YVA-laki uudistuu -hanketoimija hyötyy

Tiedote 15.12.2016 klo 14.44

Hallitus on antanut tänään eduskunnalle esityksen uudeksi YVA-laiksi.  Uudistuksella pyritään helpottamaan hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia ja samalla painottamaan enemmän merkittäviä ympäristövaikutuksia.

”Ympäristövaikutusten arviointi on usein yrityksen ensimmäinen kontakti toimintaympäristönsä asukkaisiin ja muihin toimijoihin. Oikein toimien se on hyvä mahdollisuus osoittaa, että yritys on vastuullinen toimija, jonka ympäristöjalanjälki on mahdollisimman pieni.

Päämääränä on helpottaa arvioinnin tekemistä. Sujuvoittamistyö jatkuu vielä tämän jälkeen, seuraavaksi katsomme arviointia edellyttävien hankkeiden luetteloa ja helpotamme arvioinnin tekemistä osana luvitusta. Tarkoitus on, että eri ympäristömenettelyjä voidaan yhdistää, mutta samalla kiinnitetään entistä enemmän huomiota todella merkittäviin ympäristövaikutuksiin.” maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Muutoksia ja kevennyksiä YVA-käytäntöihin

Uuden lain myötä YVA-prosessiin tulee monia muutoksia ja 15 muuta lakia muutetaan. Lakiin ehdotetaan muun muassa ennakkoneuvottelua, jossa YVA-yhteysviranomainen, muut viranomaiset ja YVA-hankkeesta vastaava hahmottelisivat yhteistyössä hankkeen vaikutusten arvioinnista järkevän kokonaisuuden. Näin voitaisiin ottaa huomioon koko hankkeen suunnitteluvaiheen tarvitsemat ympäristöselvitykset ja ajoittaa ne järkevästi.  Jatkossa joissain hankkeissa olisi mahdollista jopa olla soveltamatta YVAa, jos hanke voidaan suunnitella sellaiseksi, että siitä ei aiheudu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.  Tämä on mahdollista, kun YVAn soveltamisesta päätetään yksittäistapauksessa.

Prosessia keventää muun muassa YVAn ja hankekaavoituksen ympäristövaikutusten arvioiminen samassa menettelyssä.  ELY-keskus toimisi yhteisarvioinnissa puolueettomana arvioinnin riittävyyden varmistajana. Myös se, että luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi yhdistetään YVA-menettelyyn, lyhentää Natura-lausunnon antoaikaa useilla kuukausilla ja näin osaltaan tekee prosessista nopeamman.

Lain muutoksen odotetaan parantavan YVA-menettelyn vaikuttavuutta, sillä arviointia kohdennetaan merkittäviin ympäristövaikutuksiin: ihmisiin, luontoon, rakennettuun ympäristöön ja luonnonvaroihin. YVAn vaikuttavuutta parantaa edelleen myös se, että lupaviranomaisen tulee osoittaa, miten se on ottanut YVAn tulokset huomioon ja miten merkittävät vaikutukset tulevat lievennetyiksi tai kokonaan poistetuiksi. 

Sujuvoittaminen jatkuu

YVA-menettelyä edellyttävien hankkeiden luetteloa ei muuteta tässä yhteydessä vaan siihen liittyvät muutostarpeet selvitetään erikseen ensi vuoden aikana. Lisäksi yhden luukun lakihankkeessa selvitetään YVA-menettelyn jouhevampaa yhteensovittamista ympäristölupamenettelyyn

YVA on ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa arvioidaan tulevien laajamittaisten ja isojen hankkeiden merkittävät ympäristövaikutukset ja johon vaikutusalueen asukkaat ja  viranomaiset voivat osallistua

Lisätietoja:

Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p. 0295 250 255, etunimi.sukunimi@ym.fi