Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma (2018-2021)

Ajankohtaista

Kuntien pieniin ilmastokokeiluihin tarjolla rahoitusta, vertaistukea ja yhdessä kehittämistä

16.3.2020
Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma on maanantaina avannut haun, jossa rahoitetaan kuntien päästöjen vähentämistä tukevia pieniä ilmastokokeiluja. Avoimessa haussa valituille kokeiluille myönnetään enintään 10 000 euroa tukea. Lisäksi kokeiluista vastaavat pääsevät yhteiskehittämään ratkaisujaan asiantuntijasparrauksen ja vertaistuen voimin.

Ympäristöministeriön nelivuotinen Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma vauhdittaa paikallista ja alueellista ilmastotyötä Suomessa. Tavoitteena on, että kuntien ja maakuntien kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät mahdollisimman paljon, nopeasti, kustannustehokkaasti ja hyväksyttävästi. Tavoitteeseen tähdätään erityisesti kuntaorganisaatioiden ja kuntakonserneiden ilmastotyön edistämisen ja tukemisen kautta, mutta samalla huomioidaan myös kuntien ja alueiden muiden sidosryhmien mukaan ottaminen ilmastotyöhön.

Ohjelmalle on budjetoitu miljoonan euron vuotuinen siirtomääräraha neljän vuoden ajaksi (2018-2021).

Tutustu Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman tavoitteisiin, nykytilanteeseen ja tulevaisuuden suunnitelmiin alla. Käy samalla tutustumassa ympäristöministeriön muihin ilmastotyöhön liittyviin kokonaisuuksiin, mm. Kestävä kaupunki -ohjelmaan ja Puurakentamisen ohjelmaan (linkit oikeassa palkissa).

Tärkeimpiä osatavoitteita

 • Kuntien ja alueiden ilmastotyön edistäminen ja vauhdittaminen
 • Valtion ja kuntien välisen tiedonkulun ja yhteistyön parantaminen ja voimistaminen ilmastotyön saralla
 • Suomen kuntien ja alueiden saaminen mukaan ilmastotyöhön, vetureina edelläkävijäkunnat, -maakunnat ja -verkostot
 • Paikallisen ja alueellisen ilmastotyön rahoitus: erityispaino hankkeissa, joiden tuloksia voidaan soveltaa ja hyödyntää mahdollisimman laajalti Suomessa
 • Parhaiden ilmastoratkaisujen levittäminen yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa
 • Kuntien ja alueiden ilmastoratkaisujen viestintä paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Yhteistyö ja verkostoituminen kannattavat

Kunta voi suoraan vaikuttaa vain rajallisesti oman alueensa kasvihuonekaasupäästöjen määrään, mutta yhteistyöllä ja kumppanuuksilla elinkeinoelämän, järjestöjen, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa kunta voi saada paljon aikaan.

Monet kunnat tekevät jo nyt omatoimista, itsenäistä, tavoitteellista ja vaikuttavaa ilmastotyötä. Oman ilmastotyön lisäksi kunnan kannattaa verkostoitua ja tehdä yhteistyötä myös toisten kuntien kanssa seudullisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Esimerkkejä innovatiivisista ilmastotyön yhteisöistä Suomessa ovat Syken lanseeraamat Hinku-verkosto ja Canemure-verkosto sekä Kuntaliiton IlmastoKunnat-yhteisö. Kotimaisen yhteistyön lisäksi monet kunnat – erityisesti suurimmat kaupungit – ovat verkostoituneet kansainvälisesti Suomen rajojen yli.

Parhaimmillaan paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen ilmastotyö on laajan ja monimuotoisen konsortion tavoitteellista ja kunnianhimoista yhteistoimintaa, todellista joukkuepeliä. Kuntien ja maakuntien tähtäimessä on pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti hiilineutraali Suomi vuonna 2035. Monet edelläkävijäkunnat tähtäävät hiilineutraaleiksi valtakunnan tavoitetasoa nopeammin, vuoteen 2030 mennessä, edistyksellisimmät jopa vuoteen 2025 mennessä!

