Viisi viisasta lopettaisi nykyiset kaavat

RSS
15.2.2018 Hannele Pokka

Viiden viisaan; neljän tohtorin ja yhden lakinaisen ryhmä jätti ehdotuksensa maankäytön ja rakentamisen ohjauksen uudistamiseksi asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle muutama päivä sitten.

Professori Ari Ekroosin vetämä ryhmä, jonka muut jäsenet ovat Hannu Katajamäki, Helena Kinnunen, Panu Lehtovuori ja Aija Staffans, on koonnut keskeiset ehdotuksensa tiiviiseen pakettiin.

Työryhmällä oli monta tärkeää viestiä, joiden tarkoituksena on sujuvoittaa kaavoitusta ja rakentamisen sääntelyä (Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen uudistaminen, Ympäristöministeriön raportteja 7/2018). Ministeri Tiilikainen sanoi työryhmän esitystä vastaanottaessaan, että maankäyttö- ja rakennuslain uudistamistyötä ohjaamaan tarvitaan parlamentaarinen työryhmä. Ministerin muita jatkovalmistelulinjauksia odotellessa on hyvä kerrata, mitä työryhmä ehdottaa.

Työryhmän mielestä maankäytön suunnittelua ei voi olla nyt eikä varsinkaan tulevaisuudessa kaava, joka ajatellaan olevan voimassa vähintään seuraavat kymmenen vuotta. Kun sellainen kaava valitusten jälkeen saadaan voimaan, monet asiat ovat jo muuttuneet ja kaavalliset ratkaisut eivät vastaa enää muuttuneita olosuhteita. Tämä puolestaan johtaa siihen, että rakennushankkeiden aloittamiseen tarvitaan kaavamuutoksia ja poikkeuslupia.

Työryhmä painottaa muutosten hallintaa. Maankäytön suunnittelu on kehittämistä ja muutoksen hallintaa tarkoituksenmukaisin keinoin. Ohjauksen ja voimavarojen painopisteen tulee olla tulevissa muutoksissa, ei nykytilanteen selvittämisessä. Kaavojen sijaan työryhmä puhuu maankäytön suunnitelmista.

Maankäytön muutosten oikeusvaikutteiseen eli velvoittavaan ohjaukseen työryhmä esittää kahta suunnittelutasoa: yleissuunnitelmaa ja kehittämissuunnitelmaa. Molemmissa päätösvalta on kunnalla. Kunnat ja maakunnat voivat laatia myös strategisia maankäytön yleissuunnitelmia, joiden avulla ohjataan maakuntien, kuntien ja kaupunkiseutujen kehitystä.

Alueen yksityiskohtaista suunnittelua ohjattaisiin kehittämissuunnitelmalla, jonka aloitteentekijänä ja laatijana voivat olla sekä kunnat että yksityiset toimijat. Kehittämissuunnitelman hyväksyy kunta.

Maankäyttösopimuksista ja maan arvonnousun voitonjaosta tulisi säätää yksityiskohtaisemmin järjestelmän selkeyttämiseksi ja menettelyiden yhdenmukaistamiseksi.

Työryhmä peräänkuuluttaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä maankäytön suunnittelussa ja kansalaisille lisää suoria vaikuttamisen foorumeita.

Rakentamiseen tarvitaan nykyään erilaisia lupia kuten rakennuslupa, toimenpidelupa, rakennuksen purkamislupa ja maisematyölupa. Toisinaan riittää ilmoitusmenettely. Työryhmän mielestä eritasoiset luvat synnyttävät tulkintaongelmia vaadittavasta luvasta, vähentävät prosessien ennustettavuutta ja voivat vaarantaa pahimmillaan kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun.

Nykyisen rakentamisen lupajärjestelmän tilalle työryhmä ehdottaa, että pääsääntönä kehittämissuunnitelman mukaisessa toteutuksessa olisi ilmoitusmenettely. Viranomainen tarkastaisi ilmoituksen, joten pelkällä ilmoituksella ei heti pääsisi aloittamaan. Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia ilmoituksen sijasta rakennuslupaa, jos se terveellisyyden, turvallisuuden, yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta olisi tarpeen.  

Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen kehittäminen edellyttää toimivia sähköisiä järjestelmiä.  

Työryhmä on myös ottanut esille rakentamisen laatukysymykset, joista tavan takaa nousevat esille julkisessa keskustelussa.

Rakennustyön tilaajan valvonta perustuu nykyisin valtaosaltaan vapaaehtoisuuteen sekä valvonnasta ja sen laajuudesta laadittaviin sopimuksiin. Valvontaa tehdäänkin hyvin eri tasoisesti ja erilaisella ammattitaidolla. Työryhmän ehdottaa, että rakentamisen koko ketjun osapuolten tehtävät, roolit ja vastuut määriteltäisiin laissa nykyistä tarkemmin ja selkeämmin.  

Kun sekä maantiede, yhdyskuntien kehitys että aluekehitys ovat eritahtista Suomen eri osissa ja paikkakunnilla, työryhmä haluaisi antaa kunnille suuren harkintavallan maankäytön suunnittelun ja rakentamisen periaatteiden soveltamisessa.

Viisi viisasta on työnsä tehnyt. Keskusteltavaa ehdotusten sisällöstä varmasti riittää. Jo nyt on hyvä kiittää ryhmää, kun eivät tyytyneet hienosäätöön vaan haluavat muutoksia, joilla on vaikutusta.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.