Life-rahoitus

EU:n Life-ohjelma – rahoitusta ympäristö- ja ilmastohankkeisiin

EU:n Life-ohjelma on ainoa yksinomaan ympäristölle, luonnonsuojeluun ja ilmastotoimiin kohdistuva EU-rahoitus. Ympäristöministeriö on ohjelman kansallinen yhteyspiste (National Contact Point). Life-ohjelman (2014-2020) budjetti on noin 3,4 miljardia euroa.

 

Life-ohjelma jakaantuu kahteen alaohjelmaan:

1) Ympäristö, josta rahoitetaan luonnon monimuotoisuuden suojelua, ympäristönsuojelua ja resurssitehokkuutta sekä ympäristöhallintoa ja –tietoa edistäviä hankkeita.

2) Ilmastotoimet, josta rahoitetaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä ilmastohallintoa ja –tietoa edistäviä hankkeita.

Euroopan komission rahoitusosuus Life-hankkeissa on 55-75 % hankkeen koko budjetissa riippuen hanketyypistä ja alaohjelmasta. Life-ohjelman juridinen perusta on EU:n Life-asetuksessa (1293/2013).

Mihin rahoitusta voi hakea?

Life Ympäristöhankkeiden aiheita voivat olla vesi ja meriympäristö, jätteet, resurssitehokkuus, ympäristö ja terveys, ilmanlaatu tai päästöt. Life Luontohankkeiden tulee keskittyä EU:n luonto- ja lintudirektiivin täytäntöönpanoa edistäviin toimiin ja luonnon monimuotoisuushankkeiden EU:n biodiversiteettistrategian täytäntöönpanoon tähtääviin toimiin. Life Ympäristö- ja Luontohankkeiden tarkemmat teemakohtaiset painopisteet löytyvät Life-ohjelman monivuotisesta työohjelmasta 2018-2020.

Ilmastonmuutoksen hillitsemishankkeiden aiheita voivat olla esimerkiksi uudistuvat energianlähteet, energiatehokkuus, maankäyttö ja hiilinielut, päästökauppajärjestelmää tehostavat toimet, kasvihuonekaasupäästöjä vähentävät toimet tai niitä koskeva seuranta ja raportointi. Ilmastonmuutokseen sopeutumishankkeet taas voivat keskittyä esimerkiksi kaupunkialueiden sopeutumiseen, infrastruktuurin sietokykyyn, tulvien ja rannikkoalueiden hallintaan tai maatalous-, metsätalous- ja matkailualojen sopeutumiseen. Monivuotisesta työohjelmasta löytyy tarkempaa tietoa myös ilmastonmuutoshankkeiden mahdollisista teemoista.

Perinteiset Life-hankkeet keskittyvät yllä mainittuihin aiheisiin liittyvien ratkaisujen pilotointiin, demonstrointiin, parhaisiin käytäntöihin tai viestintään. Perinteiset Life-hankkeet valmistellaan hakijavetoisesti. Ympäristöministeriö järjestää vuosittain Life-infoseminaarin, jossa jaetaan tietoa perinteisten Life-hankkeiden hausta.

Integroidut Life-hankkeet ovat laajoja, ympäristöministeriön ja hakijan kanssa yhteistyöllä valmisteltuja hankkeita, joilla toteutetaan EU:n ympäristö- tai ilmastolainsäädännössä edellytettyjä tai kansallisten viranomaisten valmistelemia ympäristö- tai ilmastoalan suunnitelmia tai strategioita. Integroituihin Life-hankkeisiin liittyy Life-rahalla toteutettavan ydinhankkeen lisäksi täydentäviä hankkeita, jotka saavat rahoituksensa muista EU-, kansallisista tai yksityisistä rahoituslähteistä. Suomessa on tällä hetkellä käynnissä kolme Integroitua Life-hanketta: Freshabit LIFE IP, Circwaste ja Canemure. 

Life-rahoituksen hakeminen

Life-rahoitusta voi hakea EU:ssa rekisteröity oikeushenkilö eli esimerkiksi yritykset, tutkimuslaitokset, julkishallinnon organisaatiot ja järjestöt. Life-rahoituksen haku tapahtuu kerran vuodessa. Se avautuu huhtikuussa ja sulkeutuu joko kesäkuussa (Ympäristö-alaohjelma) tai syyskuussa (Ilmastotoimet-alaohjelma). Hakemus tehdään englanniksi komission eProposal-palveluun.

Ympäristö-alaohjelman haku on kaksivaiheinen: Ensimmäisessä vaiheessa palautetaan noin 10-sivuinen konseptipaperi, jonka perusteella komissio kutsuu osan hankkeista toiseen hakuvaiheeseen. Toiseen vaiheeseen kutsutut hakijat palauttavat yksityiskohtaisen hankesuunnitelman. Ilmasto-alaohjelman haku on yksivaiheinen ja siinä palautetaan vain yksityiskohtainen hankesuunnitelma. Life-hankkeiden hakuprosessi kestää noin yhden vuoden.

Life-rahoituksen myöntämisen tärkeä kriteeri on hankkeen EU-lisäarvo, mikä tarkoittaa hankkeen panosta LIFE-asetuksessa ja monivuotisessa työohjelmassa määritettyihin painopisteisiin ja erityistavoitteisiin. Tärkeä valintakriteeri on myös hankkeen tulosten kestävyys eli kyky ylläpitää hankkeen tuloksia pitkällä aikavälillä tulosten jakamisen, toistamisen tai siirtämisen kautta.

Lue lisää LIFE-haun aikataulusta komission LIFE-hakusivuilta ja lataa viimeisin hakijan hakemuspaketti, josta löytyvät kunkin alaohjelman haun yksityiskohtaiset tiedot.

Ympäristöministeriön osarahoitus Life-hankkeille

Ympäristöministeriö myöntää ehdollista osarahoitusta strategiaansa palveleville, kilpailukykyisille Life-hankkeille. Jos hankkeen Life-rahoitushakemus hyväksytään komissiossa, ympäristöministeriö sitoutuu myöntämään hankkeelle osarahoitusta 30 000 tai 50 000 euroa (+ alv). Osarahoitusta haetaan kerran vuodessa keväällä. Tarkemmat ohjeet ympäristöministeriön osarahoituksen hakemisesta vuoden 2020 hakukierrokselle ilmoitetaan näillä sivuilla huhtikuussa 2020.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Pekka Harju-Autti, p. +358 50 365 2359, etunimi.sukunimi@ym.fi

Erityisasiantuntija Milka Parviainen, p. +358 50 475 2218, etunimi.sukunimi@ym.fi

Erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen, p. +358 50 347 1132, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Life_logo

 

Julkaistu 29.11.2019 klo 17.00, päivitetty 5.12.2019 klo 15.24