Kiertotalous

CircularEconomy_6R-FI

Ajankohtaista

Kiertotalouden strategisen edistämisohjelman kick-off -tilaisuus järjestettiin Helsingin Oodissa 5.2.2020.

Tilaisuuden esitysaineistot:

Kiertotalouden strateginen edistämisohjelma

Suomelle laaditaan strateginen kiertotalouden edistämisohjelma. Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan uuden talouden perusta. Ohjelmalla hallitus haluaa vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Ohjelmaehdotus valmistellaan vuoden 2020 aikana valtioneuvoston hyväksyttäväksi.

Ohjelmassa asetetaan tavoitteet ja mittarit, määritellään tarvittavat toimet ja varataan resurssit kiertotalouden edistämiseksi ja systeemisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Suomi on laatinut aiemmin Kiertotalouden tiekartan, jota täydentää Kiertotalouden toimenpideohjelma. Sitran Kiertotalouden tiekarttaa päivitettiin vuonna 2019.

EU:n kiertotalouspaketti

EU:n komission ehdotus kiertotaloudesta (2015) sisälsi laajan toimintasuunnitelman sekä joukon tätä tukevia ehdotuksia säädösmuutoksista. Paketin toimeenpano ajoittui vuosille 2016-2018.

Lisäksi komissio julkaisi ns. minipaketin (2016), johon sisältyi:

  • Raportti (EU) kiertotalouden toimintasuunnitelman toimeenpanosta ja sitä koskeva liite (EU)
  • Jätteen energiahyödyntämistä koskeva tiedonanto (EU)
  • Eräiden vaarallisten aineiden rajoittamista sähkö- ja elektronissa laitteissa koskevan (RoHS) direktiivin muutosehdotus (EU)
  • Mediatiedote ja faktalehti (EU)

Muovistrategia

Komissio julkaisi EU:n ensimmäisen muovistrategian (2018), jonka tavoitteena on vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia ongelmia. Strategialla halutaan tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä tuotesuunnittelua, joka edistää muovituotteiden uudelleenkäyttöä, korjattavuutta ja kierrätystä. Samalla luodaan edellytyksiä uusille kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille.

Muovistrategia on osa komission kiertotaloutta vauhdittavien aloitteiden pakettia, johon sisältyy:

  • EU:n muovistrategiaa koskeva tiedonanto
  • Kemikaali-, jäte- ja tuotelainsäädännön rajapintoja koskeva tiedonanto
  • Kiertotalouden seurantamittaristo
  • Jätteen vastaanottoa satamissa koskeva lainsäädäntöehdotus
  • Oxomuoveja koskeva raportti
  • Kriittisiä raaka-aineita koskeva raportti

EU:n Vihreän kehityksen ohjelma (European Green deal)

Komissio julkaisi tiedonannon European Green dealista 11.12.2019. Se sisältää komission suuntaviivat tulevista toimista ja aloitteista.

Kiertotaloutta edistetään mm. kiertotalouden toimintasuunnitelmalla sekä teollisuuspolitiikkastrategialla, jotka molemmat annettaneen maaliskuussa 2020. Kiertotalouden toimintasuunnitelmassa pääfokus on luonnonvarojen kestävässä käytössä resurssi-intensiivisillä aloilla, kuten tekstiili- ja rakennusalalla.

Julkaistu 22.1.2018 klo 9.17, päivitetty 18.2.2020 klo 10.45