Kansallisen ilmansuojeluohjelman valmistelu alkaa

Tiedote 14.12.2017 klo 15.34

Ympäristöministeriö on tänään asettanut työryhmän valmistelemaan kansallista ilmansuojeluohjelmaa.  Ohjelma linjaa tarvittavat toimet erilaisten ilmansaasteiden vähentämiseksi. Tavoitteena on vähentää saasteiden aiheuttamia haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia sekä –riskejä. Ohjelma on keskeinen EU:n päästökattodirektiivin toimeenpanon väline. Päästökattodirektiivin velvoitteiden lisäksi Suomea sitovat YK:n Euroopan talouskomission kaukokulkeutumissopimuksen Göteborgin pöytäkirja ja siihen tehdyt muutokset, jotka Suomi hyväksyi 7.12.2017.

Ilmansuojeluohjelma valmistellaan laajapohjaisessa työryhmässä, minkä lisäksi kansalaisia kuullaan valmistelun eri vaiheissa.  Kansalaiset voivat itse vaikuttaa paikalliseen ilmanlaatuun monilla erityisesti puun pienpolttoon ja liikenteeseen liittyvillä valinnoilla. Takkojen ja kiukaiden päästöjä voi helposti vähentää polttamalla hyvälaatuista kuivaa puuta hyvin toimivissa laitteissa. Vaikka  ilmanlaatu on Suomessa parempi kuin useimmissa muissa maissa, ilmansaasteet aiheuttavat Suomessakin sekä ennenaikaisia kuolemantapauksia että sairastumisia. Ilmansaasteet, joista haitallisimpia ovat pienhiukkaset, aiheuttavat Suomessa vuosittain noin 1 600 ennenaikaista kuolemaa.  Ilmansaasteista aiheutuva sairastaminen vastaa koko väestössä keskimäärin henkeä kohti noin kolmen kuukauden lievää flunssaa. Noin puolet ilmansaasteistamme kulkeutuu Suomeen muualta, mutta paikalliset lähteet aiheuttavat suurimmat pitoisuudet. 

Päästökattodirektiivissä asetetaan kansalliset päästöjen vähentämisvelvoitteet rikkidioksidille, typenoksideille, haihtuville orgaanisille yhdisteille, pienhiukkasille ja ammoniakille. Vähentämisvelvoitteet tiukkenevat asteittain vuodesta 2020 vuoteen 2030. Lisäksi useiden muiden ilmansaasteiden, kuten mustan hiilen, pysyvien orgaanisten yhdisteiden ja raskasmetallien päästöjä on seurattava ja tiedot toimitettava komissiolle säännöllisesti. Suomessa vuonna 2015 tehtyjen vaikutusarviointien mukaan ainoastaan rikkipäästömme olivat reilusti alle velvoitteiden. Muiden päästöjen osalta skenaarioiden päivitykset saattavat aiheuttaa tarpeita päästöjen lisävähennyksille.

Ehdotus kansalliseksi ilmansuojeluohjelmaksi valmistuu 30.10.2018 mennessä. Ohjelma hyväksytään valtioneuvostossa, minkä jälkeen se toimitetaan EU:n komissiolle. Työryhmä tukee myös Arktiselle neuvostolle tehtävän musta hiili ja metaani -selvityksen valmistelua.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Sirpa Salo-Asikainen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 077, etunimi.sukunimi@ym.fi

Neuvotteleva virkamies Elina Rautalahti, ympäristöministeriö, p. 0295 250 248, etunimi.sukunimi@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV