ARA:lle pyyhkeitä oikeusasiamieheltä

RSS
28.1.2015 Hannele Pokka

Pitkään valmisteltu Asumisen ja rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAa koskeva lakiuudistus jäi antamatta eduskunnalle. Uudistuksesta ei päästy poliittiseen sopuun. Laissa oli tarkoitus vahvistaa ARAn asemaa valtion asuntopoliittisten toimien toimeenpanijana ja uudistaa viraston johtamisjärjestelmää. Viraston nimikin olisi muuttunut Valtion asuntovirastoksi.

Epäilemättä pitkään vellonut keskustelu ARAn tulevasta asemasta on pyörinyt viraston työntekijöiden mielessä, kun on epätietoisena odotettu, tuleeko uudistus vai ei. Liekö tämä tilanne vaikuttanut siihenkin, että viraston maine asioiden hyvänä hoitajana on saanut viime aikoina kolhuja. Eduskunnan oikeusasiamies on joutunut lähettämään virastolle useamman kirjallisen huomautuksen. Niiden pääsisältö on ollut, ettei virasto ole toiminut hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Tästä ovat kärsineet ARAn asiakkaat.

Ympäristöministeriössä on oikeusasiamiehen huomautusten vuoksi annettu virastolle useita kehotuksia noudattaa kaikessa toiminnassa palveluperiaatetta ja neuvontavelvollisuutta. On sanottu, että silloinkin on vastattava, vaikka toimivaltainen viranomainen on joku muu. Nämä kehotukset on kirjattu sekä ministeriön tilinpäätöskannanottoon, joka annettiin kesällä 2014, että ARAn kuluvan vuoden tulossopimukseen. Tulossopimuksen kirjattu vaatimus parantaa toiminnan laatua ja varmistaa prosessien toimivuus on ministeriön tapa muuttaa asioita, koska emme voi puuttua yksittäisiin päätöksiin.

ARAn on parannettava toimintaansa. Kansalaisilla on oikeus odottaa viranomaisilta hyvää palvelua ja neuvontaa.

