuuden ammattilaiset, kuten arkkitehdit, insinöörit, rakennusyhtiöt, sijoittajat, suunnittelijat ja materiaalitoimittajat sekä kuluttajat.  

Kesto: 1.11.2018‒30.8.2019 
Toteuttaja: Stora Enso Wood Products Oy 
Kumppanit: Trä Group 

Yhteystiedot 

Julia Ahvenainen
+34 670 618 331 
julia.ahvenainen@storaenso.com 

 

Suomen Puukerrostalot Oy: Avoin tilaelementtirakennejärjestelmä puukerrostaloihin 

Suomen Puukerrostalot Oy kehittää kaikille avointa tilaelementtirakennejärjestelmää puukerrostaloille.  

Mihin etsitään ratkaisua? 

Suomessa ei ole tällä hetkellä yhteneviä standardeja puukerrostalojen rakentamiseen. Sen sijaan Ruotsissa on onnistuttu luomaan yhtenäisiä rakennekäytäntöjä puukerrostalojen toteuttamiseen, ja sen seurauksena Ruotsissa valmistui vuonna 2018 kahdeksankertainen määrä kerrostaloasuntoja Suomeen verrattuna. Yhtenäiset käytännöt myös alentavat rakentamisen kustannuksia. Suomen Puukerrostalot kehittää avointa tilaelementtirakennejärjestelmää suomalaiseen käyttöön. Hankkeessa hyödynnetään Euroopan johtavaa rakennejärjestelmän mallia.  

Mikä on hankkeen tavoite? 

Hankkeen tavoitteena on kehittää avoin tilaelementtirakennejärjestelmä puukerrostalorakentamiseen. Hanke kokoaa parhaita käytäntöjä tietomallien ja rajapintojen hyödyntämisestä. Tulevaisuuden tavoitteena on saada Suomeen lisää kohtuuhintaisia puukerrostaloja. Suomen Puukerrostalot Oy:n tavoitteena on rakentaa tulevaisuudessa tuhat puukerrostaloasuntoa vuodessa.  

Mitä hankkeessa tehdään? 

Hankkeessa kehitetään puukerrostalojen rakennejärjestelmää, jota testataan sekä aiemmin kehitetyn tietomallin (Vertex Systems) avulla että todellisissa kohteissa. Lisäksi hankkeen aikana kerätään parhaita käytäntöjä tietomallien ja rajapintojen käyttämisestä suunnittelun eri vaiheissa.   

Lopputuloksena syntyy opas, joka on vapaasti saatavilla. Oppaan avulla voi suunnitella kohtuuhintaisia puukerrostaloja. Myös koulutuslaitokset voivat hyödyntää opasta.  

Kenelle hankkeesta on hyötyä? 

Tuloksista hyötyvät erityisesti puukerrostalovalmistajat, puukerrostalojen rakennuttajat, suunnittelijat sekä opiskelijat.  

Kesto: 1.12.2018‒30.4.2020 
Toteuttaja: Suomen Puukerrostalot Oy 
Kumppanit: Vertex Oy, Lindbäcks Bygg Ab, koulutustahot 

Yhteystiedot 

Teppo Laurila 
+358 50 517 1771 
teppo.laurila@suomenpuukerrostalot.fi 

 

Sweco Rakennustekniikka Oy: Alustatalous puurakentamisen edistäjänä 

Hankkeessa pilotoidaan räätälöitävien rakennuselementtien verkkokauppakonseptia, jonka testikohteena käytetään verkkokaupasta hankittavia naulalevyrakenteita.  

Mihin etsitään ratkaisua? 

Rakennustuotteiden kauppa seuraa yleistä kehitystä, ja entistä isompi osa tuotteiden ja palveluiden hankinnasta siirtyy verkkoon. Rakennustuotteiden verkkokaupan toimivuudesta tarvitaan lisää tietoa, jotta räätälöitäville ja useita osapuolia sisältäville palvelutuotteille voidaan rakentaa toimiva verkkokauppakonsepti. Samalla halutaan tehostaa erilaisten puurakenteiden hyödyntämistä entistä tehokkaammin. 

Mikä on hankkeen tavoite? 

Hankkeen tavoitteena on määritellä ja pilotoida alustatalouteen soveltuvaa kaupankäynnin prosessia ja ennakoida, millainen räätälöitävien rakennuselementtien verkkokauppa voisi olla. Testikohteena Sweco käyttää naulalevyrakenteita. Hankkeen tavoitteena on myös edistää naulalevyrakenteiden digitaalista tiedonsiirtoa, joka on edellytys alustalla toimivalle tuotekaupalle.  

