Hyppää sisältöön

Jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia maarakentamisessa laajennetaan

 

Maarakentamiseen soveltuva jäte on materiaalia, joka on jalostettu käytettäväksi joko sellaisenaan neitseellisen kiviaineksen sijaan tai parantamaan teknisesti heikompilaatuista maa-ainesta. Näistä materiaaleista käytetään yhteisnimitystä uusiomaa-aines, joka tavallisen kansalaisen silmissä ei juuri eroa neitseellisestä kiviaineksesta.

Ympäristöministeriö on uudistanut eräiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa koskevan valtioneuvoston asetuksen (ns. MARA-asetus) vuonna 2017. Uusi MARA-asetus (VNA 843/2017) on tullut voimaan vuoden 2018 alussa. Rakentamisessa ja muussa vastaavassa toiminnassa syntyvän maa-ainesjätteen hyödyntämistä koskevan valtioneuvoston asetuksen (ns. MASA-asetus) valmistelu on käynnissä ja se annettaneen vuoden 2020 aikana. Molemmilla asetuksilla edistetään jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa kestävän kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. MARA-asetuksen uusiminen ja MASA-asetuksen valmistelu on tehty ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen yhteisenä hankkeena.

Asetusvalmistelun päälinjat

Asetusvalmistelutyössä keskeiset lähtökohdat ovat olleet jätteen hyödyntämishankkeen suunnitelmallisuuden ja laadunhallinnan riittävyyden varmistaminen sekä hyödynnettävien jätteiden ympäristökelpoisuuden arviointiperusteiden uudistaminen. Nämä lähtökohdat huomioon ottaen MARA-asetuksen soveltamisalaa on voitu laajentaa uusiin maarakentamiskohteisiin ja jätemateriaaleihin, ja MASA-asetuksen soveltamisalaan ehdotetaan sisällytettävän haitallisia aineita sisältävän maa-ainesjätteen hyödyntäminen maarakentamisessa sekä maaperän tai maa-aineksen kiinteytys eräillä jätteillä. MARA-asetuksen rekisteröinti-ilmoituksen vaatimuksia täydentämällä myös hyödyntämishankkeen toteutusta koskevien tietojen dokumentointia ja niiden jatkokäytön edellytyksiä on voitu parantaa. Sisällöltään vastaava rekisteröinti-ilmoitus tulisi koskemaan myös MASA-asetuksessa tarkoitettua toimintaa.

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa (ns. MASA-asetus)

Luonnoksessa MASA-asetukseksi ehdotetaan säädettävän ympäristönsuojeluvaatimuksista, joiden täyttyessä rakentamisessa ja muussa vastaavassa toiminnassa syntyvän maa-ainesjätteen hyödyntämiseen maarakentamisessa ja siihen kuuluvaan jätteen välivarastointiin ei tarvittaisi ympäristölupaa, vaan toimintaa voitaisiin harjoittaa valtion valvontaviranomaiselle tehtävän rekisteröinti-ilmoituksen nojalla. Asetuksen mukaiseen toimintaan sisältyisi myös maaperän tai maa-aineksen kiinteytys eräillä jätemateriaaleilla. Hyödyntämistoiminnan rekisteröinti-ilmoitusmenettelyllä sujuvoitettaisiin maa-ainesjätteen hyödyntämisen hallinnollisia menettelyjä, minkä lisäksi asetuksessa säädetyillä maa-ainesjätteen hyödyntämistä koskevilla vaatimuksilla varmistettaisiin, ettei toiminnasta aiheutuisi vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle pitkänkään ajan kuluessa.

Asetusluonnos oli lausunnolla 18.1.2019 saakka. Asetusluonnoksesta annetut lausunnot löytyvät

Asetusluonnoksesta 14.12.2018 pidetyn esittelytilaisuuden aineistot:

Taustaselvitykset:

Julkaistu 20.8.2019 klo 12.34, päivitetty 20.8.2019 klo 12.33
  • FI
  •  
  • SV