Hakukuulutus: Kuntien ilmastohankkeet -avustushaku

Uutinen 29.11.2019 klo 8.25

Avuksen kohteena oleva toiminta

Ympäristöministeriö avustaa kuntien ja alueiden hankkeita, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen päästökaupan ulkopuolelle jäävällä taakanjakosektorilla (406/2009/EY). Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n mukaisena eritysavustuksena sisällöltään ja tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen. Avustus maksetaan momentilta 35.10.22, Eräät ympäristömenot.

Ympäristöministeriön avustus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista voi olla korkeitaan 60 %, kuitenkin enintään 50 000 euroa per hanke. Kokonaisuudessaan avustusta on suunniteltu jaettavan noin 500 000 euroa. Ympäristöministeriö kannustaa hakemaan avustusta niin pienille kokeiluille kuin isoille projekteillekin. Avustus on käytettävä pelkästään avustuksen kohteena olevaan hankkeen toimintaan, eikä sitä saa käyttää miltään osin tuensaajan mahdolliseen muuhun toimintaan.

Avustusta myönnetään vain sellaisiin hankkeisiin, jotka täyttävät valtionavustuslain 7 §:ssä määritellyt yleiset edellytykset valtionavustuksen myöntämiselle ja lisäksi kaikki seuraavat ehdot:

 • Hanke on kunnan, kuntayhtymän, seutukunnan, maakunnan liiton, näiden täysin omistaman yhtiön tai näistä muodostuvan konsortion organisoima.
 • Hanke tähtää kasvihuonekaasupäästövähennyksiin, joista taakanjakosektorin (liikenne, rakennusten erillislämmitys, jätehuolto, työkoneet, Fkaasut, maatalous, pienteollisuus) päästövähennysten on oltava merkittävin osa.
 • Hankkeen idea on monistettavissa muihin kuntiin/alueille tai saman tyyppisille kunnille/alueille.
 • Avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena. Ympäristöministeriö harkitsee avustuksen tarpeellisuutta muun muassa ottamalla huomioon, kuinka paljon hanke saa muuta julkista tukea, ja toisaalta vaikuttaako avustus jo toteutumassa olevan hankkeen laatuun tai laajuuteen.
 • Hanke tuo selkeää lisäarvoa toimijan tavanomaisiin ja lakisääteisiin tehtäviin verrattuna.

Avustuskelpoisia kustannuksia eivät ole:

 • hiilinieluihin tai hiilineutraaliustavoitteiden kompensaatioosuuksiin liittyvät hankeosuudet
 • rakennus, infrastruktuuri-, ajoneuvo- tai laiteinvestoinnit
 • toimijan lakisääteiset tehtävät

Mikäli ympäristöministeriö katsoo avustuksen kohdistuvan taloudelliseen toimintaan, sovelletaan lisäksi EU:n valtiontukisääntöjä vähämerkityksellisestä de minimis -tuesta (komission asetus (EU) N:o 1407/2013 sekä kyseisessä asetuksessa säädettyjä ehtoja mm. tuen enimmäismääristä ja tuki-intensiteetistä. Avustuksen saajan eri lähteistä saaman de minimis -tuen kokonaismäärä ei saa ylittää 200 000 euroa kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa (komission asetus 1407/2013). Taloudellisella toiminnalla tarkoitetaan sellaista organisaation toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla. Merkityksellistä ei esimerkiksi ole, missä oikeudellisessa muodossa toimintaa harjoitetaan tai onko toiminnalla tarkoitus tuottaa voittoa.  Lisätietoja EU:n valtiontukisäännöistä.

Avustuksen hakeminen

Haku alkaa 2.12.2019. Hakemusten tulee olla perillä ympäristöministeriön kirjaamossa 31.1.2020 klo 16.15mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Avustusta voi hakea ainoastaan sähköisellä hakulomakkeella  (linkki sivun laidassa), josta hakemus ohjautuu suoraan ympäristöministeriön kirjaamoon.