Mitä hankkeessa tehdään? 

Hankkeessa määritellään eri osapuolten kanssa kauppapaikan hankinta- ja suunnitteluprosessi sekä digitaalisen tarjoustiedoston tietosisältö ja formaatti. Sen jälkeen hanke pilotoi tarjous- ja hankintaprosessia sekä kehittää alustatalouden periaattein toimivaa verkkokauppakonseptia.  

Konkreettisena tuloksena tuotetaan määrittelyt, joiden avulla tarjoustiedosto voidaan tuottaa ja lukea. Hanke julkaisee lopputuloksena verkkokaupan konseptin ja pilotoinnista saadut kommentit.  

Kenelle hankkeesta on hyötyä? 

Hankkeesta hyötyvät rakentajat, jotka ovat hankkimassa naulalevyrakenteita tai suunnittelemassa niiden käyttökohteita. Aluksi hankintaa avustava palvelu on suunnattu yrityksille. Myös naulalevyrakenteiden valmistajat hyötyvät vakiomuotoisista tarjouspyynnöistä, joihin vastaaminen on helppoa ja joita on helposti saatavilla.  

Hankkeen jälkeen Swecolla on valmiudet toteuttaa online-kauppapaikka, jonka ympärille voidaan myöhemmin liittää myös muita palveluja. Yhteiskunnan tasolla hanke toimii referenssinä vastaavan toimintatavan käyttöönottoon laajemminkin. Kauppapaikan avulla markkinat tehostuvat ja kohteisiin on helpompi valita paras mahdollinen rakenneratkaisu. 

Kesto: 1.1.‒31.10.2019 
Toteuttaja: Sweco Rakennetekniikka Oy 

Yhteystiedot 

Mauri Laasonen 
+358 40 525 9400 
mauri.laasonen@sweco.fi

 

Sweco Rakennetekniikka Oy: Puutalorobotti 

Sweco toteuttaa puukerrostalojen suunnittelua helpottavan hankkeen, jonka avulla rakenneratkaisuja voi vertailla ja yhtenäistää.

Mihin etsitään ratkaisua? 

Tällä hetkellä puukerrostalojen kilpailukyvyn haaste on puurakentamiseen erikoistuneiden suunnittelijoiden vähäinen määrä ja yhtenäisten menetelmien puute. Yhtenäiset, tietokoneavusteiset suunnittelumenetelmät voivat nopeuttaa puurakentamista ja sekä parantaa rakentamisen tehokkuutta. Swecon hankkeessa halutaan automatisoida osa ihmisten tekemästä puukerrostalojen suunnittelutyöstä.

Mikä on hankkeen tavoite? 

Tavoitteena on toteuttaa käytössä oleviin suunnitteluohjelmiin ominaisuuksia, jotka ehdottavat valmiita rakenneratkaisuja puukerrostaloon. Se nopeuttaa suunnittelua, ja suunnittelun avulla voidaan luoda useita vaihtoehtoisia rakenneratkaisuja, joista valitaan paras painottamalla hintaa, päästöjä, rakenteiden keveyttä tai muita haluttuja ominaisuuksia.

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeessa ohjelmoidaan rakennesuunnitteluohjelmistoihin puukerrostalon suunnittelun rutiinitehtäviä automatisoivia ominaisuuksia ja tutkitaan tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksia suunnittelutyössä. Uutta mallinnuksessa on rakennuksen osia mitoittava iteratiivinen laskentamenetelmä. Se esittää puun käytön hyödyt numeerisina arvoina, jolloin eri rakennemateriaalien valinta perustuu faktoihin, eikä karkeisiin arvioihin.  

Kenelle hankkeesta on hyötyä?

Tilaajat, arkkitehdit ja suunnittelijat hyötyvät hankkeen tuottamista tiedoista. 

Kesto: 1.11.2018‒30.9.2019 
Toteuttaja: Sweco Rakennetekniikka Oy 
Kumppanit: Sweco Finland Oy 

Yhteystiedot 

Jaakko Länsiluoto 
+358 40 740 7817 
jaakko.lansiluoto@sweco.fi 

 

Tampereen kaupunki: Puurakennusten hiilensidonnan avoin tietokanta 

Tampere kehittää puurakentamisen seurantaa kaupungin alueella. Kaupunki selvittää alueen puurakennusten sitoman hiilen määrän sekä arvioi eri talotyyppien hiilensitomiskykyä. 