Monipuolista rahoitusta monenlaisiin kohteisiin

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma tukee ja rahoittaa kuntien ja alueiden ilmastotyötä hankinnoilla, valtionavustuksilla ja kokeiluilla. Rahoitettavat hankkeet ovat laajaa, kokonaisuutta, jolla varmistetaan paikallisen ja alueellisen ilmastotyön perusta valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla. Hankkeet mm. parantavat kuntien ja alueiden ilmastotyön tietopohjaa, kehittävät helppokäyttöisiä työvälineitä ja -tapoja sekä testaavat ja konkretisoivat parhaita ilmastokäytäntöjä levitettäväksi koko Suomeen.

Hankinnat

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma rahoittaa vuosina 2019-2021 viittä hankintaa, jotka mm. parantavat ilmastotyön päästölaskentaa ja oheisvaikutusten arviointia sekä ilmastojohtamista paikallisella ja alueellisella tasolla:

 • Kuntien ilmastotyön kehittämisen tukipaketti – Kuntaliiton tukimateriaalipaketti kuntien ilmastotyön aloittamiseen, suunnitteluun ja päivittämiseen. Paketti julkaistiin 1/2020 ja se sisältää
 • Alueellisten päästölaskentojen kehittäminen (ALAS) – Syken 2-vuotinen hanke päästölaskentojen yhtenäisyyden, luotettavuuden, vertailukelpoisuuden, jatkuvuuden, kannustavuuden ja oikeudenmukaisuuden parantamiseksi.
 • Kaupunkien ilmastotoimenpiteiden vaikutusarviotyökalu (KILTOVA) – Syken ja kuutoskaupunkien esiselvitys kuntien ilmastotoimien vaikutusarviotyökalun laatimisesta.
 • Maakunnan ilmastotyön vauhdittaminen – aluehallinnon ilmastotiekartta – Pirkanmaan ELY-keskuksen kaksivuotinen hanke ilmastoasioiden systemaattiseksi sisällyttämiseksi alueellisen tason viranomaistyöhön. Lisätietoja (Ympäristöviisas Pirkanmaa)
 • Ilmastodieetti.fi-laskurin teknisen toteutuksen uusiminen ja keinolaskennan lisääminen – Syken hanke kuluttajan hiilijalanjälkilaskurin päivittämiseksi. Twitter: #ilmastodieetti. Laskuri (Syke)
 • Vähähiilisyyden johtaminen kunnissa – Motivan vetämä kuntien vertaisarviointeihin ja -oppimiseen perustuva hanke, jonka lopputuote on malli vähähiilisyyden ja resurssiviisauden integroimisesta kaupunkien ja kuntien johtamiseen, päätöksentekoon ja toimintaan. Twitter: #ilmastojohtajat.

Valtionavustukset

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma avustaa vuosina 2019–2020 aikana kahtatoista hanketta, jotka tähtäävät kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen. Hankkeissa pyritään sitouttamaan kuntien päättäjiä, kuntalaisia sekä kunnan alueella toimivia yrityksiä yhteisiin ilmastotekoihin. Teemoina ovat muun muassa rakennusten, liikenteen ja kulutuksen vähäpäästöisyys:

Vuoden 2019 haku (toteutus 2019-2020)

