Hyppää sisältöön

Kiertotalous

CircularEconomy_6R-FI
 

Suomelle laaditaan kiertotalouden strateginen edistämisohjelma. Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan uuden talouden perusta. Ohjelmalla hallitus haluaa vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Ohjelmaehdotus valmistellaan vuoden 2020 aikana valtioneuvoston hyväksyttäväksi. Ohjelmassa asetetaan tavoitteet ja mittarit, määritellään tarvittavat toimet ja varataan resurssit kiertotalouden edistämiseksi ja systeemisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Suomi on laatinut aiemmin Kiertotalouden tiekartan, jota täydentää Kiertotalouden toimenpideohjelma. Sitran Kiertotalouden tiekarttaa päivitettiin vuonna 2019.

EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma

Euroopan komission antoi 11.3.2020 tiedonannon EU:n uudesta kiertotalouden toimintasuunnitelmasta "Puhtaamman ja kilpailukykyisemmän Euroopan puolesta" (COM(2020) 98 final). Toimintasuunnitelma sisältää komission suunnitelmat kiertotalouden kokonaisvaltaiseksi edistämiseksi. Komissio ehdottaa 35 toimenpidettä: lainsäädäntöaloitteita, strategioita ja muita ohjauskeinoja ja politiikkatoimia.

Kiertotalouden keskeiseksi muutosvoimaksi komissio nostaa tuotepolitiikan ja kestävän tuotesuunnittelun. Tuotesuunnittelulla voidaan vaikuttaa jopa 80 prosenttiin tuotteen koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Kestävän tuotepolitiikan toimia suunnataan tuotteiden koko arvoketjuun materiaaleista, tuotannosta ja palvelukonsepteista kulutukseen ja turvalliseen kierrätykseen.

Toimia kohdistetaan paljon resursseja käyttäviin toimialoihin: elektroniikka ja tieto-ja viestintätekniikka, akut ja ajoneuvot, pakkaukset, muovit, tekstiilit ja huonekalut, rakentaminen ja rakennukset sekä elintarvikkeet, vesi ja ravinteet. Lisäksi toimia kohdistetaan vaikutuksiltaan merkittäviin välituotteisiin, kuten teräs, sementti ja kemikaalit.

Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan toimia myös tehostettuun jätehuoltopolitiikkaan jätteen syntymisen ehkäisemiseksi ja materiaalien turvallisen kierron tukemiseksi. Lisäksi halutaan vahvistaa alueiden ja kaupunkien roolia kiertotaloustoimissa. Komissio ehdottaa toimia myös siirtymän edistämiseksi tutkimuksen, innovoinnin ja digitalisaation avulla. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä teema, jotta kiertotaloutta voidaan edistää maailmanlaajuisesti.

Kiertotalouden toimintasuunnitelma on yksi keino toteuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (COM(2019) 640 final) tavoitetta Euroopasta, jossa resurssitehokas ja kilpailukykyinen talous toimii ilmastoneutraalisti vuoteen 2050 mennessä ja jossa huomioidaan luonnonvarojen kestävyys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Kiertotalous muodostaa keskeisen perustan teollisuuden modernisoinnille ja toimintasuunnitelmalla onkin läheinen yhteys 10.3.2020 julkaistuun EU:n uuteen teollisuusstrategiaan(COM(2020) 102 final), jonka painopisteet ovat kilpailukyky, ilmastoneutraalisuus ja digitaalisuus.

EU:n kiertotalouspaketti

EU:n komission ehdotus kiertotaloudesta (2015) sisälsi laajan toimintasuunnitelman sekä joukon tätä tukevia ehdotuksia säädösmuutoksista. Paketin toimeenpano ajoittui vuosille 2016-2018.

Lisäksi komissio julkaisi ns. minipaketin (2016), johon sisältyi:

  • Raportti (EU) kiertotalouden toimintasuunnitelman toimeenpanosta ja sitä koskeva liite (EU)
  • Jätteen energiahyödyntämistä koskeva tiedonanto (EU)
  • Eräiden vaarallisten aineiden rajoittamista sähkö- ja elektronissa laitteissa koskevan (RoHS) direktiivin muutosehdotus (EU)
  • Mediatiedote ja faktalehti (EU)

Muovistrategia

Komissio julkaisi EU:n ensimmäisen muovistrategian (2018), jonka tavoitteena on vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia ongelmia. Strategialla halutaan tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä tuotesuunnittelua, joka edistää muovituotteiden uudelleenkäyttöä, korjattavuutta ja kierrätystä. Samalla luodaan edellytyksiä uusille kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille.

Muovistrategia on osa komission kiertotaloutta vauhdittavien aloitteiden pakettia, johon sisältyy:

  • EU:n muovistrategiaa koskeva tiedonanto
  • Kemikaali-, jäte- ja tuotelainsäädännön rajapintoja koskeva tiedonanto
  • Kiertotalouden seurantamittaristo
  • Jätteen vastaanottoa satamissa koskeva lainsäädäntöehdotus
  • Oxomuoveja koskeva raportti
  • Kriittisiä raaka-aineita koskeva raportti
Julkaistu 22.1.2018 klo 9.17, päivitetty 1.6.2020 klo 13.09