Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset

Hankkeen tarkoituksena on edistää maankäyttöpäätösten digitalisointia. Maankäyttöpäätöksillä on kauaskantoisia vaikutuksia ympäristöömme, ja niiden muuttaminen digitaalisiksi edistää paitsi tietoon perustuvaa päätöksentekoa myös tietojen valtakunnallista käytettävyyttä. Hanke kokoaa yhteen toimenpiteet, joita tarvitaan muutoksen aikaansaamiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Vuoden 2019 kestävässä Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeessa on siirrytty maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaation edellyttämien ensimmäisten toimenpiteiden toteuttamiseen. 

Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään niin maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa kuin hallitusohjelmassa esitetyn rakennetun ympäristön valtakunnallisen digitaalisen rekisterin ja tietoalustan toimeenpanossa. Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset jatkaa muun muassa Maankäyttöpäätökset ja KIRA-digi hankkeissa tehtyä työtä.

Tavoitetila ja tiekartta 2030

Hankkeessa on laadittu maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaation tavoitetilaa ja tiekarttaa vuoteen 2030. Tavoitetila 2030 kuvaa suunnan digitaalisten maankäyttöpäätösten kehittämiselle.

Strateginen tiekartta konkretisoi tavoitetilan strategiset tavoitteet välitavoitteiksi. Tiekartassa kuvataan mitä tulisi milläkin aikavälillä saavuttaa, jotta muutos olisi mahdollinen vuoteen 2030 mennessä. 

Maankäyttöpäätösten digitalisaation kehittämispolku on jaettu karkeasti kolmeen vaiheeseen: 

  1. Määrittelyn ja pilotoinnin vaihe (v. 2019-2022). Tässä vaiheessa luodaan pohja muutokselle - perusedellytykset alan digitaalisille toimintatavoille. 
  2. Siirtymävaiheessa (v. 2022-2027) nykyisistä maankäyttöpäätösten prosesseista siirrytään säädösten ja suositusten ohjaamana hallitusti uusiin, digitaalisiin prosesseihin.
  3. Vakiintumisen vaiheessa (v. 2027-2030) yhtenäiset suunnittelukäytännöt vakiintuvat osaksi asiantuntijatyötä ja vaikutukset alkavat heijastua laajasti yhteiskunnan eri osa-alueille.

Hankkeessa käynnissä olevat toimenpiteet

Tiekartan ensimmäiset toimenpiteet ovat käynnissä tavoitetilan saavuttamiseksi.

Yhteentoimivat prosessit kaavoituksesta rakennusluvitukseen

Toimenpiteen tavoitteena on tietovirtojen, käsitteiden ja tietomallien kehittäminen kuntakaavoituksen, kiinteistönmuodostuksen ja rakentamisen luvituksen välillä.

Toimenpiteeseen sisältyy käyttötapausten simulointia yhteistyössä Iisalmen, Jyväskylän ja Tampereen kanssa. Simuloinnilla tutkitaan, miten prosessi toimisi tulevassa suunnittelujärjestelmässä. Samalla arvioidaan yhden kuntakaavan mallin toimivuutta suhteessa nykyiseen suunnittelujärjestelmään (yleiskaava/asemakaava).

Kaavoituksen päätös- ja lähtötietojen erottaminen ja lähtötietojen kansallinen saatavuus

Toimenpiteessä arvioidaan käyttötapausten avulla, mitä lähtötietojen, kuten suojelukohteiden erottaminen kaavapäätöksistä tarkoittaa ja millaisia mahdollisuuksia ja haasteita tähän sisältyy. Lähtötietoja ei enää kopioitaisi kaavojen kohteiksi, vaan ne asettaisivat reunaehtoja muulle maankäytön suunnittelulle ja esitettäisiin lähtötietoina yhdessä kaavapäätöksen kanssa taustakartan tavoin.

Toimenpiteessä laaditaan ehdotus toimintamallista lähtötietojen erottamiseksi kaavapäätöksistä.

Maankäyttöprosesseja tukevien kansallisten palveluiden tavoitetilan kuvaus

Toimenpiteessä edistetään kansallista keskustelua maankäytön suunnittelun ja rakentamisen tavoiteltavista prosesseista, yhteisistä tietovarannoista sekä tietovirroista.

Keskiössä on hahmottaa tarvittavat kansalliset järjestelmät ja palvelut sekä mitä näistä on tarkoituksenmukaista säätää laissa ja asetuksissa. Työn pääpaino on kaavoituksen ja rakennusluvituksen välisissä prosesseissa.

Toimenpiteen lopputuloksena on maankäyttöpäätösten viitearkkitehtuurin luonnos.

Yhteiskunnallinen hyötyanalyysi

Toimenpiteessä tuotetaan luotettavaa tietoa tietomallipohjaisen suunnittelun ja eri palveluiden kustannuksista ja yhteiskunnallisista hyödyistä. Työssä arvioidaan eri vaihtoehtojen, esim. hajautettu/keskitetty kaavatietopalvelu välittömät ja välilliset vaikutukset ja perustelut ehdotetulle ratkaisulle.

Tavoitteena on havainnollistaa poliittisille päättäjille (valtio/kunnat) ja eri sidosryhmille maankäyttöpäätösten digitalisaation taloudellisia ja muita vaikutuksia.

Yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Hanke tehdään yhdessä kuntien, maakuntien ja muiden alan toimijoiden kanssa. Hankkeen etenemistä voi seurata ja keskusteluun osallistua seuraavissa tilaisuuksissa:

Hanketta voi seurata tällä sivulla sekä Twitterissä esimerkiksi tunnisteella #maankäyttöpäätökset.

Ympäristöministeriö on valinnut hankkeen toteuttajaksi Ramboll Finland Oy luotsaaman konsulttiyhteenliittymän, johon kuuluvat myös Ubigu Oy, Spatineo Oy ja Navinova Oy. Viestintää hankkeessa hoitaa Ellun kanat Oy sekä Solita Oy.

Mitä maankäyttöpäätökset ovat?

Maankäyttöpäätökset ovat maankäyttöä tai rakentamista ohjaavia tai rajoittavia viranomaisen päätöksiä. Suurin osa niistä on kunnissa ja maakunnissa tehtäviä päätöksiä, kuten esimerkiksi asema-, yleis- ja maakuntakaavat, muut maankäyttöön liittyvät suunnitelmat ja rajoitukset sekä rakennusluvat.

Maankäyttöpäätökset ovat sijaintiin liittyvää tietoa. Niiden digitalisoimiseksi tarvitaan muutoksia niin maankäyttöpäätösten tietorakenteisiin kuin niitä koskevaan lainsäädäntöön. Samalla myös käytettävä sanasto on yhtenäistettävä. Hanke kokoaa yhteen toimenpiteet, joita tarvitaan maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisoimiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Osa hankkeen tuloksista saadaan käyttöön heti, ja osa voidaan toteuttaa valmisteilla olevan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Yhteiskunta saa merkittävää hyötyä siitä, että maankäyttöpäätösten sisältämä tieto on valtakunnallisesti harmonisoitu ja sähköisessä, yhteentoimivassa muodossa. Hanke parantaa maankäyttö- ja rakennussektorin mahdollisuuksia vastata aikamme merkittävimpiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. 

 

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Juha Nurmi, p. 0295 250 181
projektipäällikkö Sakari Jäppinen, p. 0295 250 076
etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 4.10.2019 klo 10.02, päivitetty 12.12.2019 klo 9.56