 • Keski-Suomen liitto - Pienten Keski-Suomen kuntien ilmastotyön tukeminen yhteistyöllä ja yksillä resursseilla, kuntien ilmastotyön integroiminen osaksi kunnan kiinteää toimintaa
 • Kotkan kaupunki ym. – Joukkoliikenteen ympäristöystävällisen paikallisbrändin korostaminen, saatavuuden ja käytettävyyden helpottaminen sekä ilmastopäästöjen huomioiminen kilpailuttamisessa
 • Turun kaupunki ym. – Resurssiviisaiden kuntien ja yritysten välisen ilmastoyhteistyön kehittäminen
 • Tampereen kaupunki – Kone- ja kuljetuskaluston liikennepäästöjen vähentäminen toimintatapoja tarkastelemalla ja muuttamalla
 • Lempäälän ja Vesilahden kunta – Ilmastoviestinnän ja -toimintamallien kehittäminen ja toteutus yhteistyössä kunnan eri toimialojen kanssa
 • Valonia – Vähähiilisen liikenteen edistäminen Varsinais-Suomessa – seutukuntakohtaisten tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat vaikuttavan päätöksenteon tukena
 • Kirkkonummen ja Vihdin kunnat – Kahden kunnan yhteinen ilmastokoordinaattori ja tavoitteellisen ilmastotyön juurruttaminen
 • Pirkanmaan liitto – Liityntäpysäköinnin kehittäminen julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyömallilla
 • Kauniaisten kaupunki – Kunnan energiatehokkuushankkeiden kartoitus, pitkän aikavälin suunnitelman laatiminen ja toimintamallien kehittäminen
 • Vantaan kaupunki - Vastuullinen vantaalainen -tapahtumakonsepti kuntalaisen hiilijalanjäljen pienentämisen kannustamiseksi
 • Päijät-Hämeen liitto – Kuntien asukkaiden elämäntapakokeilu sekä kuntien asukkaiden, työtekijöiden ja päättäjien haastaminen elämäntapatestiin ja sitouttaminen pitkäjänteiseen ilmastotyöhön
 • Kuopion kaupunki – Viisaat arjen matkat -kampanja alakoululaisille ja heidän vanhemmilleen

Vuoden 2020 haku (toteutus 2020-2021)

