Hyppää sisältöön

Rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuuri ja ekosysteemikuvaus

Kokonaisarkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan, prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne.  

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä yhdistää eri tahoilla tehtyjä selvityksiä, raportteja ja analyyseja kokonaiskuvan muodostamiseksi. Sen avulla selvitetään, miten rakennetun ympäristön tietoja käytetään tai voitaisiin käyttää erilaisissa käyttöyhteyksissä, esimerkiksi maankäytön, rakentamisen, vesi- tai maa-alueiden käytön tai ympäristönsuojelun palvelujen tuottamiseksi yli hallinnonalojen ja hankkeiden.  

Kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaation tarkoituksena on rakentaa julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. 

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmää käytetään myös osahankkeiden yhteensovittamisessa, yhteisten tunnisteiden määrittelyissä ja näiden semanttisen yhteentoimivuuden varmistamisessa, osana sanasto- ja nimikkeistötyötä. 

Ekosysteemikuvaus 

Ekosysteemillä tarkoitetaan joustavaa kokonaisuutta, jossa yhteisöt, ihmiset, palvelut ja teknologiat kytkeytyvät luontevan tarpeen kautta yhteen hyödyntäen kaikkia ekosysteemiin kuuluvia toimijoita. 
 
Rakennetun ympäristön ekosysteemin tarkoituksena on yhtenäistää valtion, maakuntien ja kuntien tietoja ja tuoda ne yritysten ja yhteisöjen saataville. Ekosysteemi edistää rakennetun ympäristön tiedonhallinnon kehittämistä sekä parantaa tietoa tuottavien ja hyödyntävien järjestelmien ja paikkatietojen yhteentoimivuutta.  

Rakennetun ympäristön ekosysteemille on tyypillistä yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden lomittuneet roolit. Ekosysteemissä useat julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin tahot tuottavat suunnitelma-, päätös-, käyttö- ja olosuhdetietoa rakennuksista, rakentamisesta, maankäytöstä sekä rakennusten ja kiinteistöjen käytöstä. 

Rakennetun ympäristön ekosysteemiin kytkeytyy ja limittyy useita eri viite- ja kokonaisarkkitehtuureja. 

Ekosysteemiin liittyviä, jo päättyneitä, hankkeita ovat Paikkatietoalusta, KIRA-digi, Huoneistotietojärjestelmä, Yhteisen tiedon hallinta YTI sekä Luvat ja valvonta. Lisäksi käynnissä on useita tiedonhallinnan rakenteita uudelleenjäsentäviä hankkeita, kuten TALTIO.

Lisätietoja:

yliarkkitehti Antti Autio, 029 525 0330, antti.autio@ym.fi

Julkaistu 6.2.2020 klo 15.22, päivitetty 11.2.2020 klo 10.30