Hyppää sisältöön

Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma

Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman tavoitteena on, etteivät kemikaalit aiheuta Suomessa merkittäviä terveys- ja ympäristöhaittoja vuonna 2020. Tavoite on yhteneväinen helmikuun 2006 alussa hyväksytyn YK:n kansainvälisen kemikaalistrategian kanssa.

Vuonna 2006 valmistuneesta vaarallisia kemikaaleja koskevasta kansallisesta kemikaaliohjelmasta on tehty väliarviointi vuonna 2012. Ohjelmassa on arvioitu kemikaalien aiheuttamaa haittaa kuluttajille, kansanterveydelle sekä työntekijöiden terveydelle ja ympäristölle kemikaalin koko elinkaaren aikana. Ohjelmassa on ehdotettu riskienhallintatoimia erityisesti sellaisille yhteiskunnan osa-alueille ja toimintoihin, jotka tähän asti ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Toinen väliarviointi tehtiin vuonna 2016.

Ohjelman tavoitteena on erityisesti

  • saavuttaa EU:n kemikaaliasetusten (REACH ja CLP) tavoitteet ja hyödyntää saatua uutta tietoa
  • koota tietoa ja seurata vaarallisille aineille altistumista
  • kehittää yritysten ja muiden toiminnanharjoittajien kemikaalien riskinarviointia ja riskinhallintaa
  • vähentää tuotteiden aiheuttamia kemikaaliriskejä
  • vaikuttaa kemikaalihaittojen vähentämiseen kansainvälisesti

Toimenpidesuosituksina ohjelmassa mainitaan

  • kestävän kemian tunnetuksi tekemistä
  • herkistäville aineille altistumisen vähentämistä työpaikoilla
  • biosidien kestävän käytön ohjeiden laatimista
  • merten muovijätteiden ja niihin sisältyvien ja sitoutuvien haitallisten aineiden vähentämistä kansainvälisin toimin

Suomen ensimmäinen kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva viestintäsuunnitelma julkaistiin 30.12.2013. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) koordinoiman, laajassa viranomaisyhteistyössä valmistellun suunnitelman päätavoitteena on tehostaa luotettavan kemikaalitiedon jakamista ja siten parantaa kemikaaliturvallisuutta.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Hinni Papponen, p. 0295 250 384, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 15.5.2013 klo 10.17, päivitetty 9.8.2018 klo 10.56