 • Ekokumppanit Oy ja Tampere – Peruskoululuokille suunnattu Ilmastokylä -elämys- ja oppimiskokonaisuus, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin opetustoimen ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Hanke antaa koululaisille kokemuksen, että he voivat aidosti vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa.
 • Helsinki, Espoo ja Vantaa – Hankkeessa järjestetään alueellisia yhteistyöfoorumeita taloyhtiöille energiatehokkuuden parantamiseksi. Taloyhtiöille tarjotaan tietoa, ohjataan heitä rahoituskanavien pariin ja kuullaan muiden taloyhtiöiden kokemuksia energiatehokkuustoimista.
 • Imatra ja Lappeenranta – Hankkeessa jalkautetaan Imatran ilmasto-ohjelmaa, ja toteutetaan Lappeenrannan asukkaille ja yrityksille suunnattu ilmastokiertue Etelä-Karjalassa.
 • Joensuu – Hankkeessa toteutetaan liikkumisen ja siihen liittyvien jakamistalouden kokeiluita etätyötiloja kehittämällä ja hyödyntämällä tehokkaammin tyhjiä tiloja. Hankkeen keskiössä on matalan kynnyksen toiminnan tukeminen ja oppien kerääminen.
 • Kaarina ja Varsinais-Suomen liitto – Yritysten ilmastotyön edistäminen. Hankkeessa luodaan yritysten välinen yhteistyöverkosto, jossa opastetaan yrityksiä ilmastotoimissa, kehitetään toimien mittaamista sekä edistetään yritysten ilmastotoimien esilletuontia.
 • Karkkila – Hankkeessa luodaan ilmastojohtamisen malli kaupungille. Hankkeessa laaditaan kestävän kehityksen tiekartta, ilmastobudjetti ja päättäjien ja kuntalaisten ilmastokoulu.
 • Keski-Suomen liitto – Harvaan asutun maaseudun ilmastotyön edistäminen. Viestintä- ja yhteistyöpainotteisessa hankkeessa tuotetaan tietoa maaseutumaisille kunnille ja niiden kuntalaisille parhaiten istuvista ilmastotoimista, kun järkevänä ratkaisuna ei ole joukkoliikenteen edistäminen.
 • Kerava, Järvenpää, Helsinki, Vantaa ja Uudenmaan liitto – Ilmastovahti-työkalun käyttöönotto Keravalla ja Järvenpäässä. Hanke edistää ilmastosuunnitelmien toimeenpanon edistymisen seurantaa ja näkyvyyttä.
 • Lapua, Alavus, Kuortane, Kurikka ja Thermopolis Oy – Alueen kuntien ilmastoyhteistyö-, ja ilmastojohtamisen hanke. Hankkeessa päivitetään yhteinen ilmastostrategia, kehitetään raportointia, asetetaan kiinteistöille ja ajoneuvoille uusia tavoitteita, kehitetään yritysyhteistyötä ja järjestetään ilmastokoulutuksia.
 • Muhos, Utajärvi, Tyrnävä, Liminka, Geologian tutkimuskeskus, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulun Seudun Sähkö Oy – Hankkeessa tehdään selvitys geotermisen lämmön hyödyntämisestä yhdyskuntien energiantuotannossa.
 • Jakobstad/Pietarsaari, Larsmo/Luoto, Pedesöre, Kronoby/Kruunupyy, Nykarleby/Uusikaarlepyy – Viiden kunnan alueellisessa ilmastoyhteistyöhankkeessa toteutetaan ilmastotoimia suunnitelmien kautta. Yhteistyötä tehdään teemakohtaisten ryhmien kautta.
 • Porvoo – Hankkeessa kehitetään työmatkaliikkumisen vähäpäästöisyyttä edistävä toimintamalli ja kokeillaan niitä käytännössä.
 • Päijät-Hämeen liitto, Asikkala, Heinola, Hollola, Lahti, Padasjoki ja Päijät-Hämeen pelastuslaitos – Hankkeessa kannustetaan öljylämmitteisiä kiinteistöjä vaihtamaan vähähiiliseen lämmitysmuotoon. Kiinteistöjen omistajille tarjotaan tietoa vaihtoehdoista, kustannuksista ja saatavista tuista ja palveluista. Lisäksi hankkeessa autetaan alueellista yhteishankintaa.
 • Turku, Turun kauppakamari ja Turun Ekotuki – Voimaannuttavan ilmastoviestinnän ja -tekojen kehittäminen osana Turun kaupungin Ilmastojoukkue-konseptia. Hankkeessa pyritään vähentämään erityisesti nuorison ilmastoahdistusta ja innostetaan kaikkia kuntalaisia, yrityksiä ja työyhteisöjä ilmastotekoihin positiivisen ja ratkaisukeskeisen ilmastoviestinnän avulla.

Kokeilut

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma rahoittaa vuoden 2019 aikana viittätoista pienkokeilua. Ilmastopolitiikan suunnitelma linjaa, että kansalaisia kannustetaan puolittamaan hiilijalanjälkensä vuoteen 2030 mennessä. Miten tämä tapahtuu helpoiten ja millaisilla keinoilla ihmisiä voidaan tähän kannustaa? Kokeiluhaku hiilijalanjäljen puolittamiseen etsi ratkaisuja kansalaisen hiilijalanjäljen puolittamiseen. Kokeiluja valittiin 15 arkiliikkumisen, kotien energiatehokkuusratkaisujen sekä kestävän paikallisen kuluttamisen teemoissa. Tutustu kokeilujen kuulumisiin alla:

Miten tulemme rahoittamaan hankkeita v. 2020-2021?

Jatkamme kuntien ja alueiden ilmastotyötä edistävien hankkeiden ja kokeilujen rahoitusta vuosien 2020-2021 aikana. Kerromme lisää avautuvista hauista ja hankinnoista mm. näillä sivuilla ja Twitterissä (#kuntienilmastoratkaisut).

Lisätietoja:

Olli-Pekka Pietiläinen, projektipäällikkö, p. 0295 250 316, etunimi-etunimi.sukunimi@ym.fi
Miia Berger, asiantuntija, p. 0295 250 265, etunimi.sukunimi@ym.fi

Twitter: #kuntienilmastoratkaisut

Julkaistu 23.3.2020 klo 8.33, päivitetty 23.3.2020 klo 8.31