Muovikassien käytön vähentämisestä saavutettiin sopu EU:ssa

Tiedote 21.11.2014 klo 14.58

Jäsenmaat vahvistivat tänään Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä aiemmin tällä viikolla saavutetun alustavan sovun muovikassien määrän vähentämistä koskevasta ehdotuksesta. Neuvosto ja parlamentti vahvistavat kantansa vielä virallisessa päätöksenteossaan. Ehdotuksella muutettaisiin pakkauksista ja pakkausjätteistä annettua direktiiviä muovikassien käytön vähentämiseksi.

Ehdotuksen taustalla on pyrkimys vähentää merten roskaantumista ja erityisesti muoviroskan aiheuttamia haittoja eliöstölle. Muoviroskan päätyminen meriin on maailmanlaajuinen ongelma. On myös näyttöä suurista jätekertymistä Euroopan merissä. Muovi säilyy luonnossa vuosikymmeniä ja jopa vuosisatoja, yleensä hajonneena pieniksi osiksi. Tehtyjen selvitysten mukaan suurin osa meriroskasta on peräisin maalta ja suurin osa, arviolta 60 - 90 %, tästä roskasta on muovia.

Komission mukaan muovikasseja käytetään EU:ssa keskimäärin 198 muovikassia henkeä kohti vuodessa. Suomessa käytetään kaupan alustavien arvioiden mukaan noin 55 kassia henkeä kohti vuodessa. Näihin lukuihin eivät sisälly hyvin ohuet muovikassit. Komission arvion mukaan EU:ssa päätyi vuonna 2010 yli 8 miljardia muovikassia roskaksi ympäristöön.

Ehdotuksen mukaan jäsenmaat voisivat päättää kansallisesti tarkoituksenmukaisista toimista. Jäsenmaiden tulisi:

  • joko asettaa muovikassien vähentämistavoitteeksi korkeintaan 90 kassia/asukas/vuonna 2019 ja 40 kassia/asukas/vuonna 2025 ja päättää toimista sen saavuttamiseksi
  • tai varmistaa, että kaikki kaupoista saatavat muovikassit ovat maksullisia vuoden 2019 alusta lähtien tai ottaa käyttöön muita yhtä tehokkaita toimia muovikassien käytön vähentämiseksi.

Jäsenmaat voivat jättää edellä mainittujen toimien ulkopuolelle hyvin ohuet muovikassit, ns. hedelmäpussit, silloin kun niiden käyttö on perusteltua hygieniasyistä tai irtoruoan pakkaamiseen jätteen synnyn ehkäisyn edistämiseksi. Komission tehtävänä on kuitenkin arvioida mahdollisia toimia hyvin ohuiden muovikassien määrän vähentämiseksi.

Jäsenmailla on 1,5 vuotta aikaa tehdä tarpeelliset lainsäädännön muutokset. Ehdotus antaa mahdollisuuden sopia tarvittavista toimista viranomaisten ja taloudellisten toimijoiden, kuten pakkausten tuottajavastuusta vastaavien yritysten, välisellä sopimuksella. Komission ja jäsenmaiden tulee lisäksi aktiivisesti kannustaa muovikassien vähentämiseen tähtäävien neuvonta- ja valistuskampanjoiden tekemiseen. Ehdotuksen mukaan kompostoituvat ja biohajoavat muovikassit tulee jatkossa merkitä komission myöhemmin säätämällä tavalla. Lisäksi jäsenmaiden tulee raportoida komissiolle muovikassien vuosittaisista käyttömääristä. Komissio selvittää myös ns. okso-hajoavien muovikassien ympäristövaikutuksia. Okso-hajoavilla muovikasseilla tarkoitetaan kasseja, jotka on tehty muovimateriaaleista, jotka sisältävät tiettyjä lisäaineita. Nämä lisäaineet toimivat katalysaattoreina muovimateriaalien pilkkoutumisessa mikrorakeiseksi muovimateriaaliksi.

Suomi kannatti ehdotusta ja sitä, että jäsenmaat voivat kansallisesti päättää toimenpiteistä muovikassien vähentämistavoitteen saavuttamiseksi. Suomessa tullaan seuraavaksi selvittämään tarkemmin, mitkä toimenpiteet kassien määrän vähentämiseksi, mukaan lukien hyvin ohuet muovikassit, olisivat Suomen kannalta tarkoituksenmukaisimmat. On myös tarkemmin arvioitava muovikassien vaikutusta Itämeren roskaantumiseen.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg, p. 02952 50059, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi