Hyppää sisältöön

Ympäristöministeriön hallinnonala

Ympäristöministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja, jotka toteuttavat ministeriön yhteiskunnallisia tavoitteita ja osallistuvat hallitusohjelman hankkeisiin.

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

SYKE, logoSuomen ympäristökeskus (SYKE) on monitieteinen ympäristöalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäksi SYKE tarjoaa asiantuntijapalveluja ja toimii lupa- ja valvontaviranomaisena muun muassa jätteiden kansainvälisiä siirtoja ja uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälistä kauppaa koskevissa asioissa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

ARA, logo (suomi)Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tehtävänä on

 • edistää ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista
 • kehittää olemassa olevaa asuntokantaa ja asuinympäristöjä
 • tukea pieni- ja keskituloisten kotitalouksien ja erityisryhmien asunto-olojen parantamista.ARA
 • myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia
 • ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä
 • välittää tietoa asuntomarkkinoista ja ylläpitää alan tietopalveluja.
 • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
 • Laki Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta 71/2007 (Finlex)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY)

ELY, logo (suomi)Ympäristöministeriö ohjaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY-keskukset) ministeriön toimialaan kuuluvissa tehtävissä. ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet vastaavat alueensa

 • ympäristön- ja luonnonsuojelusta
 • alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksesta
 • kulttuuriympäristön hoidosta
 • vesivarojen käytöstä ja hoidosta
 • ympäristön tilan seurannasta.
 • Ympäristö (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY)

Aluehallintovirastot (AVI)

AVI, logo (suomi)Ympäristöministeriö ohjaa aluehallintovirastoja (AVI) ympäristölupa-asioissa. Aluehallintovirastoja on kuusi, joista neljässä on ympäristölupavastuualue.

Aluehallintovirastot toimivat vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisina valtion lupaviranomaisia. Niiden ympäristölupavastuualueet käsittelevät ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmät ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja kaikki vesilain mukaiset luvat.

Kuntien ympäristösuojeluviranomaiset käsittelevät muut ympäristöluvat. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa aluehallintovirastoja vesivarojen käytössä ja hoidossa.

Metsähallitus

Metsähallitus, logo (suomi)Ympäristöministeriö ohjaa Metsähallitusta luonnonsuojeluasioissa.Metsähallitus hoitaa maamme kansallis- ja luonnonpuistoja, muita suojelukohteita sekä erämaa- ja virkistysalueita. Se vastaa suojelu-, erämaa- ja virkistysalueiden hoidosta, käytöstä ja yleisöpalveluista sekä useiden uhanalaisten lajien, luontotyyppien ja kulttuuriperinnön valtakunnallisesta suojelusta ja seurannasta.

Kunnat

Paikallistason ympäristö- ja asuntoasioista vastaavat kunnat.

Omistajaohjaus

 

A-Kruunu Oy

A-Kruunu Oy on valtion omistama ympäristöministeriön ohjauksessa toimiva erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja suurimmille kasvuseuduille. Yhtiön rakennuttamistoiminta käynnistettiin uudelleen vuonna 2014. Vuoden 2019 lopussa yhtiöllä oli valmiina 1097 asuntoa ja rakenteilla 854 asuntoa.

A-Kruunun tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Tavoitteena on, että rakennuttamistoiminta kasvaa siten, että vuonna 2021 yhtiön asuntoaloitusten määrä on noin 800 asuntoa, joista pääosa on Helsingin seudulla, 25 % Helsingin seudun ulkopuolella ja 15 % puukerrostaloasuntoja. Helsingin seudun ulkopuolella asuntoja rakennutetaan suurimmille kaupunkiseuduille, joilla tarve kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille on suuri. Rakennutettavien kohteiden valinnassa on otettava huomioon vuokra-asuntojen yleinen kysyntä asuinalueella ja kohteen hyvä sijainti yhdyskuntarakenteessa. Yhtiö edistää toiminnassaan vähähiilisyyttä, puurakentamista, kiertotaloutta sekä uusia innovaatioita ottaen huomioon edellä asetetut tavoitteet. Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa toteutetaan hyviä asukasvalintaperiaatteita osoittaen asunnot kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille ja samalla huolehtien vuokratalojen monipuolisesta asukasrakenteesta. Yhtiö toimii pitkäjänteisesti, noudattaa alan hyviä käytäntöjä ja toimii valtionyhtiöiden omistajapolitiikasta annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Julkaistu 7.2.2019 klo 13.33, päivitetty 30.3.2020 klo 17.25