Mihin etsitään ratkaisua? 

Puut varastoivat metsissä hiiltä. Hiiltä vapautuu esimerkiksi silloin, kun puu poltetaan tai se lahoaa. Jos puuta käytetään rakentamiseen, hiili pysyy edelleen sitoutuneena puuhun. Tampere selvittää puun hiilensitomiskykyä erilaisissa talotyypeissä. Samalla Tampere kerää tiedot kaikista alueen puurakenteisista asuintaloista ja sijoittaa ne kartalle. Jatkossa tehdään automaattista seurantaa, jolloin Tampereen kaupungilla on käytössään tieto siitä, kuinka paljon alueen puurakennukset sitovat hiiltä. Tampere tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. 

Mikä on hankkeen tavoite? 

Tavoitteena on selvittää puun hiilensitomiskyky asuinkäytössä olevissa puurakennuksissa Tampereella. Lisätavoitteena on kerätä tietoa puurakentamisen määrästä sekä luoda automaattinen seuranta puurakentamisen kehittymiselle. 

Mitä hankkeessa tehdään? 

Hankkeessa tuotetaan kolmiulotteinen karttasovellus kaupungin puurakennuksista. Sen pohjana käytetään olemassa olevaa kaupungin avointa rakennuskantadataa, johon lisätään tieto rakennuksen julkisivumateriaalista ja runkorakenteesta. Tämän tiedon avulla kaupunki voi seurata puurakentamista kaupungissa ja arvioida, kuinka paljon puurakennukset sitovat hiiltä keskimäärin nyt ja tulevaisuudessa. Myös eri talotyyppien hiilensitomiskyvystä tehdään selvitys.  

Kenelle hankkeesta on hyötyä? 

Puurakentamisen seurantaa ja laskelmia hiilensitomiskyvystä voidaan hyödyntää kaikissa Suomen kunnissa. Rakentajat ja rakennuttajat voivat hyödyntää saatavia tietoja uusissa puurakentamisen hankkeissa.  

Kesto: 1.12.2018‒30.4.2019 
Toteuttaja: Tampereen kaupunki 
Kumppanit: Granlund Consulting Oy 

Yhteystiedot 

Pauli Välimäki 
+358 40 801 6035 
pauli.valimaki@tampere.fi

 

VTT: Digitaalinen työkalu puurakennusten kosteuden arviointiin

VTT:n hankkeessa selvitetään, miten kosteus vaikuttaa rakennusten puukomponentteihin. 

Mihin etsitään ratkaisua? 

Puun käytöstä rakentamisessa tarvitaan lisää tietoa, jonka avulla puurakentamista voidaan entisestään kehittää. Hankkeessa VTT tutkii, miten kosteus ja lämpö vaikuttavat rakennuksen puukomponentteihin, kuten CLT:hen. 

Mikä on hankkeen tavoite? 

Hankkeen tavoitteena on saada lisää tietoa kosteuden mekaanisista hygrotermisistä vaikutuksista puukomponentteihin. 

Mitä hankkeessa tehdään? 

VTT luo hankkeessa tietokannan, josta löytyy tietoa hygrotermisistä, eli kosteuden ja lämmön, vaikutuksista rakennuksissa käytettäviin puukomponentteihin. Tietokanta sisältää dataa myös Suomen ilmastosta sekä eri puutuotteista ja niiden ominaisuuksista.

Kosteusvaikutuksia tutkitaan jo olemassaolevien VTT:n hygrotermisten mallien avulla. Malleja käytetään laskelmiin, joilla voi ennustaa esimerkiksi puun kosteuspitoisuutta ja riskiä kosteudesta johtuvaan puun halkeiluun.

Tietokannan avulla puuteollisuuden toimijat voivat tarkastella eri puukomponenttien hygrotermisiä ominaisuuksia erilaisissa sääolosuhteissa. Myöhemmin työkalua aiotaan kehittää siten, että se sisältää dataa useista eri puutuotteista.

Kenelle hankkeesta on hyötyä? 

Hankkeesta hyötyvät puuteollisuus, rakentajat, opiskelijat, viranomaiset sekä arkkitehdit.  

Kesto: 1.1.2019–1.6.2020 
Toteuttaja: VTT 
Kumppanit: Stora Enso, Jartek 

Yhteystiedot 

Stefania Fortino 
+358 40 579 3891 
stefania.fortino@vtt.fi 

Julkaistu 19.2.2019 klo 12.47, päivitetty 19.9.2019 klo 9.48