Hyppää sisältöön

Geenitekniikkalainsäädäntö

Geenitekniikkalailla säädellään muuntogeenisten organismien suljettua käyttöä ja tarkoituksellista levittämistä ympäristöön. Suljetulla käytöllä tarkoitetaan lähinnä laboratoriotiloissa ja kasvihuoneissa tapahtuvaa tutkimustoimintaa sekä teollista tuotantotoimintaa. Tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön kattaa sekä kenttäkokeet että tuotteiden markkinoille saattamisen mukaan lukien niiden maahantuonti.

Geenitekniikkalain tavoitteena on edistää geenitekniikan turvallista käyttöä ja kehittymistä ennaltavarautumisen periaatteen mukaisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla sekä suojella ihmisen ja eläinten terveyttä ja ympäristöä, kun muuntogeenisiä organismeja käytetään suljetussa tilassa tai tarkoituksellisesti levitetään ympäristöön.

  • Geenitekniikkalaki 377/1995 (Finlex)
  • Valtioneuvoston asetus geenitekniikasta 928/2004 (Finlex)

Geenitekniikkalain viimeisin muutos tuli voimaan 15.9.2004, jolloin pantiin toimeen muuntogeenisten organismien tarkoituksellista levittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY. Lain ja asetuksen lisäksi sovellettavaksi tulevat valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetukset ja päätökset.

  • Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta 853/2012 (Finlex)
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus geenitekniikkalain mukaisesta tarkastusmenettelystä 198/2007 (Finlex)
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien tarkoitukselliseen levittämiseen liittyvästä eriytetystä menettelystä 90/2005 (Finlex)
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä 110/2005 (Finlex)

Geenitekniikkaan liittyvät EY:n asetukset

EY:n asetukset ovat suoraan Suomessa sovellettavaa lainsäädäntöä. Tällaisia geenitekniikan käyttöön liittyviä säännöksiä ovat:

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003 (EUR-Lex) muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkinnöistä
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1946/2003 (EUR-Lex) muuntogeenisten organismien valtioiden rajat ylittävistä siirroista, jolla on pantu toimeen Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan määräykset viennin osalta
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003 (EUR-Lex) muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista. Suomen kansallinen yhteysviranomainen asetuksen tarkoittamissa asioissa on Elintarviketurvallisuuskeskus Evira.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Marja Ruohonen-Lehto, puh. 0295 250 030, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 31.7.2014 klo 12.34, päivitetty 29.1.2019 klo 10.39