Hyppää sisältöön

Meluntorjuntalainsäädäntö

Ympäristönsuojelulainsäädännössä meluntorjunta on entistä kiinteämpi osa yhdennettyä ympäristön pilaantumisen torjuntaa.

Meluntorjunnan keskeiset tavoitteet ja välineet on esitetty syyskuussa 2014 voimaan tulleissa ympäristönsuojelaissa ja -asetuksessa.

 • Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (Finlex)
 • Ympäristönsuojeluasetus 713/2014 (Finlex)

Ympäristönsuojelainsäädännön uudistuksessa meluntorjuntalaki ja -asetus kumottiin. Meluntorjuntalain nojalla annetut yleiset ohjeet ja määräykset jäivät kuitenkin voimaan.

Valtioneuvosto on antanut meluntorjunnasta seuraavat päätökset ja asetukset:

 • Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 (Finlex)
 • Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista 53/1997 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä (laitemeluasetus) 621/2001 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön edellyttämistä meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista 801/2004 (Finlex)
Lisäksi valtioneuvosto antoi elokuussa 2015 asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelusta.

Meluntorjuntaa sivuavia säännöksiä sisältyy myös muuhun lainsäädäntöön, joista keskeisimpiä ovat:

 • Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 (Finlex)
 • Luonnonsuojelulaki 1096/1996 (Finlex)
 • Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta 737/1994 (Finlex)
 • Terveydensuojelulaki 763/1994 (Finlex)
 • Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994 (Finlex)
 • Maastoliikennelaki 1710/1995 (Finlex)
 • Maantielaki 503/2005 (Finlex)
 • Ilmailulaki 1194/2009 (Finlex)
 • Ilmailulaki 281/1995 (Finlex)
 • Ajoneuvolaki 1090/2002 (Finlex) sekä liikenne- ja viestintäministeriön asetukset (1248/2002),(1250/2002) ja (274/2006)
 • Vesiliikennelaki 463/1996 (Finlex)
 • Vesiliikenneasetus 124/1997 (Finlex)
 • Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista 621/2005 (Finlex) ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus huviveneiden ja vesiskoottereiden turvallisuudesta ja melupäästöistä sekä huviveneisiin ja vesiskoottereihin asennettavien moottoreiden melu- ja pakokaasupäästöistä 748/2005 (Finlex)
 • Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920 (Finlex)

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Ari Saarinen, p. 0295 250 257, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 22.3.2013 klo 16.09, päivitetty 14.3.2017 klo 12.35