Talvivaaran vesitilanne paheni

RSS
21.4.2015 Hannele Pokka

Kansalaiset Kainuussa ovat viime aikoina olleet syvästi huolissaan siitä, miksi valtio ei ole paremmin pystynyt huolehtimaan Talvivaaran vesiasioista. Kevään lähestyessä kaivosalueen altaat pursuavat vettä.

Konkurssipesä hallinnoi kaivosta veronmaksajien rahoilla. Niitä on kulunut jo yli 60 miljoonaa euroa.

Valtion puolelta, muun ohella allekirjoittanut on vakuuttanut toistuvasti, että ympäristöasioista pidetään huolta. Tosiasiassa konkurssipesä on joutunut jatkuvasti kamppailemaan vesitaseen hallitsemiseksi. Viimeisinä toimintakuukausinaan talousvaikeuksissa ollut Talvivaaran kaivosyhtiö ei juurikaan pystynyt panostamaan vesiasioiden hallintaan. Louhinta on ollut keskeytyksissä jo pari vuotta. Konkurssipesä on joutunut huoltamaan ja korjaamaan kaivoksen laitteita, että ne saataisiin toimimaan normaalisti.

Kevään tullessa konkurssipesä on joutunut jo kaksi kertaa tekemään valvovalle viranomaiselle, Kainuun ELY-keskukselle, ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen häiriötilasta. Viime viikolla Talvivaaran vesialtaat uhkasivat tulla yli. Tällä viikolla raffinaatti, eli metallien talteenottolaitoksen paluuliuos, ei mahdu enää bioliuotuskierron varoaltaisiin. Nyt puhdistettuja jätevesiä on juoksutettu kaivosalueen ulkopuolelle 16.4.2014 alkaen ja raffinaattiliuosta juoksutettiin 17.4.2014 avolouhokseen.

Kainuun ELY-keskus on ottanut kantaa siihen, millä toimilla luvanmukaiseen tilaan päästään. Hallintopäätöksissään ELY on sallinut jätevesien lisäjuoksutukset ja tänään (ely-keskus.fi) raffinaatin varastoimisen avolouhokseen akuutin ympäristövaaran estämiseksi. Tämänpäiväisen päätöksen mukaan Talvivaaran on kuitenkin jatkossa ensisijaisesti käsiteltävä metallitehtaan paluuliuosta eli raffinaattia vesienkäsittely-yksiköllä ja vasta tarvittaessa johtamaan raffinaattia lisää avolouhokseen. Vesienkäsittely-yksiköllä raffinaatti on käsiteltävä ympäristöluvan määräyksien mukaiseksi. Raffinaatin johtaminen avolouhokseen on lopetettava heti, kun bioliuoskierrossa saavutetaan sellainen tilavuus, että se ei tulvi hallitsemattomasti ympäristöön. Määräys raffinaatin johtamisesta avolouhokseen on voimassa 31.5.2015 saakka. ELY-keskus katsoo, että avolouhokseen voidaan johtaa vain välttämätön määrä raffinaattia akuutin ympäristön pilaantumisen vaaran ehkäisemiseksi.

ELY-keskus pyytää konkurssipesää toimittamaan 30.6.2015 mennessä selvityksen siitä, miten vastaavan tilanteen muodostuminen tullaan jatkossa estämään. ELY-keskus on pyytänyt selvitystä mm. prosessiteknisistä muutoksista, raffinaatin käsittelystä sekä varoallaskapasiteetin lisäämisestä bioliuoskiertoon.

Päätöksessä ELY-keskus katsoo, että kaivosalueen bioliuoskierron varoaltaiden täyttymiseen ovat merkittävästi vaikuttaneet metallien talteenottolaitoksen tekniset toimintahäiriöt ja vanhojen bioliuotuskasojen vähentynyt haihdunta.

Konkurssipesä sai kaivoksen hallintaansa viime lokakuun lopussa. Pesä on uudistanut yhtiön tekemän purkuputkihakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. AVI:n päätös lienee tulossa aivan lähiaikoina. Pesä on hankkinut lisää käänteisosmoosilaiteita vesien puhdistukseen. Uusien altaiden rakentaminen talvisaikaan ei ole ollut mahdollista.

Talvivaaran ympäristöluvassa sulfaatille asetetut raja-arvot ovat erittäin tiukat. Talvivaara-yhtiö tosin valitti luvasta Vaasan hallinto-oikeudelle, mutta päätöstä valitukseen ei ole vielä annettu. Mikäli ympäristöluvan ehdot pysyvät nykyisenkaltaisina, Talvivaaran konkurssipesä tai yhtiön toiminnan jatkaja tuskin selviää alueelle kertyneiden vesien hallinnasta – nyt yli 10 miljoonaa kuutiota – ilman satsausta vesien lisäpuhdistukseen.

Kommentit (1 kommenttia)
Aino
21.4.2015
klo 20.34
Hyvä Hannele, Ministeriön tiedotteissa ei valehteleminen ole sallittua. Väitätte, että Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on jättänyt huolehtimatta vesiasioista. Omituista, koska ministeriönne valvojat ovat tätä asiaa nimenomaan valvoneet, eikä siitä ole mainintoja
missään. Oikeuskansleri saa tutkia oletteko asiassa puhuneet totuudenvastaisesti.