Työryhmä valmistelemaan keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa

Tiedote 6.10.2015 klo 15.41

Ympäristöministeriö on maanantaina asettanut työryhmän valmistelemaan keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa. Suunnitelma laaditaan siten, että valtioneuvosto voisi hyväksyä sen vaalikauden puolivälissä, keväällä 2017.

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman laatimisesta säädetään 1.6.2015 voimaan tulleessa ilmastolaissa. Suunnitelma koskee päästökaupan ulkopuolista sektoria – liikennettä, rakennusten erillislämmitystä, jätettä ja maataloutta – ja se sisältää ilmastotoimenpideohjelman ja päästökehitysarviot. Suunnitelma sovitetaan tarvittavilta osin yhteen energia- ja liikennepolitiikan suunnittelun, erityisesti parhaillaan käynnistyvän energia- ja ilmastostrategian valmistelun kanssa.

Ensimmäinen keskipitkän aikavälin suunnitelma sisältää toimenpideohjelman, jolla linjataan päästövähennystoimia vuoteen 2030 saakka. Suunnitteluaikataulun taustalla on erityisesti Eurooppa-neuvoston syksyllä 2014 asettama vähintään 40 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2030. Suunnitelman valmistelussa huomioidaan myös pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa asetettu tavoite, jonka mukaan vuodelle 2020 asetetut päästövähennystavoitteet tulisi saavuttaa jo nykyisen vaalikauden aikana.

Ympäristöministeriö koordinoi suunnitelman laatimista ja johtaa eri ministeriöiden valmistelemien suunnitelmaosuuksien kokoamista. Suunnitelmaa valmistelevaan työryhmään osallistuvat edustajat useista ministeriöistä sekä Suomen ympäristökeskuksesta ja Ilmastopaneelista. Työryhmä voi lisäksi kuulla muiden ministeriöiden sekä asiantuntijalaitosten ja sidosryhmien edustajia.

Sidosryhmille ja muulle yleisölle varataan tilaisuus tutustua suunnitelmaluonnokseen ja esittää siitä mielipiteensä. Valmistelun yhteydessä arvioidaan suunnitelman ympäristövaikutukset sekä taloudelliset, sosiaaliset ja muut vaikutukset.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Merja Turunen, ympäristöministeriö, p. 02952 50301,etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö, p. 0295 250 060, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi