Pohjoisen ympäristöjohtajilta hätähuuto ministeriölle

RSS
3.5.2012 Hannele Pokka
Pohjoisen aluehallintovirastojen ympäristövastuujohtajilta tuli kirje ministeriöön. Ympäristöjohtajat ovat huolissaan sekä ELY:jen että AVI:ien voimavaroista, sillä kaivosteollisuus on pohjoisessa erittäin voimakkaasti kasvava toimiala. Pääosa jo toteutetuista ja suunnitteilla olevista kaivosinvestoinneista sijoittuu Vaasa-Joensuu-linjan pohjoispuolelle. He sanovat, että kaivosteollisuuden kehitys tulee olemaan nopeampaa kuin tähän asti on arvioitu.

ELY:issä on laskettu, kuinka paljon kaivostoiminta sitoo ympäristöviranomaisten reursseja ensin ympäristövaikutusten arviointivaiheessa, jossa alueelliset ELY-keskukset ovat yhteiysviranomaisia, tämän jälkeen voimavaroja vaaditaan kaivoksen rakentamis-ja ylösajovaiheeseen ja edelleen lupien valvontaan ja myöhemmin jälkihoitoon.

Ympäristöjohtajat kirjoittavat, että uusissa ja tulevissa kaivoksissa louhintamäärät ovat aiempaa suurempia alhaisista hyötymineraalipitoisuuksista johtuen. Myös malmien rikastusprosessit ovat perinteisiä monimutkaisempia, mm. erilaiset liotusprosessit tulevat lisääntymään aiheuttaen uusia päästöriskejä.

Kaivosasioiden lisäksi uusiutuvan energian hankkeet kuten tuulivoima ja biotalousinvestoinnit sekä turpeen hyödyntämistä koskevat hakemukset työllistävät sekä lupa- että valvontaviranomaisia. Samanaikaisesti aluehallintovirastoihin kohdistuu toiminnan tiukkoja tehostamis-ja säästötavoitteita. Hallinnollisesti ELYjä ohjataan työ- ja elinkeinoministeriöstä, AVEja valtiovarainministeriöstä. Ympäristöministeriölle kuuluu ympäristövastuualueiden toiminnallinen ohjaus. Rahoista ja henkilöresursseista päätetään ohjaavissa ministeriöissä.
Ympäristöjohtajat kirjoittavat, että he ovat yrittäneet laittaa asioita tärkeysjärjestykseen, mutta se ei enää auta. Voimavaroja on liian vähän ja säästöpäätösten paineissa ELY:issä on linjattu, ettei muualle siirtyvän tai eläkkeelle lähtevän virkamiehen tilalle saa palkata uutta.

Ympäristöjohtajat sanovat, että "tilanne on kestämätön. Ilman korjaavia toimenpiteitä ajaudumme kriisiin sekä ELY-keskuksissa että AVIen ympäristölupavastuualueilla. Valvonnan ja ympäristölupien asiantuntemus vaarantuu, käsittelyajat pitenevät ja laatu laskee." Heidän näkemyksensä on, että ympäristönsuojelu on ruohonjuurityötä, jota hoitamaan tarvitaan alueilla riittävästi asiantuntevaa väkeä.

Täällä ympäristöministeriössä teemme parhaillaan arvioita siitä, miten ELYIssä ja AVEIssa ympäristövastuualueen voimavarat ovat supistuneet. Ovatko ympäristövastuualueet menettäneet enemmän henkilöstöstään, koska sieltä on jäänyt ja jäämässä runsaasti väkeä eläkkeelle kuin muut alueelliset toimijat.

Myös ministeri Ville Niinistö on huolissaan alueellisten ympäristöviranomaisten voimavaroista. Hän varmasti keskustelee asiasta ministeri Häkämiehen kanssa.
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.