Hyppää sisältöön

Kemikaalilainsäädäntö

Kemikaalilainsäädännön yhtenä päätavoitteena on ehkäistä kemikaalien ympäristöhaittoja jo ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa ongelmia.

Merkittävä osa Suomen kemikaalilainsäädännöstä on EU:n yhteisötason asetuksia, jotka ovat suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä jäsenmaissa.

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) (EUR-Lex)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP) (EUR-Lex)

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (EY) N:o 850/2004  sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta (EUR-Lex)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista(EUR-Lex)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004 pesuaineista (EUR-Lex)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012 biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUR-Lex)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009 kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EUR-Lex)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009  otsonikerrosta heikentävistä aineista
  (EUR-Lex)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 517/2014 fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2014 kumoamisesta (EUR-Lex)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/852 elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta (EUR-Lex)

Kansallinen lainsäädäntö täydentää ja toimeenpanee EU:n säädöksiä.

 • Kemikaalilaki 599/2013 (Finlex)
 • Asetus kemikaalien vähittäismyynnistä 573/2011 (Finlex)
 • Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (Finlex)
 • Ympäristönsuojeluasetus 713/2014 (Finlex)
 • Laki kasvinsuojeluaineista 1563/2011 (Finlex)
 • Jätelaki 646/2011 (Finlex)
 • Jäteasetus 179/2012 (Finlex)
 • Terveydensuojelulaki 763/1994 (Finlex)
 • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, ns. kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 (Finlex)
 • Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 387/2013 (Finlex)

Valtioneuvoston asetukset ja päätökset

 • Valtioneuvoston asetus biosidivalmisteista 418/2014 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta 64/2015 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 837/2005 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 1022/2006 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä 888/2006 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista 766/2016 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 958/2016 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 (Finlex)
 • Valtioneuvoston päätös tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltämisestä 1361/1996 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 79/2017 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista 520/2014 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus  eräiden vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetuista REACH-asetuksen XVII liitteen säännöksistä poikkeamisesta 647/2009 (Finlex)

Ministeriöitten asetukset ja päätökset

 • Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteista ja niiden tehoaineita koskevista hakemuksista ja ilmoituksista 419/2014 (Finlex)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta 553/2008 (Finlex)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista 5/2010 (Finlex)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien määrätietojen toimittamisesta 1155/2011 (Finlex)

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Eeva Nurmi, p. 0295 250 209, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 20.1.2017 klo 9.44, päivitetty 5.8.2019 klo 9.59