EU:n LIFE-ohjelma – rahoitusta ympäristö- ja ilmastohankkeisiin

EU:n LIFE-ohjelma – rahoitusta ympäristö- ja ilmastohankkeisiin
 

EU:n LIFE-ohjelma on ainoa yksinomaan ympäristölle, luonnonsuojeluun ja ilmastotoimiin kohdistuva EU-rahoitus. Ympäristöministeriö on ohjelman kansallinen yhteyspiste (National Contact Point). LIFE-ohjelman (2014-2020) budjetti on noin 3,4 miljardia euroa.

LIFE-ohjelma jakaantuu kahteen alaohjelmaan:

1) Ympäristö, josta rahoitetaan luonnon monimuotoisuuden suojelua, ympäristönsuojelua ja resurssitehokkuutta sekä ympäristöhallintoa ja -tietoa edistäviä hankkeita.

2) Ilmastotoimet, josta rahoitetaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä ilmastohallintoa ja –tietoa edistäviä hankkeita.

Euroopan komission rahoitusosuus LIFE-hankkeissa on 55-75% hankkeen koko budjetissa riippuen hanketyypistä ja alaohjelmasta. LIFE-ohjelman juridinen perusta on EU:n LIFE-asetuksessa (1293/2013).

Mihin rahoitusta voi hakea?

LIFE-ympäristöhankkeiden aiheita voivat olla vesi ja meriympäristö, jätteet, resurssitehokkuus, ympäristö ja terveys, ilmanlaatu tai päästöt. LIFE-luontohankkeiden tulee keskittyä EU:n luonto- ja lintudirektiivin täytäntöönpanoa edistäviin toimiin ja luonnon monimuotoisuushankkeiden EU:n biodiversiteettistrategian täytäntöönpanoon tähtääviin toimiin. LIFE-ympäristö- ja luontohankkeiden tarkemmat teemakohtaiset painopisteet löytyvät LIFE-ohjelman monivuotisesta työohjelmasta 2018-2020.

Ilmastonmuutoksen hillitsemishankkeiden aiheita voivat olla esimerkiksi uudistuvat energianlähteet, energiatehokkuus, maankäyttö ja hiilinielut, päästökauppajärjestelmää tehostavat toimet, kasvihuonekaasupäästöjä vähentävät toimet tai niitä koskeva seuranta ja raportointi. Ilmastonmuutokseen sopeutumishankkeet taas voivat keskittyä esimerkiksi kaupunkialueiden sopeutumiseen, infrastruktuurin sietokykyyn, tulvien ja rannikkoalueiden hallintaan tai maatalous-, metsätalous- ja matkailualojen sopeutumiseen. Monivuotisesta työohjelmasta löytyy tarkempaa tietoa myös ilmastonmuutoshankkeiden mahdollisista teemoista.

Perinteiset LIFE-hankkeet keskittyvät yllä mainittuihin aiheisiin liittyvien ratkaisujen pilotointiin, demonstrointiin, parhaisiin käytäntöihin tai viestintään. Perinteiset LIFE-hankkeet valmistellaan hakijavetoisesti. Ympäristöministeriö järjestää vuosittain LIFE-infoseminaarin, jossa jaetaan tietoa perinteisten LIFE-hankkeiden hausta.

Integroidut Life-hankkeet ovat laajoja, ympäristöministeriön ja hakijan kanssa yhteistyössä valmisteltuja hankkeita, joilla toteutetaan EU:n ympäristö- tai ilmastolainsäädännössä edellytettyjä tai kansallisten viranomaisten valmistelemia ympäristö- tai ilmastoalan suunnitelmia tai strategioita. Integroituihin LIFE-hankkeisiin liittyy LIFE-rahalla toteutettavan ydinhankkeen lisäksi täydentäviä hankkeita, jotka saavat rahoituksensa muista EU-, kansallisista tai yksityisistä rahoituslähteistä. Suomessa on tällä hetkellä käynnissä kolme integroitua LIFE-hanketta: Freshabit LIFE IP, Circwaste ja Canemure.