Avustuksen hakijana voi olla kunta, kuntayhtymä, seutukunta tai maakunnan liitto, näiden täysin omistama yhtiö, tai näistä muodostuva konsortio. Hakijan tulee olla oikeushenkilö tai oikeushenkilöiden yhteenliittymä. Yhteistyö muidenkin toimijoiden kanssa on sallittua ja toivottavaa. Konsortion ollessa kyseessä hankkeella on oltava yksi päähakija, jolle ympäristöministeriö kohdistaa avustuspäätöksen. Päähakija vastaa avustettavasta hankkeesta kaikkien konsortion osapuolten puolesta ja huolehtii siitä, että konsortio on sopinut hankkeen toteuttamisesta keskenään riittävällä tavalla. Kukin päähakija tai hakija voi olla avustuksen saajana vain yhdessä hakemuksessa. Vain yksi hakemus kunnasta hyväksytään, eli sekä kuntaorganisaatio että kyseisen kunnan omistama yhtiö eivät voi lähettää erillisiä hakemuksia.

Oma rahoitusosuus voidaan toteuttaa omana työnä, mutta tällöin hankkeen toteuttajan tulee selvästi pystyä osoittamaan raportoinnissaan, että hankesuunnitelman mukaiset työtunnit on käytetty haettuun hankkeeseen (esim. tuntikirjanpidon kautta). Osa hankkeen jäljelle jäävästä rahoitustarpeesta voi koostua myös muusta julkisesta tuesta. Valtionavustuslain (688/2001) 6 §:n mukaan valtionavustus ei kuitenkaan saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää.

Harkintaperusteet

Ympäristöministeriön ja tarvittaessa muista asiantuntijaedustajista koostuva asiantuntijapaneeli pisteyttää avustushakemukset ja asettaa ne paremmuusjärjestykseen. Selvästi toteuttamiskelvottomat, avustusehtojen vastaiset tai vajanaisesti täytetyt avustushakemukset hylätään. Ympäristöministeriö tekee hakijoille hakuajan päätyttyä kirjallisen valtionavustuspäätöksen, myönteisen tai kielteisen. Avustusta on mahdollista myös myöntää vähemmän kuin mitä on haettu. Päätökset pyritään tekemään 6.3.2020 mennessä.

Avustusten kohdentamiseen käytettävä arvioinnin pisteytys (yhteensä enintään 100 pistettä):

 • Hanke tuottaa mahdollisimman tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen kunnassa/kunnissa (max. 40 p)
 • Hanke tuo hyviä ilmastokäytäntöjä osaksi kuntaorganisaation/organisaatioiden tavoitteellista ja jatkuvaa toimintaa (max. 40 p) 
 • Hanke liittyy johonkin seuraavista teemoista: kuntalaisten ilmastotyön vauhdittaminen, kunnan alueella toimivien yritysten kanssa tehtävä ilmastoyhteistyö tai kuntaorganisaation sisäisen ilmastojohtamisen käytännöt (max. 10 p)
 • Hankkeessa tehdään yhteistyötä toisten kuntien tai kuntaorganisaation ulkopuolisten tahojen kanssa (max. 10 p)

Hankkeen toteutus ja maksatus

Hanke voi alkaa aikaisintaan 1.5.2020 ja sen tulee päättyä viimeistään 30.11.2021, mutta muutoin hankkeen ajankohta on hakijan itsensä päätettävissä. Valituille hankkeille on mahdollista myöntää jatkorahoitusta, ja tästä päätöksen tekee ympäristöministeriö hankkeen tulosten ja laajentamismahdollisuuksien pohjalta.

Avustettavan hankkeen rahoitus myönnetään toteutuneita kuluja vastaan. Avustuskelpoisia kustannuksia ovat avustushakulomakkeessa ilmoitetut kustannukset niiltä osin, kuin ne vastaavat tässä avustuskuulutuksessa ilmoitettuja rajauksia. Ympäristöministeriö voi purkaa avustuspäätöksen hankkeen rahoituksesta, jos hanke ei toteutakaan sille asetettuja vaatimuksia. Hakijat, joille avustus on myönnetty, sitoutuvat antamaan selvityksen valtionavustuksen käyttämisestä (erillinen kirjanpito), raportoimaan hankkeen edistymisestä aina ennen avustuksen takautuvaa maksatusta, ja julkaisemaan hankkeensa tulokset hankkeen päätyttyä. Tarkemmat ehdot kuvataan avustuspäätöksessä.

 

Lisätietoja

Asiantuntija Miia Berger, miia.berger@ym.fi

 • FI
 •  
 • SV