Tiekartta rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen huomioimiseksi rakentamisen ohjauksessa

vaiheet_vähähiilinen

Ympäristöministeriön tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Vähähiilisen rakentamisen kriteereitä pilotoidaan ensin julkisissa rakennushankkeissa, kuten ARA-tuotannossa.

Ympäristöministeriö on teettänyt selvityksen tiekartasta, jolla vähennetään rakentamisen ja erityisesti rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeä sekä edistetään Suomen rakennus- ja kiinteistöalaa koskevia ilmastotavoitteita.

Rakennusmateriaalien osuus rakennuksen elinkaaren aikaisista hiilipäästöistä on merkittävä ja se kasvaa rakennusten energiatehokkuuden parantuessa ja rakennuksen käytön aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentyessä. Pääosa rakennusmateriaalien ja -tuotteiden aiheuttamista päästöistä syntyy valmistusvaiheessa. Tällä hetkellä näitä päästöjä ohjataan pääasiassa vapaaehtoisilla rakennusten ympäristöarviointivälineillä, joita ovat esimerkiksi Green Building Council Finlandin Rakennusten elinkaarimittarit ja brittiläinen BREEAM.

Tiekarttaa koskevan selvityksen mukaan säädösohjaus kohdistuisi ensisijassa uudisrakentamiseen ja kytkeytyisi rakennuksen käytönaikaisen energiankulutuksen ohjaukseen. Rakennuksen koko elinkaaren päästöjä tarkasteltaisiin eurooppalaista standardoitua laskentamenetelmää käyttäen. Sitovaan sääntelyyn ja rakennuskohtaisiin raja-arvoihin siirryttäisiin ehdotuksen mukaan asteittain vapaaehtoisen pilotoinnin, julkisten hankintojen, ilmoitusvelvollisuuden ja tärkeimpien rakennustyyppien kautta.

Tiekartan toteutus edellyttää muun muassa kiinteistö- ja rakennusalan osaamisen kehittämistä ja rakennustuotteita koskevan ympäristötiedon lisäämistä. Hyväksytyt standardit ja muut välineet tiekartan toteuttamiseksi ja lainsäädännön käyttöönottoon ovat kuitenkin pääosin jo olemassa. Tietomallinnuksen kaltaisten apuvälineiden kehittyessä myös rakennuksen hiilijalanjäljen laskennan arvioidaan helpottuvan merkittävästi.

Rakennusten elinkaaren aikaisia päästöjä tai rakennusmateriaalien päästöjä säännellään jo muutamissa Euroopan maissa. Ranskassa sitova päästöohjaus astuu voimaan vuoteen 2020 mennessä. Myös Hollannissa ja Belgiassa ohjataan säädöksin rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksia. Ruotsissa on parhaillaan käynnissä ohjausmuotojen kartoitus.

Lisätietoja:

Yliarkkitehti Harri Hakaste, p. 0295 250 074, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 11.9.2017 klo 15.18, päivitetty 8.9.2017 klo 16.42