Jätelain muutos

Jätelain uudistuksen toisen vaiheen lakimuutokset voimaan 1.1.2020

Jätelain uudistuksen toisessa vaiheessa täsmennetään kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevaa sääntelyä. Jätelain muuttamisesta annetulla lailla (438/2019) jätelakiin lisätään säännökset muun palvelutarjonnan puutteen todentamiseen käytettävästä jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustasta ja sen käyttämisestä. Lailla säädetään myös Motiva Oy:n velvollisuudesta ylläpitää ja kehittää tietoalustaa sekä eri viranomaisten tietoalustaa koskevasta tiedonsaantioikeudesta. Lisäksi täsmennetään kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta perittävän jätemaksun periaatteita. Lakimuutoksen tavoitteena on lisätä kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun läpinäkyvyyttä sekä edistää jäte- ja kierrätysmarkkinoiden toimintaa. Kunnan ja kunnan jätehuoltoyhtiön kirjanpitovelvoitteisiin tehdään lisäksi kunnan jätehuollon toimialan sidosyksikkösäännösten noudattamisen seuraamiseksi tarpeelliset muutokset. Jätelain muutos tulee voimaan 1.1.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi oli lausunnoilla 26.6.-24.8.2018.

Uudistuksen ensimmäinen vaihe

Jätelain uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa koskevia säännöksiä muutettiin pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti siten, että kunnille säädetty vastuu rajattiin pääosin vain asumisessa syntyvään jätteeseen. Lakiin tehtiin lisäksi vastuunjaon rajauksesta johtuvat muutokset poikkeusmahdollisuuteen velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon sekä säädettiin kunnan jätehuollon alalla toimiviin sidosyksiköihin ja hankintayksiköihin sovellettavasta markkinaehtoista toimintaa rajoittavasta ulosmyynnin osuudesta. Hallituksen esityksen pohjalta on hyväksytty jätelain muutos (445/2018), joka tulee voimaan vuoden 2019 alussa.

Uudistuksen ensimmäinen vaihe pohjautuu ympäristöministeriön asettaman työryhmän 28.2.2017 valmistuneeseen ehdotukseen. Työryhmän tehtävänä oli selvittää jätelain vastuurajauksen uudistamista sekä jätelain ja uudistuvan hankintalainsäädännön yhteensovittamista. Ympäristöministeriö teetti lisäksi vaikutusarvion kunnan vastuun rajauksesta.

Työryhmän työn tueksi ympäristöministeriö tilasi selvitysmies Mikko Alkiolta erillisselvityksen hankintalain ja jätelain yhteensovittamiseksi.

Lisäksi ympäristöministeriö tilasi asianajaja Mika Pohjoselta erillisselvityksen kunnallisen jätteenkäsittelyinfran avaamisesta yksityisille toimijoille.

Luonnos hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta oli lausunnoilla 20.6.-15.8.2017.

Ympäristöministeriö järjesti lisäksi 17.11.2017 kuulemistilaisuuden hallituksen esitysluonnokseen jatkovalmistelun yhteydessä tehdyistä muutoksista.

Lisätietoja:

Kansliapäällikkö Hannele Pokka, p. 0295 250 234, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio, p. 0295 250 218, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 29.6.2018 klo 8.34, päivitetty 8.4.2019 klo 8.57