Hyppää sisältöön

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohjaus

Suomella on oma ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma, josta vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Suunnitelmassa esitetään eri toimialoille toimenpidelinjauksia, joilla parannetaan valmiuksia ennakoida ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä varautua ja sopeutua niihin. Keskeisin linjaus on ilmastonmuutokseen sopeutumisen ottaminen osaksi toimialojen tavanomaista suunnittelua, toimeenpanoa ja kehittämistä. Suunnitelma hyväksyttiin 20.11.2014.

Kesäkuussa 2015 voimaantulleen ilmastolain myötä valtioneuvosto hyväksyy ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumissuunnitelman vähintään kerran kymmenessä vuodessa. Sopeutumissuunnitelma sisältää riski- ja haavoittuvuustarkastelun sekä tarpeen mukaan hallinnonaloittaisia sopeutumista koskevia toimintaohjelmia.

iStockphoto
iStockphoto


Sopeutumistoimien toteuttaminen vaatii eri hallinnonalojen yhteistyötä, sillä ilmastonmuutokseen on sopeuduttava usealla yhteiskunnan toimialalla. Ympäristöministeriöllä on ollut vuodesta 2008 saakka oma toimenpideohjelmansa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ministeriön hallinnonalalla.

Euroopan unioni edistää jäsenvaltioiden ja alueiden välistä solidaarisuutta sekä koordinoi kansainvälisiä sopeutumishaasteita. YK ja EU luovat parhaillaan kansainvälistä sopeutumisohjausta.

Ympäristöhallinnon keskeiset sopeutumisen toimet

Ympäristöministeriön hallinnonalan keskeiset sopeutumisen toimenpiteet kohdistuvat luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, alueidenkäyttöön, rakentamiseen ja rakennuksiin sekä ympäristön- ja vesiensuojeluun.

Luonnon monimuotoisuuden osalta keskeistä on kehittää eliölajien seurantaa, tietojen hallintaa ja eliölajien suojelun vaikuttavuutta.

Alueiden käytön sopeutumistoimilla varmistetaan, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maankäyttö- ja rakennuslaki ja kaavoituksen ohjaus antavat riittävän pohjan ilmastonmuutokseen varautumiselle. Erityisen tärkeää on kehittää ilmastonmuutokseen varautumisen toimia tulvariskialueilla.

Rakentamisessa on varmistettava, että ilmastonmuutokseen varautuminen huomioidaan rakentamisen ohjauksessa ja että kiinteistönomistajilla sekä muilla keskeisillä sidosryhmillä on riittävästi tietoa ilmastonmuutokseen varautumisen käytännön toimista.

Ympäristönsuojelun osalta varmistetaan, että ilmastonmuutokseen sopeutuminen huomioidaan tulvien ja sään ääri-ilmiöiden aiheuttamiin riskeihin varautumisessa. Vesiensuojelu puolestaan edellyttää sopeutumistoimenpiteitä vesistöjen kuormituksen ehkäisemiseksi.

Toimijat ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

Kunnilla on merkittävä rooli sopeutumisessa omien tehtäviensä kautta. Kunnat käynnistävät, toteuttavat ja arvioivat kunnan alueella vaadittavia sopeutumisen toimenpiteitä. Myös ELY-keskukset osallistuvat sopeutumistoimien edistämiseen vastuualueellaan.

llmastonmuutokseen varautumisen julkiset kustannukset koostuvat pääosin infrastruktuurin vahvistamisesta, korjaamisesta tai suojaamisesta. Vastuu kustannuksista on myös kiinteistönomistajilla, jotka voivat varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin erityisesti rakennustensa suunnittelussa ja huoltamisessa.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Antti Irjala, p. 0295 250 102 etunimi.sukunimi@ym.fi
Yli-insinööri Juha-Pekka Maijala, p. 0295 250 173, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 14.5.2013 klo 10.36, päivitetty 27.5.2016 klo 11.54