LIFE-rahoituksen hakeminen

LIFE-rahoitusta voi hakea EU:ssa rekisteröity oikeushenkilö eli esimerkiksi yritykset, tutkimuslaitokset, julkishallinnon organisaatiot ja järjestöt. LIFE-rahoituksen haku tapahtuu kerran vuodessa. Se avautuu huhtikuussa ja sulkeutuu joko kesäkuussa (Ympäristö-alaohjelma) tai syyskuussa (Ilmastotoimet-alaohjelma). Hakemus tehdään englanniksi komission eProposal-palveluun.

Ympäristö-alaohjelman haku on kaksivaiheinen: Ensimmäisessä vaiheessa palautetaan noin 10-sivuinen konseptipaperi, jonka perusteella komissio kutsuu osan hankkeista toiseen hakuvaiheeseen. Toiseen vaiheeseen kutsutut hakijat palauttavat yksityiskohtaisen hankesuunnitelman. Ilmasto-alaohjelman haku on yksivaiheinen ja siinä palautetaan vain yksityiskohtainen hankesuunnitelma. LIFE-hankkeiden hakuprosessi kestää noin yhden vuoden.

LIFE-rahoituksen myöntämisen tärkeä kriteeri on hankkeen EU-lisäarvo, mikä tarkoittaa hankkeen panosta LIFE-asetuksessa ja monivuotisessa työohjelmassa määritettyihin painopisteisiin ja erityistavoitteisiin. Tärkeä valintakriteeri on myös hankkeen tulosten kestävyys eli kyky ylläpitää hankkeen tuloksia pitkällä aikavälillä tulosten jakamisen, toistamisen tai siirtämisen kautta.

Lisää tietoa LIFE-haun aikataulusta löytyy komission LIFE-hakusivuilta. Sivuilta löytyy myös viimeisin hakijan hakemuspaketti, josta löytyvät kunkin alaohjelman haun yksityiskohtaiset tiedot.

Ympäristöministeriön valmistelu- ja osarahoitus LIFE-hankkeille

Ympäristöministeriö tukee Life-hankkeita myöntämällä valmistelurahoitusta LIFE-hakemuksen valmisteluun sekä myöntämällä kansallista osarahoitusta (30 000 €, 50 000 € tai 100 000 €) strategiaansa palveleville, kilpailukykyisille LIFE-hankkeille. Haku avautuu 23.1.2020 ja hakea voi kahtena eri ajankohtana. Ensimmäinen haku sulkeutuu 28.2.2020 ja toinen 29.4.2020. Lisätietoa alla olevissa hakuohjeissa.

Life 2020 infoseminaari järjestetään torstaina 23.4. klo 11-16 Ympäristöministeriön Pankkisalissa.

Concept note writers workshop Ympäristö alaohjelman hankehakijoille (ENV ja NAT-hankkeet) järjestetään Ympäristöministeriössä 14.5. klo 12-16.

Molempiin tapahtumiin ilmoittaudutaan ennakkoon näillä sivuilla. Tilaisuudet järjestetään webinaarina. (HUOM! linkit ilmoittautumisiin tulossa palveluun myöhemmin).

Ilmastoratkaisut ja rahoitus kohtaavat- seminaari pidettiin 11.3., jossa Life-rahoitusta ja Life-hanketta esiteltiin.

LIFE 2019 -infoseminaari

Lisätietoja

Pekka Harju-Autti
neuvotteleva virkamies
p. +358 50 365 2359
etunimi.sukunimi@ym.fi

Milka Parviainen
erityisasiantuntija
p. +358 50 475 2218
etunimi.sukunimi@ym.fi

Heta-Elena Heiskanen
erityisasiantuntija
p. +358 50 347 1132
etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 29.11.2019 klo 17.00, päivitetty 23.3.2020 klo 15.11