Kommentit (6 kommenttia)
Tarkennus
28.1.2015
klo 21.30
Eikös ympäristöministeriö itsekin saanut samalla pyyhkeitä?
HK
28.1.2015
klo 22.16
Kansliapäällikkö Hannele Pokka on vastannut 15.4. 2013 oikeuskanslerinviraston pyytämään selvitys- ja lausuntopyyntöön(OKV/1516/1/2012) asumisoikeusyhteisöiden valvontaan ja ohjaukseen liittyvän asumisoikeuslainmuutokseen joka tuli voimaan vuoden 2011
alussa.(YM3/032/2013) ”Ympäristöministeriö viittaa ARA:n selvityksessä esitettyihin lausumiin ja yhtyy ARA:n näkemykseen siitä, että ARA:n asumisoikeusyhteisöihin kohdistama ohjaus- ja valvontatoiminta on ollut riittävää. Ympäristöministeriö katsoo, että ARA
on huolehtinut ohjauksesta ja valvonnasta toimivaltansa perusteella asianmukaisesti.” Ympäristöministeriön lausumassa 15.4. 2013 todetaan että Avain Asumisoikeus Oy on siirtänyt tilikaudelta kertyneen rahoitusyli- tai alijäämän tulevan vuoden vastikkeisiin
lain edellyttämällä tavalla. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on 15.12. 2014 todennut tarkastuskertomuksessa (Dnro 18852/651/13) ” yhtiö on siirtänyt hoito- ja rahoitusmenojen katteeksi kertyneet ylijäämät varautumisiin, mikä on omakustannusperiaatteen
vastaista.” Saiko oikeuskanslerinvirasto ympäristöministeriöltä ja Aralta oikeaa tietoa omakustannusperiaatteen toteutumisesta Avain Asumisoikeus Oy:ssä ? Lausumat ovat ristiriitaisia.
HK
31.1.2015
klo 17.48
Ympäristöministeriön tilaama selvityshenkilö totesi raportissaan 31.3. 2011 ” YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutus Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle oli mitätön. Kaupalla ei ole ollut mitään oikeusvaikutuksia. Osakkeet eivät siirtyneet Asuntorakentamisen
Kehityssäätiölle”. Asuntorakentamisen Kehityssäätiö toimi osakkeiden omistajana 31.12. 2007 – 15.5. 2008. Säätiö toimi 51% osakkeiden omistajan tavoin, valitsi Avain Asumisoikeus Oy:n hallitukseen haluamansa edustajat, päätti ottaa vastaan Avain Asumisoikeus
Oy:n edellisten kausien osinkoja 86.500 euroa vaikka ne eivät sille Prh:n selvityksen mukaan kuuluneet, hyväksyi edellisen kauden tilinpäätöksen ja myi Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeet Aran ohjeiden mukaan ei yleishyödylliselle ”holding-yhtiölle”. Selvityshenkilö
kirjoittaa raportissaan: ”Ensimmäinen YH-Asumisoikeus Oy:n 51 prosentin osakkeiden kauppa YH Asunnot Oy:n ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiön välillä oli mitätön. Näin ollen Asuntorakentamisen Kehityssäätiöllä ei itse asiassa ollut oikeutta myydä eteenpäin
AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeita Rakennuttamisen Kehitys Oy:lle 15.5.2008. Kaupan osapuolet eivät kertomansa mukaan olleet tietoisia ensimmäisen kaupan mitättömyydestä.” ja jatkaa ”Koska osakkeet olivat 15.5.2008 tehdyllä toisella osakekaupalla päätyneet
yleishyödylliseksi nimetyn yhtiön omistukseen, ARA ei katsonut tarpeelliseksi puuttua saantoketjuun. ” Ihmetystä herättää ettei ympäristöministeriö puuttunut osakekauppojen epäselvyyksiin ja laittomuuksiin kun ministeriö antoi lausunnon oikeuskanslerinvirastolle.
”Aran tehtävänä ei ole ollut ryhtyä selvittämään, millaisen saantoketjun seurauksena osakkeet ovat yleishyödylliseksi nimetylle luovutuksensaajalle päätyneet” Ministeriö on hyväksynyt laittomuudet, eikä ole ryhtynyt toimenpiteisiin laittomien kauppojen selvittämiseksi.
Kaupat kuitenkin tehtiin, osakkeet myytiin, osingot nostettiin. Ara on todennut 15.12.2014 että yhtiö ei ole noudattanut omakustannusperiaatetta.
Harri Kemppi
12.2.2015
klo 10.28
Kysymyksiä Heli Huuhkan mielipidekirjoituksen johdosta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) apulaisjohtaja Heli Huuhka kirjoitti Helsingin Sanomien mielipidesivulla 11.2.2015 seuraavaa: ”Jutusta voi saada sellaisen käsityksen, että ARA olisi hyväksynyt
sellaisen yrityskaupan, jonka seurauksena asumisoikeusasuntoja (aso) olisi siirtynyt ei-yleishyödylliselle yhteisölle. Näin ei ole missään vaiheessa tapahtunut. ARAn lakisääteinen tehtävä on valvoa, että aso-asunnot pysyvät yleishyödyllisessä omistuksessa.”
Mikä on ministeriön käsitys siitä siirtyivätkö Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeet 51 % ei- yleishyödylliselle Asuntorakentamisen kehityssäätiölle 31.12.2007 – 15.5.2008 väliseksi ajaksi, jolloin säätiö käytti PRH:n mukaan omistajan valtaa yhtiössä ? Asuntorakentamisen
Kehityssäätiö maksoi osakkeista 155 101,39 euroa. Oliko säätiö oikeutettu nostamaan 86.500 euron osingot yleishyödylliseltä yhtiöltä ja myymään osakkeet 158 235,51 euron kauppahintaan edelleen 15.5. 2008 ei yleishyödylliselle ”holding-yhtiölle” jonka Ara nimesi
osakkeiden luovutuksensaajaksi ja yleishyödylliseksi yhteisöksi puoli vuotta myöhemmin lokakuussa 2008 ? Selvitysmies Riitta Rainio totesi selvityksessään 31.3.2011. ”Ensimmäinen YH-Asumisoikeus Oy:n 51 prosentin osakkeiden kauppa YH Asunnot Oy:n ja Asuntorakentamisen
Kehityssäätiön välillä oli mitätön. Näin ollen Asuntorakentamisen Kehityssäätiöllä ei itse asiassa ollut oikeutta myydä eteenpäin AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeita Rakennuttamisen Kehitys Oy:lle 15.5.2008.” Miksi valvovat viranomaiset eivät vaatineet Asuntorakentamisen
Kehityssäätiötä palauttamaan 86.500 euron osinkoja jotka eivät sille kuuluneet ? Miksi kauppojen ”mitättömyys” todettiin selvitysmiehen toimesta vasta 31.3.2011 ? Miksi lakienvastaisiin kauppoihin ei ole puututtu ja asiasta pyritään vaikenemaan ?? Vastauksia
odotellessa. Harri Kemppi
Avain Asukas
17.2.2015
klo 0.32
AVAIN Asumisoikeus asunnot tyhjenevät. ARA:n tarkastus osoitti valtavia puutteita, mutta onko ARA itse suojelemassa asukkaiden lypsämistä? http://oikeusjakohtuus.blogspot.fi/2015/02/aran-tarkastus-avain-asumisoikeus-oyssa.html
HK
26.2.2015
klo 11.09
Helsingin asuntolautakunta puolsi Avain Asumisoikeus Oy:n korkotukilainahakemusta, jossa haettiin 496.000 euron lainaa märkätilojen korjaamiseksi (Paciuksenkaari 10-12) . Asukkailta kerättyjä "korjausvaroja" on hakemuksen mukaan tarkoitus käyttää 124.000
euroa. Märkätilojen remontti maksanee 620.000 euroa. Märkätilaraportin (20.3.2014) mukaan peruskorjaustarvetta 1-5 vuoden kuluessa tulisi tehdä viiteen märkätilaan, ja peruskorjaustarvetta 5-10 vuoden kuluessa tarvetta olisi viiteentoista märkätilaan. Ehdollisen
varauksen vuokra-asuntojen perusparantamisen korkotukilainan hyväksymiseen ovat allekirjoittaneet Hannu Rossilahti ja Jarmo Linden. Perusparannushankkeen perustiedoissa ilmoitetaan kohteessa olevan kolme kerrostaloa ja kaksi rivitaloa. Todellisuudessa kohteessa
on yksi kerrostalo ja rivitalo. Hankeohjelmassa ei ole eritelty eikä kohdennettu korjaustarvetta huoneistokohtaisesti. Näin myönnetään korkotukilainaa yleishyödyllisille yhteisöille. Asukkaat maksavat lainat takaisin korkeina tasattuina "pääomavastikkeina"