Hyppää sisältöön

Rakentamisen ohjaus – tavoitteena laadukas rakennettu ympäristö

Rakentamisen ohjauksella tuetaan laadukkaita, turvallisia ja esteettisiä rakentamisratkaisuja. Samalla tuetaan energian käytön vähentämistä, energiatehokkuuden parantamista sekä uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä rakentamisessa.

Viranomaiset valvovat ja ohjaavat rakentamista Suomessa. Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain ja asetuksen tasoisiin säännöksiin. Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä  rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta.  Tarkemmat asetuksena annettavat rakentamisen säännökset sekä niitä täydentävät ministeriön ohjeet on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

Rakentamisen ohjauksen ja sääntelyn tavoitteena on varmistaa, että rakentaminen täyttää olennaiset tekniset vaatimukset ja että

 • rakentamisen laatu on korkeatasoista
 • rakentaminen on turvallista, terveellistä ja esteettisesti korkeatasoista
 • rakennus soveltuu käyttäjien tarpeisiin koko sen elinkaaren ajan
 • rakennus sopii rakennettuun ympäristöön ja maisemaan
 • suunnittelussa ja rakentamisessa korostuvat vastuu ja hyvä ammattitaito
 • rakennuksen korjaus- ja muutostyössä rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet otetaan huomioon
 • rakentaminen edistää kestävää kehitystä.

Olennaiset tekniset vaatimukset

Olennaiset tekniset vaatimukset koskevat

 • rakenteiden lujuutta ja vakautta
 • paloturvallisuutta
 • terveellisyyttä
 • käyttöturvallisuutta
 • esteettömyyttä
 • meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita sekä
 • energiatehokkuutta.

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että se täyttää olennaiset tekniset vaatimukset. Hyvä suunnittelu on avainasemassa onnistuneessa rakennushankkeessa. Rakennuksen suunnittelu on usean suunnittelijan yhteistyötä. Tärkeimmät näistä ovat rakennus-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelija. Rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaa pääsuunnittelija, joka myös koordinoi suunnittelijoiden toimintaa. Suunnittelijoilta edellytetään suunnittelutehtävän vaativuutta vastaavaa kelpoisuutta.

Ympäristöministeriö vastaa rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta

Ympäristöministeriö vastaa rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja valvonnasta Suomessa. Se valmistelee ja kehittää rakentamista koskevaa lainsäädäntöä ja muita säädöksiä sekä pitää yllä rakentamismääräyskokoelmaa. 

Kunta huolehtii rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan

Kunta vastaa rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu toimielin (ei kuitenkaan kunnanhallitus). Rakentamisen neuvontaa ja valvontaa varten kunnassa pitää olla rakennustarkastaja. Rakennustarkastajalta vaadittavasta kelpoisuudesta säädetään asetuksella.

Kunta laatii ja hyväksyy rakennusjärjestyksen, jolla annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita.

Rakentaminen edellyttää yleensä kunnan myöntämää rakennus- tai toimenpidelupaa.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuu

Rakennushankkeeseen ryhtyvän  tehtävänä on huolehtia siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sitä koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä on oltava kunnan rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä vastaava työnjohtaja.

Rakennusvalvonnan kehittäminen

Ympäristöministeriön raportteja 9 | 2015:

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi, p. 0295 250 177, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 18.3.2013 klo 13.11, päivitetty 5.12.2018 klo 14.55